HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Räpina Lasteaia Vikerkaar kulude vanemate poolt kaetava määra kehtestamine

Räpina Lasteaia Vikerkaar kulude vanemate poolt kaetava määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2013, 40

Räpina Lasteaia Vikerkaar kulude vanemate poolt kaetava määra kehtestamine

Vastu võetud 23.03.2011 nr 5
jõustumine 01.04.2011

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 1, 3 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori 07.02.2011 taotluse nr 1-15/10 alusel ning arvestades Räpina Lasteaia Vikerkaar hoolekogu arvamust.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Räpina Lasteaia Vikerkaar (edaspidi lasteaed) muude kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) lastevanemate poolt kaetava osa määra (edaspidi kulu määra) kehtestamist.

§ 2.  Kulu määr ja selle tasumine

 (1) Lasteaia kulu määr on 13 eurot ühe lapse kohta kuus.

 (2) Kulu määra rakendatakse igakuiselt perioodil 01. september kuni 31. august, v.a lasteaia Ruusa rühma lastele Ruusa rühma kollektiivpuhkuse ajal.

 (3) Kulu määr tasutakse vanemate poolt arvestusele järgneva kuu 28. kuupäevaks Räpina Vallavalitsuse arvelduskontole või sularahas Räpina valla kassasse.

 (4) Lapse lasteaiast puudumise korral kulu määra suhtes ümberarvestusi ei tehta.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 17. detsembri 2003. a määrus nr 35 „Kulumäära kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2011. aastal.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json