HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 7

Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.09.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja lasteasutuse direktorile avalduse. Direktor vastab avaldusele kahe nädala jooksul.

  (2) Õppeaasta jooksul võetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse alusel lapsi täiendavalt vastu vabade kohtade olemasolul.

  (3) Teiste omavalitsusüksuste haldusterritooriumil elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul. Vastuvõtmine toimub vastava vallavalitsuse poolse kirjaliku kooskõlastuse olemasolul.

  (4) Lapse seaduslik esindaja informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel kohandatakse võimaluse korral päevakava, kasvukeskkond ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldus.

§ 2.   Lapse lasteasutusse toomine, ära viimine ja puudumine

  (1) Lapse lasteasutusse toomine ja sealt ära viimine toimub lapse seaduslikule esindajale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

  (2) Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigeid lapsi lasteasutusse ei võeta.

  (3) Lapse haigestumisel nakkushaiguste tunnustega (palavik, lööve, kõhulahtisus jm) on lapse seaduslik esindaja kohustatud lapse terviseküsimustes pöörduma perearsti poole.

  (4) Lapse kojujäämisel tervislikel või perekondlikel põhjustel peab lapse seaduslik esindaja koheselt sama päeva hommikul informeerida suuliselt lasteaia õpetajat või direktorit.

  (5) Lapse tervenemise korral peab lapse seaduslik esindaja lapse lasteasutusse naasmiseks informeerima suuliselt lasteasutuse õpetajat või direktorit lasteasutusse toomisele eelneva päeva lõunaks.

  (6) Lapse seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel lubab õpetaja lapsel lahkuda:
  1) üksi (alates 6-ndast eluaastast);
  2) lapsest vanema perekonnaliikmega, kes on vähemalt kooliealine.

  (7) Erandjuhtudel lubatakse lapsel vanavanemaga või tuttava täiskasvanuga lahkuda, kui lapse seadusliku esindaja on direktorit või õpetajat eelmisel või sama päeva jooksul sellest suuliselt informeerinud.

  (8) Lasteasutus vastutab lapse eest lapse asutusse üleandmisest kuni lapse lahkumiseni. Pärast lasteasutusest lahkumist vastutab lapse eest saatja. Kui laps läheb koju üksi või lapsest vanema kooliealise perekonnaliikmega, vastutab lapse eest lapse seadusliku esindaja.

  (9) Õpetaja ei anna last üle võõrale isikule ilma lapse seadusliku esindajaga konsulteerimata.

  (10) Õpetaja ei anna last üle joobes isikule.

  (11) Kui lasteasutuse sulgemisel ei ole lapsele järele tuldud ja lapse seadusliku esindajaga pole kontakti saadud, otsustab õpetaja koostöös politseiasutusega lapse edasise käekäigu.

§ 3.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) lapse seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel;
  2) seoses kooli minekuga;
  3) seoses õppekulu, osalustasu ja toitlustamiskulu võlgnevusega üle kahe kuu.

  (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamise seoses õppekulu, osalustasu ja toitlustamiskulu võlgnevusega üle kahe kuu peab lasteasutuse direktor eelnevalt kooskõlastama lasteasutuse hoolekoguga.

§ 4.   Kulude tasumine

  (1) Õppekulu, osalustasu ja toitlustamiskulu peab olema tasutud kalendrikuu 20. kuupäevaks.

  (2) Õppe- ja osalustasu maksmine toimub kümne kuu eest aastas. Nimetatud tasu ei maksta juuli- ja augustikuu eest.

  (3) Võlgnevuse tekkides teavitab lasteasutuse direktor lapse seaduslikku esindajat.

  (4) Kui lapse seaduslik esindaja ei ole 10 päeva jooksul pärast kirjaliku teate saatmist võlgnevust tasunud, teavitab lasteasutuse direktor vallavalitsust. Võla sissenõudmiseks on õigus pöörduda kohtusse.

  (5) Lapse lasteasutusest puudumine käesoleva määruse § 2 lõikes 4 toodud asjaoludel ei vabasta lapse seaduslikku esindajat õppekulu ja osalustasu tasumisest.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõgeva Vallavalitsuse 4. juuni 2001 määrus nr 15 „Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtu, lahkumise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Enn Kurg
Vallavanem

Ülle Sihver
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json