Ehitus

Teksti suurus:

Haapsalu linna geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 28

Haapsalu linna geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Vastu võetud 29.10.2010 nr 20
jõustumine 05.11.2010

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 14.04.1994 määrusega nr 138 kinnitatud Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra punkti 5, majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.08.2007 määruse nr 70 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korra, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 43 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Geodeetiliste tööde teostamise kord (edaspidi kord) sätestab topograafiliste mõõdistuste ja ehitusgeodeetiliste uurimistööde (edaspidi geodeetilised mõõdistustööd) teostamise Haapsalu linna haldusterritooriumil.

  (2) Käesoleva korra eesmärgiks on reguleerida geodeetiliste mõõdistustööde teostamist ja vormistamist Haapsalu linnas täiendavalt Eesti Vabariigi sellealastele õigusaktidele.

§ 2.   Tehnilised nõuded geodeetilistele mõõdistustöödele

  (1) Geodeetiliste mõõdistustööde tegemisel tuleb juhinduda kehtivatest õigusaktidest, geodeetilistel mõõdistamistel kehtivatest tehnilistest normidest, heast tavast ja käesolevast korrast.

  (2) Topogeodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistuste aruanded sisestab geodeetiliste mõõdistustööde teostaja Geoveebi digitaalkujul.

§ 3.   Mõõdistustöö teostaja kohustused

  (1) Enne geodeetiliste mõõdistustööde alustamist registreerib mõõdistustööde teostaja mõõdistustöö Haapsalu Linnavalitsuse maakorraldusosakonnale (edaspidi osakond) Geoveebi vahendusel vastavalt käesoleva korra paragrahvis 4 sätestatud nõuetele.

  (2) Geodeetilise mõõdistustöö teostaja täidab maakorraldusosakonna poolt esitatud nõuded mõõdistustöö mõõtkava, mõõdistatava ala piiride jt nõuete osas.

§ 4.   Geodeetilise mõõdistustöö registreerimisele esitatavad nõuded

  (1) Geodeetilist mõõdistust saab esitada Geoveebis registreeritud kasutaja.

  (2) Registreeringus tuleb esitada järgmised andmed:
  1) mõõdistustöö tellija nimi;
  2) mõõdistustöö tellija kontaktmeiliaadress;
  3) mõõdistustöö teostaja nimi;
  4) mõõdistustöö objekti nimi (objekti aadress või asukoht);
  5) töö number (mõõdistustöö teostaja määratud unikaalne number);
  6) mõõdistuse tüüp (täidetakse valikud: geodeetiline alusplaan, teostusmõõdistus, ehitusjärgne kontrollmõõdistus, muu);
  7) eriuuring (täidetakse valikud: katend, gaas, side, vesi, elekter, kanalisatsioon, sadevesi, soojus, tänavavalgustus, muu);
  8) mõõdistusala, mis määratletakse Geoveebi kaardil või imporditakse Geoveebi etteantud formaadis;
  9) töö alguskuupäev;
  10) töö teostamise eeldatav lõpukuupäev;
  11) lisainformatsioon (lisatakse info tellija nõuete või tähelepanekute kohta).

§ 5.   Geodeetilise mõõdistustöö esitamine

  (1) Geodeetilise mõõdistustöö teostaja esitab Geoveebis pärast mõõdistustöö lõpetamist kümne päeva jooksul osakonnale digitaalsed tulemid (joonised, kaevude uurimisandmete tabelid).

  (2) Osakond kontrollib geodeetilise mõõdistustöö vastavust tehnilistele nõuetele ja käesolevale korrale. Geoveebi administraator kinnitab geodeetilise mõõdistustöö või esitab märkused esinevate puuduste kohta viie tööpäeva jooksul.

  (3) Osakonna poolt määratud staatus „kinnitatud“ tõendab geodeetilise mõõdistuse vastavust kehtestatud nõuetele ja käesolevale korrale.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 05.11.2010.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json