Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Teenistus- ja töölähetuse kord

Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.07.2018, 10

Teenistus- ja töölähetuse kord

Vastu võetud 10.07.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 44 lõike 5, Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr” ja Vabariigi Valitsuse 25.06.2009 määruse nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord” alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus sätestab Järva Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) teenistujate (edaspidi ametnikud ja töötajad) ning ametiasutuse hallatavate asutuste (edaspidi asutus) juhtide teenistus- ja töölähetusse (edaspidi lähetus) saatmise ja lähetuse aruandluse korra.

 (2) Lähetus on ametiasutuse juhi korraldusel kindlaksmääratud ajavahemikul toimuv teenistuja või töötaja (edaspidi lähetatu) viibimine teenistus- või tööülesannete täitmisel väljaspool määratud teenistus- või töökoha asukohta ning sõit sinna ja tagasi. Töötaja või teenistuja lähetamine välisriiki loetakse välislähetuseks. Lähetuse ajaks säilitatakse ameti- või töökoht ning tagatakse palk või töötasu.

§ 2.  Lähetuse vormistamine

 (1) Lähetusse suunamine vormistatakse vallavanema käskkirjaga, kui lähetusega kaasneb lähetuskulude, s.o osavõtutasu, transpordikulu, majutuse jne tasumise kohustus.

 (2) Kui lähetusega ei kaasne kulusid, kooskõlastatakse teenistus- või tööülesannete täitmine väljaspool teenistus- või töökohta vahetu juhiga kirjalikult vähemalt kaks tööpäeva enne lähetusse minekut.

 (3) Käskkirja vormistamise alus on lisas 1 kehtestatud vormikohane ning ettenähtud korras kinnitatud lähetustaotlus (edaspidi taotlus), mis sisaldab andmeid lähetuse vormistamiseks. Kutse, koolitusasutuse teate või muu alusmaterjali olemasolul lisatakse see taotlusele. Lähetustaotlus peab olema esitatud vähemalt viis tööpäeva enne lähetusse minekut.

 (4) Lähetuse käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ameti- või töökoht, lähetuse sihtkoht, kestus, asutus või üritus, kuhu lähetatu saadetakse, ülesanne, asendaja lähetuse ajal ning lähetuskulude hüvitamise ja välislähetuse korral päevaraha maksmise ulatus.

 (5) Asutuse juhi suunab lähetusse vallavanem oma käskkirjaga.

 (6) Kui ühissõiduki kasutamine ei ole mõistlik või võimalik tulenevalt lähetuse sihtkohast, lähetuse ülesande täitmise iseloomust või ajast, siis vahetu juhi nõusolekul võib minna lähetusse isikliku sõiduautoga. Isikliku sõiduautona käsitatakse teenistuja, töötaja või asutuse juhi kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

§ 3.  Lähetuse aruandlus

 (1) Käskkirja alusel lähetusest saabumisel vormistatakse lisas 2 toodud lähetuse aruanne, millele lisatakse kuludokumendid, ja esitatakse see hiljemalt viiendal tööpäeval pärast lähetusest naasmist vahetule juhile kinnitamiseks. Lähetusaruanne sisaldab:
 1) tegevusaruannet, milles peab kajastuma lähetuse sisu mahus, mis võimaldab hinnata lähetuse eesmärgi täitmist. Kui lähetus rahastatakse projekti summadest ja see on seotud projekti eesmärkide täitmisega, tuleb tegevusaruandes märkida projekti nimetus;
 2) kuluaruannet, millele on lisatud kuludokumendid.

 (2) Vahetu juht kinnitab lähetuse aruande, kui lähetus vastas eesmärgile, ning kuluaruandes kajastuvad lähetusega seotud dokumenteeritud kulud. Kinnitatud aruanne on aluseks ametiasutuse finantsosakonnale lähetuskulude väljamaksmiseks.

§ 4.  Lähetuskulude hüvitamine

 (1) Lähetatule hüvitatakse dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning muud lähetusülesande täitmisega seotud kulud ja makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse kehtestatud lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimustel ja korras.

 (2) Lähetatul on õigus nõuda lähetuskulude katteks avanssi või selle mittesaamisel keelduda lähetusse sõitmisest. Avansi saamiseks tuleb esitada avaldus vähemalt kaks tööpäeva enne lähetuse algust.

 (3) Lähetuskulude hüvitise summa kantakse lähetatu arvelduskontole. Lähetuskulude hüvitatavat summat vähendatakse saadud avansi võrra. Lähetuskulude hüvitamise tähtajaks on üks kuu, arvates lähetuse aruande finantsosakonnale esitamise päevale järgnevast tööpäevast. Lähetuskulude väljamakse teostatakse pärast lähetusse suunamise käskkirja esitamist finantsosakonnale.

 (4) Isikliku sõiduauto lähetuses kasutamisega seotud kulud (kütus, parkimine, teemaks, laevapiletid jms) hüvitatakse ainult kulu tõendavate originaaldokumentide alusel. Kütuse ostmist tõendav kuludokument võib erineda lähetuse perioodist kuni viis päeva. Kütusekulu hüvitamisel lähtutakse läbitud kilomeetrite arvust lähetuse sihtkohta ja tagasi ning mõistlikust kütuse kogusest läbitud vahemaa kohta.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Oraste
Abivallavanem vallavanema asendaja

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär

Lisa 1 Lähetustaotlus

Lisa 2 Lähetuse aruanne