Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Haapsalu Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 27

Haapsalu Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 25.11.2011 nr 46
jõustumine 01.12.2011

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lg 1−3 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Haapsalu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) juurde moodustatakse Haapsalu Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on linnavolikogu juures tegutsev Haapsalu noortest koosnev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Haapsalu noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on linnavolikogule ja Haapsalu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (5) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Haapsalu linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (6) Rahalised vahendid eraldatakse linnavolikogu eelarvest. Eelarve kasutamine lepitakse kokku noortevolikogu ja linnavolikogu juhatuse vahel.

§ 3.   Eesmärk

  (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huvisid linnas, rääkida kaasa linna noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad linna võimupädevusse ning teeb linnavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
  3) algatab ülelinnalisi üritusi;
  4) esindab Haapsalu noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel;
  5) vahendab noori puudutavat infot Haapsalu linnavõimu ja noorte vahel.

§ 4.   Liikmed ja valimiskord

  (1) Noortevolikogul on 11 liiget, kes valitakse kaheks aastaks.

  (2) Kandideerimisõigus on Haapsalu linna territooriumil elavatel või Haapsalu koolides õppivatel noortel vanuses 14-26 aastat. Alates 18-ndast eluaastast on nõutav sissekirjutus, v.a statsionaarsetel üliõpilastel Eesti ülikoolides.

  (3) Noortevolikogu valitakse demokraatlikul teel 12-26. aastaste Haapsalu linna territooriumil elavate või Haapsalu koolides õppivate noorte poolt. Alates 18-ndast eluaastast on nõutav sissekirjutus.

  (4) Noortevolikogu valimistel lähtutakse Haapsalu Noortevolikogu valimisjuhendist, mille kinnitab linnavolikogu juhatus.

§ 5.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) istungi koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) juhatuse otsusega, kui ta mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel istungil;
  3) isikliku avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta esimese valimistulemuste järjestuse alusel välja jäänud kandidaadiga.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

  (2) Noortevolikogu esimees ja aseesimehed valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel, mis toimub uue koosseisu esimesel istungil. Uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni linnavalitsuse esindaja.

  (3) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul esimehe määratud aseesimees.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (5) Juhatus:
  1) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
  2) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna linnavolikogule ja -valitsusele;
  3) täidab teisi põhimäärusega ja noortevolikogu otsustega pandud ülesandeid.

§ 7.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.

  (2) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu istungid toimuvad reeglina Haapsalu Noorte Huvikeskuse ruumides.

  (5) Noortevolikogu istungid protokollitakse ja avaldatakse Haapsalu Noorte Huvikeskuse veebilehel või noortevolikogu kodulehel.

  (6) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust. Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu istungid on avalikud.

  (8) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks kuni kolm komisjoni, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu. Komisjon on kuni 5-liikmeline ning vähemalt pooled liikmetest peavad olema noortevolikogu liikmed.

  (9) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu.

  (10) Noortevolikogu liikmed osalevad linnavolikogu komisjonide töös vaatlejana komisjoni esimehe või aseesimehe nõusolekul, igas komisjonis vähemalt üks noortevolikogu liige.

§ 8.   Kohustused

  (1) Noortevolikogu on aruandekohuslane linnavolikogu ees linnavolikogu eelarvest saadud rahaliste vahendite kasutamise osas.

  (2) Noortevolikogu esitab istungite protokollid Haapsalu Linnavolikogule üks kord kuus.

§ 9.   Õigused

  Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Haapsalu noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid linnavolikogule ja linnavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid linnavolikogu vastavale komisjonile linnavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) kaasata oma tegevusse eksperte;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid, noorteprojekte;
  5) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

§ 10.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab ja muudab linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 11.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab linnavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.12.2011.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json