HaridusKool

Teksti suurus:

Ruusa Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2013, 39

Ruusa Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 23.02.2011 nr 4
jõustumine 28.02.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lõike 1, perekonnaseaduse § 120, Ruusa Põhikooli direktori ettepaneku ning kooli hoolekogu arvamuse alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse õpilaste Ruusa Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Ruusa Põhikool tagab õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle jaoks Ruusa Põhikool on elukohajärgne kool.

  (2) Vanemate jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui koolis on vabu õppekohti.

  (3) Ruusa Põhikooli vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku vormikohase avalduse.

  (4) Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus. Kui vanem esindab last iseseisvalt, eeldatakse teise vanema nõusolekut.

  (5) Teisest koolist tulnud õpilane võetakse Ruusa Põhikooli vastu samale haridustasemele. Õpilane jätkab Ruusa Põhikoolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (6) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb Ruusa Põhikooli direktor.

§ 3.   Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

  (1) 1. klassi võetakse õpilasi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

  (2) Lapse seadusliku esindaja taotlusel võimaldatakse koolikohustuslikust east nooremale lapsele õppimisvõimalus, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

  (3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab lapse seadusliku esindaja nõustamiskomisjonile.

  (4) Ruusa Põhikooli 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku vormikohase avalduse (vorm 1) 25. maiks kooli direktorile Mõisavahe tee 7, 64403 Ruusa, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) lapse seadusliku esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
  4) sisseastuja profülaktiliste kaitsesüstimiste kaardi, tervisekaardi selle olemasolul;
  5) kaks sisseastuja fotot 3 x 4 cm.

  (5) Vastuvõtmisest teavitatakse lapse seaduslikku esindajat käimasoleva aasta l5. juuniks. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitatakse kirja teel lapse seadusliku esindaja elukoha aadressil.

§ 4.   Vastuvõtt vabadele kohtadele

  (1) Vabadele õpilaskohtadele 2.-9. klassini võetakse vastu koolikohustuslikke õpilasi, kelle jaoks Ruusa Põhikool on elukohajärgne kool, lapse seadusliku esindaja kirjaliku vormikohase avalduse alusel.

  (2) Kooli vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja:
  1) kirjaliku avalduse (vorm 1);
  2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  4) lapse seaduslik esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
  5) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  6) koolidirektori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu;
  7) koolidirektori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane astub kooli õppeveerandi kestel;
  8) sisseastuja profülaktiliste kaitsesüstimiste kaardi, väljavõtte sisseastuja tervisekaardist;
  9) sisseastuja foto 3 x 4 cm.

  (3) Õpilasi, kelle elukohajärgseks kooliks ei ole Ruusa Põhikool, võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 5.   Õpilase vastuvõtmine teisest koolist

  (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist.

  (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
  2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut.

§ 6.   Välisriigi õppeasustusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

  (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

  (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 7.   Õpilaste üle arvestuse pidamine

  Ruusa Põhikoolis õppivate õpilaste üle arvestuse pidamine toimub õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis.

§ 8.   Õpilaste vastuvõtmise korra avalikustamine

  Ruusa Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord avalikustatakse Ruusa Põhikooli veebilehel.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 28. veebruaril 2011. aastal.

Kaido Palu
Volikogu esimees

Lisa Avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json