Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Teenistujate värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2013, 41

Teenistujate värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 11.09.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse „Avaliku teenistuse seadus“ § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Teenistujate värbamise ja valiku kord reguleerib Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ametnike ja töötajate värbamise ja valiku põhimõtteid ning korraldust.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada teenistuskohale vastava kvalifikatsiooni ja kogemustega personali olemasolu.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted, koordineerimine

  (1) Värbamine on protsess, mille käigus kutsutakse nõutava pädevusega isikuid kandideerima vabale teenistuskohale. Teenistuskohale kandideerivate isikute hulgast valitakse sobivaim.

  (2) Värbamine ja valik peavad põhinema eelnevalt avalikustatud tingimustel ja kandidaatide võrdsel kohtlemisel.

  (3) Värbamise ja valiku korralduse, kokkuvõtete tegemise ja värbamis- ja valikuprotsessi käigus kogutud dokumentide hoidmise eest vastutava isiku (edaspidi vastutav isik) nimetab vastava ala linnavalitsuse liige.

§ 3.   Vaba teenistuskoha täitmine

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda järgmistel juhtudel:
  1) vaba ametikoht täidetakse sisekonkursi korraldamisega;
  2) vaba ametikoht täidetakse ametniku tähtajalise üleviimise teel vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 33 lõikele 1;
  3) ametnik viiakse tähtajatult üle teisele ametikohale vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 98 lõike 1 punktidele 1-3;
  4) puuduva ametniku ülesannete üleandmisel teisele ametnikule;
  5) 120 päeva jooksul avaliku konkursi luhtumise kohta otsuse tegemise kuupäevast arvates nimetatakse ametikohale teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastav isik.

  (3) Vaba töökoha täitmiseks võib korraldada avaliku konkursi või kasutada teisi värbamise ja valiku võimalusi.

  (4) Struktuuriüksuse juht koostöös vastutava isikuga koostavad nõuded värvatavale teenistuskohale ja teenistuskoha põhiülesanded. Nõuded ja teenistusülesanded fikseeritakse ametijuhendis.

§ 4.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursikuulutuse koostab ja avaldamise korraldab vastutav isik.

  (2) Konkursikuulutus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks teenistusse võtmise korral teenistustähtaega;
  7) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (3) Vastutav isik määrab kooskõlastatult struktuuriüksuse juhiga kindlaks värbamiskanalid.

  (4) Avaliku konkursi korral avaldatakse konkursikuulutus avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja Võru linna kodulehel. Lisaks võib konkursikuulutuse avaldada ajalehes, tööotsinguportaalides ja mujal. Konkursikuulutuse sõnastus kõikides värbamiskanalites peab olema identne.

  (5) Sisekonkursi korral tehakse konkursikuulutus teatavaks linnavalitsuse sisese infovahetuskanali kaudu.

§ 5.   Valiku läbiviijad

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide hindamisel osaleb vähemalt täidetava teenistuskoha vahetu juht, vastutav isik ja vastava ala linnavalitsuse liige.

  (2) Konkursil osalevate kandidaatide hindamiseks võib linnapea moodustada konkursikomisjoni.

§ 6.   Konkursi läbiviimine

  Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle esitatud dokumendid on laekunud konkursi läbiviijale kuulutuses märgitud tähtajaks. Kuulutuses märgitud tähtaja postitempliga dokumendid loetakse tähtajaks esitatuks.

§ 7.   Valiku tegemine ja paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vajaduse korral praktiline ülesanne;
  3) vestlus;
  4) taustauuring.

  (3) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub vastutav isik, kontrollides kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab vastutav isik e-postiga 5 päeva jooksul vastavasisulise teate.

  (4) Vestlusele kutsutavate kandidaatide arv otsustatakse iga konkursi puhul eraldi tulenevalt dokumentide analüüsi tulemustest. Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (5) Taustauuring tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul. Selleks vesteldakse soovitajatega, kelle kandidaat on kandideerimisdokumentides esitanud või kandidaadi eelneval nõusolekul teiste isikutega.

  (6) Kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati, koostatakse kandidaatidest paremusjärjestus. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ning pingerea otsustavad valiku läbiviijad. Paremusjärjestus vormistatakse kirjalikult.

  (7) Valiku läbiviijad esitavad linnapeale teenistusse võtmise otsustamiseks ühe või mitu kandidaati või loobuvad kandidaadi esitamisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldanuks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

§ 8.   Konkursi luhtumine

  Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) linnapea loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

§ 9.   Konkursi tulemustest teavitamine

  (1) Vastutav isik teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi lõpptulemusest konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (2) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 10.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Värbamise ja valiku protsessis laekunud dokumendid registreerib vastutav isik dokumendihaldussüsteemis GoPro Case Proffessional vastavalt linnavalitsuse asjaajamiskorrale.

  (2) Värbamise ja valiku käigus kandidaatide esitatud dokumente ja muid valiku- ja värbamisprotsessi käigus tähtsust omavaid dokumente säilitatakse 150 päeva lõppotsuse tegemisest.

  (3) Konkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ega isikutele, kes värbamis- ja valikuprotsessis ei osale.

Jüri Kaver
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json