Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Linte Raamatukogu-Külakeskuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.07.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2013, 38

Linte Raamatukogu-Külakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.06.2008 nr 16
jõustumine 25.07.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34 ning rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Raamatukogu-külakeskuse nimi ja asukoht

  (1) Raamatukogu-külakeskuse nimi on Linte Raamatukogu-Külakeskus (edaspidi Linte RK).

  (2) Linte RK asukoht ja aadress on Linte küla, Räpina vald, Põlva maakond, sihtnumber 64402.

§ 2.   Linte RK õiguslik seisund

  (1) Linte RK on Räpina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav rahvaraamatukogu ja külakeskuse funktsioone täitev kultuuriasutus, mis juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Linte RK`l on Räpina valla eelarves iseseisev eelarve.

  (3) Linte RK`l on oma pitsat. Pitsat on ovaalne läbimõõduga 3,5 cm, ovaali ülaservas on suurtähtkiri „Eesti Vabariik”, ovaali alaservas suurtähtkiri „Räpina vald”, ovaali keskmes suurtähtkiri „Linte Raamatukogu-Külakeskus”.

§ 3.   Põhimääruse muutmine

  Linte RK põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Räpina Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk LINTE RK TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 4.   Tegevuse eesmärk

  (1) Linte RK tegevuse eesmärk on tagada teeninduspiirkonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Piirkonna külade kaasamine sotsiaalkultuurilise ja haridusliku tegevuse arendamisel.

§ 5.   Ülesanded

  (1) Linte RK raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Linte RK külakeskuse (edaspidi külakeskus) ülesandeks on erinevatele huvigruppidele eakohase arendava tegevuse võimaldamine.

  (3) Linte RK ülesanneteks on:
  1) komplekteerida kogud, täiendada neid ning pidada kogude arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustada nende säilimine;
  2) teha kättesaadavaks raamatukogus puuduvad teavikud, kasutades raamatukogudevahelist laenutust (edaspidi RVL);
  3) osutada raamatukogu põhi- ja eriteenuseid, vajadusel koduteenindust;
  4) tagada teatme- ja teabeteenindus;
  5) korraldada teavikute tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  6) tegeleda kodulootööga, koguda koduloolisi andmeid;
  7) kooskõlastada oma tegevus piirkonna teiste raamatukogude ja kultuuriasutustega;
  8) tagada tihe koostöö Räpina valla teiste hallatavate asutustega, teiste raamatukogudega eeskätt Kagu-Eestis ning kolmanda sektoriga;
  9) tagada tingimused vaimse ja kehalise aktiivsuse väljendamiseks;
  10) tagada võimalused eraalgatuslike ühisürituste läbi viimiseks.

3. peatükk TÖÖKORRALDUS JA JUHTIMINE 

§ 6.   Töökorraldus

  (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (2) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale, mille kinnitab Räpina Vallavolikogu.

  (3) Raamatukogu lahtioleku ajad kinnitab vallavalitsus.

  (4) Külakeskus on avatud raamatukogu lahtioleku aegadel. Seltsingutel, mittetulundusühingutel, külaelanikel ja teistel soovijatel on võimalik kasutada külakeskuse ruume ka muudel aegadel kokkuleppel Linte RK juhataja või vallavalitsusega.

  (5) Külakeskuse saali saavad kasutada tasuta avatud ürituste jaoks valla asutused, volikogu, vallavalitsus, regulaarselt tegutsevad ringid ja vallaelanikele hariva sisuga teabepäevade läbiviijad.

  (6) Külakeskuse kasutamise eeskirja koos ruumide kasutamist reguleeriva hinnakirjaga kinnitab vallavalitsus.

§ 7.   Personal

  (1) Linte RK töötajad on juhataja ning perenaine.

  (2) Linte RK töötajate tööülesanded, vastutus, õigused ja kohustused sätestatakse ametijuhendiga.

§ 8.   Juhtimine

  (1) Linte RK tööd juhib juhataja.

  (2) Juhatajal on rahvaraamatukogu juhataja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus ja kutsekvalifikatsioon.

  (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi korra kehtestab ja konkursi kuulutab välja vallavalitsus.

  (4) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 9.   Juhataja õigused ja kohustused

  (1) Juhataja kohustub tagama raamatukogule õigusaktidega antud ülesannete täitmise ning kandma vastutust Linte RK arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise ning käesoleva põhimääruse täitmise eest.

  (2) Juhatajal on finantsdokumentidele allkirja andmise õigus Linte RK nimel.

