HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.08.2019, 1

Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.06.2019 nr 76

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, noorsootöö seaduse § 8 p 2 ja 3 ja erakooliseaduse § 2 lg 1, § 2 lg 2 p 11, § 2 lg 3, § 222 lg 1 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Kastre vallas (edaspidi vald) elavate 7-19-aastaste noorte (edaspidi noorte) huvihariduse ning huvitegevuse toetamist valla eelarvest.

  (2) Käesoleva määrusega sätestatakse huvihariduses või huvitegevuses osalevate ja vallas elavate noorte huvihariduse ning huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse läbivaatamise ja määramise kord (edaspidi kord).

  (3) Toetuse eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal või huviringis.

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huviharidus, käesoleva määruse tähenduses, on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvihariduse omandamine toimub huvikoolis või erahuvikoolis ja on õppekavapõhine.

  (2) Erahuvikool, käesoleva määruse tähenduses, on erakooli liik, mis on äriregistrisse kantud aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse või mittetulundusühinguga. Erahuvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (3) Huvitegevus, käesoleva määruse tähenduses, on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal. Huvitegevus ei pea olema õppekavapõhine.

§ 3.   Huvihariduseks ja huvitegevuseks ettenähtud toetuste liigid

  Huvihariduse ja -tegevuse toetuse liigid on:
  1) erahuvikooli toetus, mida makstakse õpilaskoha tegevuskulude katmiseks;
  2) omaosalustasu toetus, mida makstakse huvitegevuses või huvihariduses osaleja õppetasu kulude katmiseks.

§ 4.   Toetuse saamise eeldused

  Toetust on õigust taotleda, kui on täidetud järgmised eeldused:
  1) noore ja tema seadusliku esindaja alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kastre vald;
  2) noor on huvialaga, millele toetust taotletakse, tegelenud või huvikoolis õppinud taotluse esitamisele eelnevalt vähemalt üks kuu;
  3) noor õpib õppeasutuses.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Erahuvikooli ja omaosalustasude toetuse taotlemine toimub kaks korda kalendriaastas. Taotlus esitatakse Kastre Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 15. veebruariks perioodi jaanuar kuni juuni eest ja/või hiljemalt 15. oktoobriks perioodi september kuni detsember eest.

  (2) Erahuvikooli toetuse taotlemiseks peab erahuvikooli esindaja lisama õpilaste nimekirja elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU (https://piksel.ee/spoku/kastre) ning noore seaduslik esindaja või täisealine noor kinnitama noore või enda osalemise huvihariduses või huvitegevuses.

  (3) Omaosalustasu toetuse taotlemiseks peab noore seaduslik esindaja või täisealine noor esitama taotluse elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU (https://piksel.ee/spoku/kastre) või kirjalikult esitama kinnitatud taotlusvormile.

  (4) Peale 15. veebruari või 15.oktoobrit esitatud taotlused võib vallavalitsus otsustuskorras rahuldada, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid, võttes arvesse avalduste esitamise järjekorda.

§ 6.   Toetus ja toetuse määrad

  (1) Toetuse andmisel lähtutakse:
  1) noorte huvidest;
  2) vajadusest vähendada korraldatud huvihariduses ja -tegevuses noorte osalemist takistavaid kitsaskohti;
  3) huvihariduse ja –tegevuse soodustamisest kultuuri, spordi, loodus-täppisteaduste ja/või tehnoloogia valdkondades.

  (2) Toetuse suuruse osas lähtutakse Kastre vallavolikogu poolt valla eelarvesse eraldatud rahalistest vahenditest huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmiseks.

  (3) Erahuvikooli õpilaskoha tegevuskulu toetuse määr on kuni 100 € aastas.

  (4) Omaosalustasude toetuse määr on kuni 150 € aastas noore kohta ainult ühel huvialal või ühes huviringis osalemiseks.

  (5) Huvikooli sõiduks transpordi kulusid ei kompenseerita.

§ 7.   Toetuse määramine või toetuse määramisest keeldumine

  (1) Huvihariduse või -tegevuse toetamine ja toetuse määr või toetamisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist.

  (2) Erahuvikooli toetus makstakse välja noore seadusliku esindaja või täisealise noore taotluse ning erahuvikooli arve alusel erahuvikooli arveldusarvele kaks korda võrdses osas peale taotlustähtaegade lõppemist.

  (3) Omaosalustasu toetus makstakse välja taotluses esitatud arveldusarvele kaks korda võrdses osas peale taotlustähtaegade lõppemist.

  (4) Olukordi, mida ei ole käesolevas määruses reguleeritud, lahendab Kastre Vallavalitsus kaalutlusotsuse alusel korraldusega.

  (5) Vallavalitsus võib keelduda toetuse määramisest juhul kui:
  1) puuduvad eelarvelised vahendid;
  2) noorel või tema seaduslikul esindajal ei ole õigust toetusele käesoleva määruse alusel;
  3) taotlus ei ole esitatud nõutud tähtajaks;
  4) noor või tema seaduslik esindaja esitab taotluses valeandmeid.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida noore osalemist huvikoolis ja/või tegelemist huvitegevusega ja noore omapoolse osalustasu maksmist ning nõuda täiendavaid dokumente, millest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

  (2) Huvihariduse ning huvitegevuse pakkuja ja lapsevanem on kohustatud hiljemalt 10 tööpäeva jooksul informeerima vallavalitsust noore huvialalt lahkumise või huvitegevuse katkestamise korral.

  (3) Huvihariduse ning huvitegevuse toetamine lõpetatakse, kui noore elukoht ei ole enam Kastre vald Eesti rahvastikuregistri andmetel.

  (4) Käesoleva korra sätete või lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kastre Vallavolikogu 28. august 2018 nr 51 „Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvitegevuse toetamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json