Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Orissaare osavalla põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.07.2021, 6

Orissaare osavalla põhimäärus

Vastu võetud 10.11.2017 nr 8
RT IV, 17.11.2017, 22
jõustumine 20.11.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.07.2021RT IV, 13.07.2021, 210.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 11 alusel.

§ 1.   Osavalla nimi ja piirid

  (1) Osavalla nimi on Orissaare osavald (edaspidi osavald).

  (2) Osavald on Saaremaa valla (edaspidi vald) territooriumil ja koosseisus Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitatud osavalla põhimääruse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel.

  (3) Osavalla haldusterritoorium on ühinenud Orissaare valla haldusterritoorium ning osavalla piir on ühinenud Orissaare valla piir.

§ 2.   Osavalla sümboolika

  (1) Osavallal võib olla oma lipp ja vapp, mida kasutatakse piirkonna sümboolikana.

  (2) Osavalla vappi on lubatud kasutada:
  1) osavallakogu dokumentidel;
  2) osavalla autasudel ja meenetel;
  3) muudel juhtudel kooskõlastatult osavallakoguga.

  (3) Osavalla lippu on lubatud kasutada:
  1) piirkonna üritustel;
  2) valla üritustel piirkonda esindades;
  3) muudel juhtudel kooskõlastatult osavallakoguga.

§ 3.   Osavallakogu

  (1) Osavalla elanike esinduskoguks on osavallakogu, mis moodustatakse ja tegutseb käesolevas põhimääruses sätestatud korras .

  (2) Osavallakogu volituste aeg on võrdne volikogu volituste ajaga.

§ 4.   Osavallakogu moodustamine

  (1) Osavallakogul on 11 liiget.

  (2) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valitud volikogu liige arvatakse elukohajärgse osavallakogu liikmeks. Sellisel juhul on osavallakogu liikmete arv volikogu liikmete arvu võrra käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust suurem.

  (3) Osavallakogu koosneb järgmiste asustusüksuste ja huvigruppide esindajatest:
  1) Orissaare alevik;
  2) osavalla haldusterritooriumil asuvad ülejäänud asustusüksused;
  3) osavalla haldusterritooriumil tegevuskohta omavad ettevõtjad;
  4) osavalla haldusterritooriumil tegevuskohta omavad mittetulundusühingud;
  5) osavalla haldusterritooriumil tegutsevad vallavalitsuse hallatavad haridusasutused;
  6) osavalla haldusterritooriumil tegutsevad vallavalitsuse hallatavad kultuuri- ja spordiasutused.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud asustusüksust esindab Orissaare alevikuvanem.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud asustusüksused nimetavad viis esindajat, kes on piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgsed elanikud.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 nimetatud huvigrupp nimetab kaks esindajat, kes on piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgsed elanikud.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 4-5 loetletud huvigrupid nimetavad ühe esindaja, kes on piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgne elanik;

  (8) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 6 nimetatud huvigrupp nimetab ühe esindaja, kes on piirkonna haldusterritooriumi rahvastikuregistri järgne elanik.

  (9) Osavallakogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt seoses tema surma, elukoha muutuse, külavanema volituste lõppemise või tagasiastumisega. Tagasiastumisel esitab osavallakogu liige avalduse osavallakogu esimehele.
[RT IV, 13.07.2021, 2 - jõust. 10.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.]

§ 5.   Osavallakogu esimees ja aseesimees

  (1) Osavallakogu valib endale esimehe ja aseesimehe osavallakogu liikmete seast.

  (2) Osavallakogu esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletamisel osavallakogu koosseisu häälteenamusega.

  (3) Osavallakogu uue koosseisu esimehe ja aseesimehe valimisi korraldab vallavalitsus.

  (4) Osavallakogu esimees:
  1) esindab osavallakogu vastavalt valla põhimäärusega ning käesoleva põhimäärusega antud pädevusele;
  2) peab koostöös vallavalitsusega osavallakogu liikmete arvestust;
  3) kutsub Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) esindajaid osavallakogu koosolekutele ja edastab valitsusele vajaliku informatsiooni;
  4) koostab osavallakogu koosoleku päevakorra projekti arvestades volikogu, valitsuse ja osavallakogu liikmete ettepanekuid;
  5) kutsub kokku osavallakogu koosoleku;
  6) juhatab osavallakogu koosolekut ja lahendab koosolekul tekkivaid küsimusi;
  7) allkirjastab osavallakogu ettepanekud, algatused, järelpärimised, muud kirjad ja koosoleku protokollid;
  8) esindab osavallakogu volikogu, volikogu komisjoni või valitsuse istungil või volitab selleks teisi osavallakogu liikmeid;
  9) esindab osavallakogu osavallakogude ja kogukonnakogude ümarlaua töös;
  10) esitab volikogule tegevuse aruande.

  (5) Osavallakogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

  (6) Osavallakogu esimehe ja aseesimehe äraolekul asendab osavallakogu esimeest vanim kohal olev osavallakogu liige.

§ 6.   Osavallakogu pädevus

  (1) Osavallakogu otsustuspädevuses on:
  1) [kehtetu - RT IV, 13.07.2021, 2 - jõust. 10.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.]
  2) kandidaadi nimetamine piirkonnas tegutsevate valla ametiasutuse hallatavate asutuste hoolekogudesse ja nõukogudesse;
  3) osavalla haldusterritooriumil asuva teenuskeskuse juhataja kandidatuuri kooskõlastamine;
  4) ettepaneku tegemine osavallakogu liikmete arvu ja moodustamise aluste osas;
[RT IV, 13.07.2021, 2 - jõust. 10.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.]