  (3) Linte RK juhataja:
  1) tegutseb Linte RK nimel, esindab asutust suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  2) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud Linte RK teiste töötajatega;
  3) annab välja käskkirju Linte RK töö korraldamiseks;
  4) vastutab Linte RK tegevuses seaduslikkuse eest ning asutuse kasutusse antud vallavara säilimise ja õiguspärase kasutamise eest;
  5) esitab kinnitamiseks Linte RK raamatukogu ja külakeskuse kasutamise eeskirjad, Linte RK eelarve projekti ja põhimääruse täiendamise või muutmise ettepanekud;
  6) on aruandekohustuslik vallavalitsuse, maakonnaraamatukogu ning Kultuuriministeeriumi ees;
  7) lahendab muid seaduse, käesoleva põhimääruse, juhataja töölepingu ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

§ 10.   Linte RK nõukogu moodustamine

  (1) Linte RK nõukogu (edaspidi nõukogu) on Linte RK juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata Linte RK tegevust ning teha ettepanekuid juhatajale ja vallavalitsusele asutuse arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Nõukogu koosseisu määrab vallavalitsus.

  (3) Nõukogusse kuulub viis liiget, sh kolm lugejate esindajat, üks teeninduspiirkonna kolmanda sektori füüsilisest isikust esindaja ja üks omavalitsuse esindaja.

  (4) Nõukogu koosseisu volitused kestavad neli aastat.

  (5) Juhataja nõukogusse ei kuulu, kuid osaleb sõnaõigusega nõukogu koosolekutel.

  (6) Nõukogu esimese koosoleku pärast nõukogu moodustamist kutsub kokku juhataja.

  (7) Nõukogu töö korraldamiseks valitakse nõukogu esimesel koosolekul nõukogu esimees ja aseesimees.

§ 11.   Nõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Oma tegevuses juhindub nõukogu rahvaraamatukogude tegevust reguleerivatest õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja teistest Räpina valla õigusaktidest.

  (2) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
  1) Linte RK tegevuse nõustamine ja hindamine ning vallavalitsusele ettepanekute tegemine raamatukoguteeninduse ja külakeskuse kasutamise otstarbekamaks korraldamiseks;
  2) Linte RK eelarve eelnõu läbivaatamine ja heakskiitmine;
  3) Linte RK arengukava heakskiitmine;
  4) Linte RK tööplaani- ja tegevusaruande läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
  5) raamatukogu kasutamise eeskirja ning eriteenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja heakskiitmine;
  6) muude Linte RK tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbi arutamine.

  (3) Nõukogul on õigus saada juhatajalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja tutvuda dokumentidega.

§ 12.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

  (3) Nõukogu koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, v.a käesoleva põhimääruse § 14 lõikes 6 sätestatud juhul.

  (4) Nõukogu võtab vastu otsused lihthäälteenamusega. Nõukogu ettepanekud ja otsused arutatakse läbi Linte RK töötajatega.

  (5) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll vormistatakse 10. tööpäevaks pärast koosoleku toimumist.

4. peatükk KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA 

§ 13.   Kogud

  (1) Raamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri keeltes, tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa Räpina Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 14.   Teenindus

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

  (3) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldatakse nende soovil tasuta koduteenindus koostöös vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnikega.

  (4) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (5) Linte RK eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (6) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 15.   Raamatukogudevaheline laenutus

  (1) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (2) RVL kasutamine registreeritakse. Arvestatakse teistelt raamatukogudelt saadud ja teistele raamatukogudele esitatud tellimusi ning nende täitmist.

§ 16.   Lugeja ja tema vastutus

  (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks.

  (2) Lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (3) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta ja ta saab raamatukogust lugejapileti.

  (4) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Räpina vald, võib võtta kojulaenutamisel tagatist, mille suuruse määrab vallavalitsus.

  (5) Kui lugeja ei tagasta teavikut tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivist.

  (6) Viivise määramine ja maksmine kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjaga.

  (7) Teaviku rikkumisel või tagastamata jätmisel on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses raamatukogu kasutamise eeskirjas sätestatud korras.

  (8) Kojulaenutamise õigus võetakse ära lugejalt, kes on rikkunud või jätnud tagastamata teaviku ning jätnud vastava teaviku asendamata või kahju hüvitamata.

5. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS 

§ 17.   Varad ja raamatupidamine

  (1) Linte RK vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Räpina Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Linte RK raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 18.   Rahalised vahendid

  Linte RK rahalised vahendid kujunevad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) Linte RK põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  4) eriteenuste osutamise eest võetavast teenustasust, mille määra kehtestab Räpina Vallavolikogu;
  5) annetustest;
  6) muudest vahenditest.

§ 19.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Linte RK esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet Linte RK tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Linte RK finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

6. peatükk LINTE RK ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 20.   Linte RK ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Linte RK ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Räpina Vallavolikogu.

  (2) Linte RK ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab vallavalitsus Kultuuriministeeriumi vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Tegevuse lõpetanud Linte RK õigused ja kohustused, sealhulgas vara ja dokumentatsiooni säilitamine, lähevad üle vallavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 26.04.2001 määrusega nr 10 kinnitatud „Linte Raamatukogu põhimäärus”.

§ 22.   Põhimääruse jõustumine

  Määrus jõustub 25. juulil 2008 a.

Tiit Kala
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json