Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu Kantselei põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 3

Tallinna Linnavolikogu Kantselei põhimäärus

Vastu võetud 05.09.2013 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 28 lõike 2 ja § 52 lõike 7 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu Kantselei staatus, eesmärk ja nimi

  (1) Tallinna Linnavolikogu Kantselei (edaspidi kantselei) on Tallinna linna ametiasutus.

  (2) Kantselei tegevuse eesmärk on korralduslikult, majanduslikult ja tehniliselt tagada Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) liikmete, linnavolikogu komisjonide ja fraktsioonide ning Tallinna linna ombudsmani büroo töö.

  (3) Kantselei ametlik nimi on:
  1) eesti keeles - Tallinna Linnavolikogu Kantselei;
  2) inglise keeles - Tallinn City Council Office;
  3) vene keeles - Канцелярия Таллиннского Городского Собрания.

§ 2.   Asukoht

  Kantselei asub Tallinnas. Kantselei postiaadress on Vana-Viru 12, 15080 Tallinn.

§ 3.   Sümboolika ja eelarvevahendid

  (1) Kantseleil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma ametliku nimega pitsat, dokumendiplangid ning linnakassa kontsernikonto koosseisus olevad asutust teenindavad arvelduskontod.

  (2) Kantselei tegutseb talle Tallinna linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 4.   Kantselei moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine.

  (1) Kantselei moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavolikogu linnavolikogu esimehe ettepanekul.

  (2) Kantselei juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk ÜLESANDED 

§ 5.   Kantselei põhiülesanne

  (1) Kantselei põhiülesanne on linnavolikogu, linnavolikogu esimehe ja aseesimehe, linnavolikogu liikmete, fraktsioonide ja komisjonide teenindamine ja nende asjaajamise korraldamine ning linnavolikogu, linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ning linnavolikogu liikmete, fraktsioonide ja komisjonide ning Tallinna linna ombudsmani büroo tööks vajalike organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine.

  (2) Kantselei täidab oma ülesandeid osakondade, talituste ja büroo kaudu.

§ 6.   Ülesanded asjaajamise valdkonnas

  (1) Asjaajamise valdkonnas täidab kantselei järgmisi ülesandeid:
  1) tagab linnavolikogu istungite ja eestseisuse ettevalmistamise ja läbiviimise vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele;
  2) korraldab linnavolikogu istungite protokollimise, helisalvestamise ja stenografeerimise ning linnavolikogu komisjonide koosolekute protokollimise;
  3) korraldab linnavolikogu menetlusse esitatud eelnõude ja nende menetlemise käigu, vastuvõetud õigusaktide, hääletustulemuste, istungite protokollide ja stenogrammide, linnavolikogu komisjonide koosolekute protokollide ning kantselei töö avalikustamise Tallinna veebilehel;
  4) tagab linnavolikogu menetlusse esitatud eelnõude ning vastuvõetud õigusaktide üle arvestuse pidamise, edastamise ja nende säilivuse;
  5) korraldab märgukirjade ja avalduste läbivaatamist ning elanike vastuvõttu.

§ 7.   Ülesanded õigusteeninduse ja kontrolli valdkonnas

  (1) Õigusteeninduse ja kontrolli valdkonnas täidab kantselei järgmisi ülesandeid:
  1) tagab linnavolikogu liikmete, komisjonide ja fraktsioonide nõustamise;
  2) tagab linnavolikogu õigusaktide eelnõude ja vastuvõetud õigusaktide vastavuse riigi ja linna õigusaktidele;
  3) korraldab kantselei siseauditialast tegevust;
  4) osaleb linnavolikogu revisjonikomisjoni poolt läbiviidavates linna asutuste ja linna valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute kontrollimistes;
  5) korraldab kantselei personalitööd ja teenistujate koolitust.

