Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kehtna valla tunnustamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 4

Kehtna valla tunnustamise kord

Vastu võetud 29.08.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tunnustamise korraga reguleeritakse Kehtna vallas tunnustusavalduste andmist.

  (2) Tunnustuse võib anda füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on silmapaistavalt panustanud valla arengusse.

  (3) Vajadusel võib välja anda rohkem kui ühe valdkondliku või muu tunnustuse.

  (4) Nõuetele vastava kandidaadi puudumisel võib jätta tunnustuse välja andmata.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  (1) Valla tunnustusavaldused on:
  1) Kehtna valla teenetemärk;
  2) Kehtna valla aukiri;
  3) Kehtna valla tänukiri;
  4) auhind Aasta Tegija.

  (2) Valdkondlikud tunnustusavaldused on:
  1) Aasta majandustegu ehk ettevõtlusauhind. Ettevõtlusauhind antakse välja ettevõttele, mille asukoht või üks põhitegevuse koht on Kehtna vald (omistab majandus-, ettevõtlus- ja keskkonnakomisjon);
  2) Aasta haridustegu (omistab haridus- ja noorsootöökomisjon);
  3) Aasta noortevaldkonna tegu (omistab haridus- ja noorsootöökomisjon); 3) Aasta kultuuritegu (omistab kultuuri- ja sporditöökomisjon);
  4) Aasta sporditegu (omistab kultuuri- ja sporditöökomisjon);
  5) Aasta sotsiaaltöötegu ja pereväärtuste hoidja (aasta ema, aasta isa, lasterikas pere vms) - (omistab sotsiaalkomisjon);
  6) Aasta küla ja külaliikumise „Sädeinimene“ (omistab küladekomisjon).

  (3) Muud tunnustusavaldused on:
  1) tunnustus eelmisel aastal sündinud lastele, nimetusega „Hõbelusikas“. Tunnustamisüritus viiakse läbi veebruarikuus;
  2) parimate sportlaste tunnustamine. Tunnustamisüritus viiakse läbi veebruarikuus;
  3) parimate õpilaste tunnustamine (koolide lõpetajad, edukad aineolümpiaadidel osalejad jt). Tunnustamisüritus viiakse läbi juunikuus;
  4) parimate õpetajate tunnustamine. Tunnustamisüritus viiakse läbi oktoobrikuus;
  5) parimate kodukujundajate tunnustamine, nimetusega „Kaunis Kodu“. Tunnustatakse Kehtna valla aastapäevale pühendatud üritusel.
  6) täiendavad tunnustusavaldused kehtestab vajadusel vallavalitsus.

§ 3.   Kehtna valla teenetemärgi andmine

  (1) Kehtna valla teenetemärk (edaspidi teenetemärk) on valla kõrgeim tunnustus ning omistatakse
füüsilisele isikule Kehtna vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Teenetemärgi andmise aluseks on isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Kehtna vallas.

  (2) Teenetemärgiga kaasneb vastav tunnistus.

  (3) Teenetemärk antakse ühele isikule üks kord. Kadumise korral märki ei asendata.

  (4) Teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele see on omistatud.

  (5) Teenetemärkide andmise otsustab Kehtna Vallavolikogu.

  (6) Teenetemärke antakse välja üks kord aastas Kehtna valla aastapäevale pühendatud üritusel.

§ 4.   Kehtna valla aukirja andmine

  (1) Kehtna valla aukiri (edaspidi aukiri) antakse füüsilisele isikule.

  (2) Aukiri antakse isikule, kelle töö või tegevus on aastate jooksul silma paistnud ning kes on kaasa aidanud Kehtna valla maine kujundamisele.

  (3) Aukirja väljaandmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Aukirja võib ühele isikule anda mitu korda.

  (5) Aukirjale kirjutab alla vallavanem.

§ 5.   Kehtna valla tänukirja andmine

  (1) Kehtna valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse välja füüsilisele või juriidilisele isikule.

  (2) Tänukiri antakse tänuavaldusena koostöö eest Kehtna vallaga, Kehtna valla organiseeritud üritust toetanud isikule ja organisatsioonile või muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

  (3) Tänukirja andmise otsustab ja allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

  (4) Tänukirja annab üle vallavanem või vallavanema volitatud isik pidulikul sündmusel.

  (5) Tänukirja võib ühele füüsilisele või juriidilisele isikule anda mitmel korral.

§ 6.   Auhind Aasta Tegija andmine

  (1) Kehtna valla auhind „Aasta Tegija“ (edaspidi Aasta Tegija) on tunnustus, mis antakse füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on Kehtna vallas aunimetuse omistamisele eelneval aastal korda saatnud tegevuse või korraldanud sündmuse, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke või toonud Kehtnale kui paikkonnale tuntust.

  (2) Aasta Tegija valimisel osalevad valla elanikud.

  (3) Auhinna andmise kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Auhind antakse kätte valla aastapäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

§ 7.   Tunnustusavalduste taotlemine

  (1) Tunnustusavaldust võib taotleda igaüks.

  (2) Tunnustusavalduse taotlust võib esitada vabas vormis. Taotluses näidatakse, millist tunnustusavaldust taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi andmed (nimi, kontaktandmed) ja tunnustuse andmise põhjendus, taotluse esitaja kontaktandmed. Vajadusel võib taotluses ära märkida ürituse, kus soovitakse tunnustuse üleandmist.

  (3) Tunnustustaotluse soovituslik vorm on kättesaadav Kehtna valla kodulehel.

  (4) Taotluse Kehtna valla aukirja ja tänukirja andmiseks saab esitada igal ajal ent vähemalt kaks nädalat enne taotletava tunnustuse üleandmise aega.

  (5) Taotlus teenetemärgi andmiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 1. septembriks.

  (6) Komisjonid esitavad vallavalitsusele oma otsuse tunnustamiseks hiljemalt 30. septembriks.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 15.05.2012 määrus nr 53 „Tunnustuse avaldamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json