Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 8 „Orissaare osavalla põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:jõustub 2021. aasta Saaremaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval
Avaldamismärge:RT IV, 13.07.2021, 2

Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 8 „Orissaare osavalla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 02.07.2021 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 11 ja Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 40 lõike 3 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 8 „Orissaare osavalla põhimäärus" muutmine

  Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruses nr 8 „Orissaare osavalla põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Osavallakogul on 11 liiget.
(2) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valitud volikogu liige arvatakse elukohajärgse osavallakogu liikmeks. Sellisel juhul on osavallakogu liikmete arv volikogu liikmete arvu võrra käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust suurem.
(3) Osavallakogu koosneb järgmiste asustusüksuste ja huvigruppide esindajatest:
1) Orissaare alevik;2)osavalla haldusterritooriumil asuvad ülejäänud asustusüksused;
3) osavalla haldusterritooriumil tegevuskohta omavad ettevõtjad;
4) osavalla haldusterritooriumil tegevuskohta omavad mittetulundusühingud;
5) osavalla haldusterritooriumil tegutsevad vallavalitsuse hallatavad haridusasutused;
6) osavalla haldusterritooriumil tegutsevad vallavalitsuse hallatavad kultuuri- ja spordiasutused.
(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud asustusüksust esindab Orissaare alevikuvanem.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud asustusüksused nimetavad viis esindajat, kes on piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgsed elanikud.
(6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud huvigrupp nimetab kaks esindajat, kes on piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgsed elanikud.
(7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 4-5 loetletud huvigrupid nimetavad ühe esindaja, kes on piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgne elanik;
(8) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 6 nimetatud huvigrupp nimetab ühe esindaja, kes on piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistri järgne elanik.
(9) Osavallakogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt seoses tema surma, elukoha muutuse, külavanema volituste lõppemise või tagasiastumisega. Tagasiastumisel esitab osavallakogu liige avalduse osavallakogu esimehele.“;
  2) paragrahv 6 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahv 6 lõige 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) ettepaneku tegemine osavallakogu liikmete arvu ja moodustamise aluste osas.“;
  4) paragrahv 6 lõige 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) valla eelarve, eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengu- ja tegevuskavad;“;
  5) paragrahv 6 lõige 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) teehoiu investeeringute nimekiri;“;
  6) paragrahv 6 lõige 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) teha ettepanekuid valla eelarvele, eelarvestrateegiale, arengukavale ning valdkondlikele ja piirkondlikele arengukavadele piirkonna arenguprioriteete puudutavates osades, sh tegevus- ja investeeringute kavale;“
  7) paragrahv 6 lõige 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
  8) paragrahv 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Rakendussäte

  Määrus jõustub 2021. aasta Saaremaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json