HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 31

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides

Vastu võetud 30.09.2011 nr 37
jõustumine 05.10.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 37, Haapsalu põhimääruse § 4 lg 3 ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide (v.a Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium) statsionaarses õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna toitlustamiskulude riigieelarve vahenditest katmise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Statsionaarses õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud kaetakse osaliselt Haapsalu linnale koolilõuna kuludeks riigieelarvest määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.

  (2) Haapsalu linna eelarves võib ette näha täiendavaid toetusi koolilõuna maksumuse katmiseks.

  (3) Riigi- ja linnaeelarvelised vahendid koolilõuna kulude katmiseks jagatakse koolide vahel vastavalt õpilaste arvule Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel iga aasta 10. novembri seisuga.

  (4) Haapsalu Linnavalitsus kehtestab iga õppeaasta alguseks lapsevanemale koolilõuna omaosaluse määra arvestusega, et omaosalus ja toetused katavad Haapsalu Linnavolikogu poolt määratud toidupäeva maksumuse.

  (5) Õppeaasta kestel võib koolilõuna omaosaluse määra muuta tulenevalt muudatustest Haapsalu linna eelarves koolilõuna maksumuse katmiseks ettenähtud vahenditest, kuid mitte rohkem kui kaks korda aastas.

  (6) Haapsalu Linnavalitsus kehtestab toitlustuskulude maksmise ja kasutamise rakendamise korra, millega reguleeritakse kooli, lapsevanema ja toitlustusettevõtja omavahelised õigused ja kohustused.

§ 3.   Vastutus koolilõuna toetuse vahendite kasutamise eest

  Koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja linnaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

§ 4.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontrollimine

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Haapsalu Linnavalitsus.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 28.08.2009 määrus nr 91“Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides.“

  (2) Määrus jõustub 05.10.2011.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json