§ 8.   Ülesanded avalike suhete ja välissuhtluse valdkonnas

  (1) Avalike suhete ja välissuhtluse valdkonnas täidab kantselei järgmisi ülesandeid:
  1) korraldab linnavolikogu liikmete ja kantselei avalikke suhteid;
  2) levitab linnavolikogu liikmete ametlikku tegevust kajastavat teavet;
  3) korraldab linnavolikogu liikmete ja linnavolikogu ametlike delegatsioonide välisvisiite;
  4) tagab ametlike visiitide, rahvusvaheliste ürituste ja muude linnavolikogu esindusüritustega seotud vastuvõttude korraldamise.

§ 9.   Ülesanded halduse ja finantstegevuse valdkonnas

  (1) Halduse ja finantstegevuse valdkonnas täidab kantselei järgmisi ülesandeid:
  1) tagab kantselei eelarve projekti koostamise ja eelarve täitmise;
  2) tagab raamatupidamisdokumentide vastavuse raamatupidamisnõuetele ja nende tähtaegse esitamise raamatupidamiskeskusele;
  3) korraldab linnavolikogu liikmete ja komisjonide liikmete tasude arvestamist;
  4) tagab kantselei kasutusse antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise Tallinna õigusaktidega kindlaksmääratud korras;
  5) korraldab kantselei teenistujate töö organisatsioonilise, tehnilise ja majandusliku tagamise;
  6) tagab linna ombudsmani tööks vajalikud majanduslikud ja tehnilised tingimused.

3. peatükk KANTSELEI ÕIGUSED 

§ 10.   Kantselei õigused

  (1) Kantseleil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:
  1) saada kantseleile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja informatsiooni linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning linna valitseva mõju all olevatelt juriidilistelt isikutelt;
  2) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;
  3) moodustada komisjone ja töögruppe;
  4) esitada linnavolikogu esimehe või linnavolikogu komisjoni esimehe kaudu linnavolikogu või linnavolikogu kantselei pädevusse kuuluvates küsimustes linnavolikogu õigusaktide eelnõusid;
  5) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
  6) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  7) teha ettepanekuid koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;
  8) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides ja koostööprogrammides;
  9) kasutada Tallinna õigusaktidega kantseleile antud muid õigusi.

4. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 11.   Kantselei juhataja

  (1) Kantseleid juhib juhataja, kelle nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest linnavolikogu esimees, kes teostab ka teisi tööandja õigusi ja kohustusi.

  (2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks kantselei juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:
  1) juhib ja korraldab kantselei tegevust ning vastutab kantseleile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  3) esitab linnavolikogu esimehele ettepanekuid kantselei struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  4) nimetab ametikohale ja vabastab teenistusest kantselei koosseisu kuuluvaid ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega;
  5) määrab kindlaks kantselei teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;
  6) määrab kantselei teenistujate lisatasusid, preemiaid ja toetusi;
  7) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid kantseleile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires ja tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  8) vastutab kantselei valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise, kantselei eelarve projekti koostamise, raamatupidamisandmete või nende põhjal koostatud aruannete õigsuse ning eelarve täitmise ja muude riigi ja Tallinna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;
  9) rakendab abinõusid kantselei majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  10) kinnitab kantselei asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;
  11) esindab kantseleid ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Kantselei juhataja võib volitada teisi isikuid esindama kantseleid temale antud pädevuse piires;
  12) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud Tallinna õigusaktidega.

  (3) Kantselei juhataja äraolekul asendab teda linnavolikogu esimehe poolt määratud ametnik.

§ 12.   Struktuur ja teenistuskohtade koosseis

  (1) Kantselei struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitab linnavolikogu linnavolikogu esimehe ettepanekul.

  (2) Kantselei struktuuriüksused on osakonnad, talitused ja büroo, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse struktuuriüksuse põhimäärusega, mille kinnitab kantselei juhataja. Osakonnad ja talitused alluvad otse kantselei juhatajale.

  (3) Kantselei koosseisu kuuluvad ka linnavolikogu ja linnavolikogu esimehe ja aseesimehe nõunikud ning linnavolikogu fraktsioonide nõunik-abid ja muu tugipersonal, kes lähtuvalt tööülesannetest alluvad vahetult kas linnavolikogu esimehele, linnavolikogu aseesimehele, fraktsiooni esimehele või kantselei juhatajale.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrus nr 15 tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json