SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.07.2016, 8

Toimetulekutoetuse arvestamisel eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 28.05.2015 nr 3
RT IV, 14.06.2016, 12
jõustumine 13.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.2016RT IV, 13.07.2016, 216.07.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.
[RT IV, 13.07.2016, 2 - jõust. 16.07.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus sätestab toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad Laimjala vallas

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse
 1) elamuseadusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm;
 2) eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta või
 3) eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem või;
 4) eluruumis üksinda elavale pensionärile kuni 51 m2;
 5) eluruumi üldpind, kui üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist väiksem.

 (3) Eluruumi alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse esitatud kuludokumentide alusel.

 (4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toime-tulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.

 (5) Kuludokument, mis kajastab kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulusid, võetakse kehtiva piirmäära ulatuses arvesse esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa tasaarvlemiseni või uue dokumendi esitamiseni.

 (6) Kuludokument, mis kajastab kuludokumendi esitamisele eelnevate kuude kulusid, kuid mitte võlgnevust, võetakse kehtiva piirmäära ulatuses arvesse esitamise kuul ja järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa tasaarvlemiseni või uue dokumendi esitamiseni.

§ 2.  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) Korteriüür kuni 2 eurot/ m² kohta kuus;

 (2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot/ m² kohta kuus;

 (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,5 eurot/ m² kohta kuus;

 (4) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 2,5 eurot/ m² kohta kuus;

 (5) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 13 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

 (6) Elektrienergia maksumus - kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 22,50 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

 (7) Majapidamisgaasi maksumus – kuni 13 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

 (8) Olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4,50 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus

 (9) Maamaksukulud kolmekordse elamualuse pinna ulatuses kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus;

 (10) Kasutatavale eluruumile arvestatud hoonekindlustuse kulud 0,50 eurot/m2 kohta kuus

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub 01. juunil 2015