HaridusKool

Teksti suurus:

Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Ülenurme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2013, 10

Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 18.01.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Ülenurme Vallavolikogu 07. detsembri 2010.a määruse nr 15 “ Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Ülenurme Vallavalitusele ja Ülenurme Gümnaasiumi direktorile” § 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Ülenurme Gümnaasiumi (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

2. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 2.  Kooli hoolekogu ülesanne

  Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

§ 3.  Hoolekogu liikmed

 (1) Hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline.

 (2) Hoolekogu liikmete nimetamisel lähtutakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” §-s 73 sätestatust.

 (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.  Hoolekogu moodustamine

 (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Ülenurme vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooli direktori ettepanekul.

 (2) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
 1) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
 2) õppenõukogu esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul;
 3) vanemate esindaja valitakse vanemate poolt või kooskõlastatakse vanematega;
 4) õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt või õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt või kooskõlastatakse õpilastega;
 5) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 5.  Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Hoolekogu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks:
 1) arutab läbi ja annab nõusoleku lõimitud aine- ja keeleõpppe kasutamiseks;
 2) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
 3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
 4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
 5) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta;
 6) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
 7) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
 8) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;
 9) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
 10) tugi- ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist;
 11) nimetab oma esindajad komisjonide ja kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
 12) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
 13) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 14) teeb vallavalitusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
 15) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 6.  Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

 (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

 (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 7.  Hoolekogu töövorm

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

 (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 8.  Hoolekogu korraline koosolek

 (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

 (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 10 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 9.  Hoolekogu erakorraline koosolek

 (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

 (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 10.  Koosoleku läbiviimine

 (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

 (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

 (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 11.  Koosoleku protokoll

 (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ja proptokollija ees- ja perekonnanimi;
 4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
 6) kinnitatud päevakord;
 7) koosolekult sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
 8) vastuvõetud otsused;

 (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

 (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 12.  Hoolekogu otsustusvõime

 (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 13.  Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

 (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 14.  Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

 (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (4) Hääletustulemused protokollib koolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 15.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooskul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 16.  Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaasta jooksul lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. jaanuaril 2011.a.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Reet Sakk
vallasekretär