Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse 22. detsembri 2010. a määruse nr 27 "Võru Järve Kooli põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2014, 1

Võru Linnavalitsuse 22. detsembri 2010. a määruse nr 27 "Võru Järve Kooli põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 03.09.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 66 lg 2 ja Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010. a määruse nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 2 lg 3 ja § 6 lg 1 alusel.


Võru Linnavalitsuse 22. detsembri 2010. a määruses nr 27 "Võru Järve Kooli põhimäärus" (RT IV, 25.10.2012, 58) tehakse järgmised muudatused:


1) Paragrahvi 5 punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"5) võimaldada õppeaja pikendamist;";
2) Paragrahvi 8 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(7) Õppeaeg on üheksa aastat. Õppeaja pikendamine toimub õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.";
3) Paragrahvi 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 10. Õppekavaväline tegevus
(1) Kool võib lisaks kooli õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust ja osutada teenuseid.
(2) Õppekavaväliseks tegevuseks on kooli korraldatud huvitegevus, üritused, võistlused, tegevus pikapäevarühmas, väljasõidud.
(3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras.
(4) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.
(5) Kool võib osutada järgnevaid teenuseid:
1) „Sotsiaalhoolekande seaduses” sätestatud rehabilitatsiooniteenus;
2) koolitus- ja nõustamisteenuse korraldamine erivajadustega õpilaste arendamisega tegelevatele isikutele;
3) arengutaseme hindamine (PEP-R test) kooli ruumides või väljaspool kooli;
4) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
5) ürituste, laagrite korraldamine;
6) majutus- ja toitlustusteenuse pakkumine, korraldamine;
7) „Sotsiaalhoolekande seaduses” sätestatud lapsehoiuteenus;
8) hoiukodu teenus;
9) tervistavate tegevuste osutamine õpilaste järelevalves koolivaheaegadel;
10) eelkooliealiste intellekti- ja liitpuudega lastele rehabilitatsiooniteenus;
11) kooli kasutuses oleva vara või ruumide rentimine.
(6) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnad kehtestab valitsus.".
Anti Allas
Linnapea

Ülle Müürsepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json