  (2) Osavallakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
  1) valla üldplaneering;
  2) valla eelarve, eelarvestrateegia, arengukava ning valdkondlikud ja piirkondlikud arengu- ja tegevuskavad;
[RT IV, 13.07.2021, 2 - jõust. 10.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.]
  3) teehoiu investeeringute nimekiri;
[RT IV, 13.07.2021, 2 - jõust. 10.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.]
  4) osavallakogu põhimääruse muutmise ettepanekud.

  (3) Osavallakogul on õigus:
  1) teha ettepanekuid valla eelarvele, eelarvestrateegiale, arengukavale ning valdkondlikele ja piirkondlikele arengukavadele piirkonna arenguprioriteete puudutavates osades, sh tegevus- ja investeeringute kavale;
[RT IV, 13.07.2021, 2 - jõust. 10.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.]
  2) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid valitsusele ja volikogule kohaliku elu küsimustes;
  3) avaldada arvamust piirkonnas asuvate valla ametiasutuse hallatavate asutuste tegevuse ja kohalike teenuste kvaliteedi kohta;
  4) teha kohaliku elu küsimustes valitsusele ja volikogule algatusi õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, mis võetakse arutusele valitsuses või volikogus hiljemalt kahe kuu jooksul;
  5) teha valitsusele kirjalikke järelpärimisi, millele vastatakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul;
  6) algatada osavaldade ühinemine ja nende ühiskoosolekute kokkukutsumine.

  (4) Osavallakogule edastatakse informatsioonina:
  1) volikogu ja valitsuse õigusaktid ning nende eelnõud, mis puudutavad osavalla haldusterritooriumi elukorraldust ja juhtimist;
  2) osavalla haldusterritooriumil asuvate valla ametiasutuse hallatavate asutuste eelarve eelnõud;
  3) osavalla haldusterritooriumi puudutavad detailplaneeringud;
  4) [kehtetu - RT IV, 13.07.2021, 2 - jõust. 10.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.]
  5) osavalla haldusterritooriumi ühistranspordi sõiduplaanid ja nende muudatused;
  6) muud vajalikuks peetavad kohalikku elukorraldust ja juhtimist puudutavad dokumendid ja informatsioon.

  (5) Osavallakogul on valla eelarve osana iseseisev eelarve oma ülesannete täitmiseks.

§ 7.   Osavallakogu töökorraldus

  (1) Osavallakogu töövorm on koosolek. Koosoleku päevakorra koostab, kutsub kokku ja seda juhatab osavallakogu esimees.

  (2) Koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku toimumise aeg ja koht peavad olema teatavaks tehtud valla veebilehel ja liikmetele elektronkirjaga vähemalt neli päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Osavallakogu koosolekud on avalikud. Koosoleku võib kuulutada kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam osavallakogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.

  (4) Osavallakogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole osavallakogu liikmetest.

  (5) Ettepanekuid päevakorra eelnõu kohta võivad kuni päevakorra kinnitamiseni teha:
  1) osavallakogu liikmed;
  2) vallavanem või tema asendaja;
  3) volikogu esimees või tema asendaja.

  (6) Päevakorra projektis märkimata küsimusi saab päevakorda võtta osavallakogu koosseisu häälteenamusega.

  (7) Osavallakogu koosoleku päevakord kinnitatakse osavallakogu poolthäälteenamusega.

  (8) Osavallakogu koosolekud protokollitakse. Protokollimise tagab osavalla haldusterritooriumil asuva teenuskeskuse juhataja. Protokollid avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (9) Osavallakogu töö korraldamiseks ruumid ja tehnilise teenindamise tagab osavalla haldusterritooriumil asuv teenuskeskus.

  (10) Osavallakogu töö aruanne esitatakse volikogule igal aastal hiljemalt 1. veebruariks. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastal esitatakse aruanne hiljemalt 1. oktoobriks. Aruanne avalikustatakse valla veebilehel.

§ 8.   Osavallakogu koosoleku läbiviimine elektrooniliselt

  (1) Otsustuse vastuvõtmiseks võib osavallakogu esimehe ettepanekul korraldada osavallakogu koosoleku elektrooniliselt.

  (2) Koosoleku elektroonilisel korraldamisel saadab osavallakogu esimees osavallakogu liikmetele elektronkirjaga päevakorra ja muud asjakohased materjalid, määrates ära ka hääletamise tähtaja.

  (3) Osavallakogu liige edastab digitaalselt allkirjastatud seisukoha (poolt, vastu, erapooletu) osavallakogu esimehele elektronkirjaga ning need lisatakse koosoleku protokollile.

§ 9.   Osavallakogu koostöö

  Osavallakogu võib teha koostööd teiste osavalla- ja kogukonnakogudega nende pädevuses olevate küsimuste arutamiseks ja ühtsete seisukohtade kujundamiseks.

§ 10.   Osavalla likvideerimine

  (1) Osavald likvideeritakse volikogu otsusega.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 13.07.2021, 2 - jõust. 10.11.2021, jõustus valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.]

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Saaremaa Vallavolikogu I koosseisu volituste perioodil on osavallakogus 7 liiget, millele lisanduvad käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 alusel osavalla elukohajärgsed volikogu liikmed.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json