HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Võru Järve Kooli põhimäärus

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2021, 14

Võru Järve Kooli põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2010 nr 27
RT IV, 25.10.2012, 58
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.09.2014RT IV, 13.09.2014, 116.09.2014
08.06.2016RT IV, 15.06.2016, 220.06.2016
14.06.2021RT IV, 18.06.2021, 301.07.2021

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 66 lg 2 ja Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2010. a määruse nr 24 "Ametiasutuse hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" § 2 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Võru Järve Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

  Kool on Võru Linnavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatav põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, mis juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

§ 3.   Asukoht ja tegutsemiskoht

  Kool asub ja tegutseb aadressil Liiva tn 12b, Võru linn.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Kooli sümboolika kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt valitsusega.

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse eesmärk on:
  1) luua tingimused heatasemelise põhihariduse omandamiseks, õppe ja arengu toetamiseks hariduslike erivajadustega õpilastele; aidata kaasa pidevalt areneva isiksuse kujunemisele, kes on suuteline toime tulema võimalikult vähese abiga, elama väärikalt; mõistma ja austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning vastavalt võimetele omandama talle sobivat kutseala, osalema aktiivselt ühiskondlikus elus ning kandma kodanikuvastutust;
  2) pakkuda õpilaste arengut toetavat ja turvalist õpikeskkonda;
  3) võimaldada õpilastel osaleda õppekava toetavates õppetöövälistes tegevustes;
  4) suunata õpilasi kasutama mõtestatult vaba aega;
  5) võimaldada õppeaja pikendamist;
[RT IV, 13.09.2014, 1 - jõust. 16.09.2014]
  6) osutada vajadusel rehabilitatsiooniteenust ja osaleda rehabilitatsiooniplaanide koostamisel.

§ 6.   Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) luua tingimused hariduslike erivajadustega õpilaste huvide ja võimete arendamiseks, edukaks esinemiseks võistlustel, konkurssidel; annete märkamiseks ja arendamiseks;
  2) pöörata erilist tähelepanu esteetilisele kasvatusele;
  3) luua kaasaegse sisustuse ja õpivaraga keskkond, mis toetab õppekava täitmist ning individuaalset arengut arvestava õpitulemuse saavutamist;
  4) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab erivajadustega inimesi, nendevahelist koostööd ja häid suhteid;
  5) väärtustada ja edasi arendada eesti rahvust ja kultuuri;
  6) väärtustada mitmekesisust koolikultuuris ja kogukonnas;
  7) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks, hoides ja arendades rahvusvahelist partnerlust;
  8) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd õpilaste vanemate või eestkostjatega (edaspidi vanem), rehabilitatsioonimeeskonna liikmetega, teiste koolide ja muude organisatsioonidega.

§ 7.   Rahvusvahelised sidemed

  (1) Kool võib luua ja arendada sidemeid välispartneritega.

  (2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

  (3) Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi vastastikusel kokkuleppel.

2. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 8.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Koolis on võimalik omandada statsionaarses õppes lihtsustatud õppe, toimetuleku- või hooldusõppe õppekaval põhiharidust.
[RT IV, 18.06.2021, 3 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Koolis on hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks moodustatud liitklassid lihtsustatud õppe, toimetuleku- ja hooldusõppe õpilastele. Vajadusel rakendatakse koolis ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet. Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava.
[RT IV, 18.06.2021, 3 - jõust. 01.07.2021]

  (4) Hariduslike erivajadustega õpilastele luuakse vajadusest lähtuvalt tugiteenused, sh rehabilitatsiooniteenused.

  (5) Õpilaste õpitulemusi hinnatakse põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi koostatud individuaalse õppekava alusel.
[RT IV, 18.06.2021, 3 - jõust. 01.07.2021]

  (6)
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]

  (7) Õppeaeg on üheksa aastat. Õppeaja pikendamine toimub õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.
[RT IV, 13.09.2014, 1 - jõust. 16.09.2014]

  (8) Kooli lõpetamine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" ning "Põhikooli riiklikus lihtsustatud õppekavas" sätestatu kohaselt.

§ 9.   Kooli õppekava

  (1) Õpingute alusdokumendiks on "Põhikooli riikliku lihtsustatud õppekava" alusel koostatud kooli õppekava.

  (2) Õppeaja pikendamine toimub vastavalt seadusele, arvestades kooli õppekavas täiendava õppeaja ja lisaõppe õppesisu ning kooli võimalusi.
[RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]

§ 10.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kool võib lisaks kooli õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust ja osutada teenuseid.

  (2) Õppekavavälisteks tegevusteks on kooli korraldatud huvitegevus, üritused, võistlused, tegevus pärast õppetööd, tugiteenused, väljasõidud.
[RT IV, 18.06.2021, 3 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras.

  (4) Õppekavavälist tegevust kajastatakse kooli päevakavas ja selle korraldamisel lähtutakse kooli kodukorrast.

  (5) Kool võib osutada järgnevaid teenuseid:
  1) „Sotsiaalhoolekande seaduses” sätestatud rehabilitatsiooniteenus;
  2) koolitus- ja nõustamisteenuse korraldamine erivajadustega õpilaste arendamisega tegelevatele isikutele;
  3) arengutaseme ja vaimse arengu hindamine kooli ruumides või väljaspool kooli;
[RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]
  4) õppematerjalide koostamine ja levitamine;
  5) ürituste, laagrite korraldamine;
  6) majutus- ja toitlustusteenuse pakkumine, korraldamine;
  7) „Sotsiaalhoolekande seaduses” sätestatud lapsehoiuteenus;
  8) hoiukodu teenus;
  9) tervistavate tegevuste osutamine õpilaste järelevalves koolivaheaegadel;
  10) eelkooliealiste intellekti- ja liitpuudega lastele rehabilitatsiooniteenus;
  11) kooli kasutuses oleva vara või ruumide rentimine.

