Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.07.2018, 2

Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Vastu võetud 10.07.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 30. detsember 2015 määruses nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:

  (1) Määruse paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kohta saab kasutada kuni lapsevanema ja lasteasutuse vahelise lepingu lõpetamiseni või lapse koolikohustuslikku ikka jõudmise aasta õppeaasta lõpuni. Koha kasutamise aeg on lühem, kui koht on ajutine. Koha kasutusse andmise tähtaja ajutise koha puhul otsustab lasteasutuse direktor.“

  (2) Määruse paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lapsevanem tasub ettemaksu Harku Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 40 „Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord“ § 2 lõikes 1 sätestatud määras Harku Vallavalitsuse esitatud arve alusel.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vello Viiburg
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Maarja Lehemets-Tihhanov
Jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json