  (6) Teenuste osutamise eest võtab kool tasu. Teenuste osutamise tingimused ja korra ning teenuste hinnad kehtestab valitsus.
[RT IV, 13.09.2014, 1 - jõust. 16.09.2014]

§ 11.   Kooli vastuvõtmine

  Kooli vastuvõtmine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse", selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruse ning valitsuse poolt kehtestatud vastuvõtmise tingimuste ja korra alusel.

§ 12.   Koolist väljaarvamine

  Koolist väljaarvamine toimub "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel.

3. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst;
  2) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt individuaalse õppekava alusel;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras täiendavat abi õpetajalt;
  4) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
  5) saada nõustamist ja koolis pakutavate tugimeetmete rakendamist "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses" ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras ning rehabilitatsiooniplaani alusel;
  6) teha ettepanekuid kooli direktorile ja õpetajatele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
[RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]
  7) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

§ 14.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
  1) osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
  3) kaasinimestega lugupidavalt käituma ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  4) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  5) hoidma kooli head mainet;
  6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  7) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 15.   Vanemate õigused

  Vanemal on õigus:
  1) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
  2) saada koheselt teavet lapse kooli mittejõudmise kohta;
  3) olla teavitatud õpilase hindamisest;
  4) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  5) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
  6) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
  7) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  8) saada kohalikult omavalitsuselt tuge õpilase koolikohustuse täitmise tagamiseks seadusega sätestatud korras;
  9) olla kaasatud lapse individuaalse õppekava koostamisse;
  10) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 16.   Vanemate kohustused

  Vanemal on kohustus:
  1) luua õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  4) teha kooliga koostööd lapse õpetamisel ja kasvatamisel;
  5) osaleda piiratud teovõimega õpilase arenguvestlusel;
  6) tagada puudega lapse järelevalve;
  7) tagada õpilase koolikohustuse täitmine;
  8) teavitada kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;
  9) osaleda kooli kutsel õpilasega seonduvate probleemide arutamisel;
  10) anda teavet haridusliku erivajadusega õpilase tervislikust seisundist individuaalse õppe tagamiseks.

4. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.
[RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab ja muudab kooli direktor kooskõlastatult vastava ala abilinnapeaga.
[RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]

  (3) Töölepingud sõlmib, muudab ja lõpetab kooli direktor.

  (4) Tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, kooli töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi ja töölepinguga.

  (5) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.

  (6) Õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.
[RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]

§ 18.   Pedagoogid
[Kehtetu - RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]

§ 19.   Teised töötajad

  Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

§ 20.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajatel on õigus:
  1) saada teavet kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite ja teiste kooli tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) saada erialast täiendusõpet "Täiskasvanute koolituse seaduses" ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
  3) nõuda "Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses" ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatu kohaseid töötingimusi;
  4) kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
  5) esitada direktorile ettepanekuid töökorralduse parendamiseks;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (2) Koolitöötajatel on kohustus:
  1) olla eeskujuks õpilastele;
  2) teha koostööd teiste koolitöötajate ja vanematega;
  3) hoida oma käitumise ja tegevusega kooli mainet.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 21.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu ja kooli hoolekoguga.

  (3) Kooli direktor:
  1) esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
  2) juhatab ja korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) kutsub kokku vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas;
  5) esitab valitsusele kooli eelarve projekti;
  6) tagab kooli eelarve täitmise;
  7) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente valitsusele;
  9) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi.

  (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss valitsuse poolt kehtestatud korras.

  (5) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea.

§ 22.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 23.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seaduses ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
[RT IV, 15.06.2016, 2 - jõust. 20.06.2016]

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 24.   Juhtkond

  (1) Juhtkond on direktorile kooli tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõuandev organ.

  (2) Juhtkonda kuuluvad direktor ning õppekasvatustöö eest ja õppekava eest vastutavad eripedagoogid (õppealajuhataja pädevuses).

  (3) Juhtkond võtab vastu ja täidab koolielu korralduslikke otsuseid.

§ 25.   Sisemetoodilise töö rühm

  (1) Koolis tegutseb sisemetoodilise töö rühm, kuhu kuuluvad eripedagoogid ja aineõpetajad.

  (2) Sisemetoodilise töö rühma eesmärgiks on metoodilise töö arendamine. Selleks moodustakse valdkonnapõhised alalised või ajutised töörühmad, mis kinnitatakse kooli direktori poolt käskkirjaga.

  (3) Sisemetoodilise töö rühma tegevust juhib kooli direktori poolt määratud eripedagoog.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 26.   Vara

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 27.   Majandamine

  (1) Kooli rahastatakse riigi- ja linnaeelarvest, laekuvatest toetustest ja annetustest, käesoleva põhimääruse § 10 lõikes 1 loetletud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, kooli kasutuses olevate esemete üürimisest ja rentimisest ning muudest põhitegevusega seotud tasulistest teenustest.

  (2) Õppekavavälises tegevuses osalemise eest võetava tasu määrad ja põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad kehtestab valitsus. Ettepaneku hindade kehtestamiseks teeb kooli direktor.

§ 28.   Asjaajamine

  (1) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

  (2) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 29.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 30.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json