HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kehtna valla munitsipaalkoolide töötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 11

Kehtna valla munitsipaalkoolide töötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 29.08.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kehtna valla munitsipaalkoolide (edaspidi kool) koolitöötajate (edaspidi töötajad) koosseisu kinnitamise kord.

§ 2.   Töötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Töötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab ja õppeaasta kestel teeb muudatusi vastava kooli direktor (edaspidi direktor) käskkirjaga.

  (2) Töötajate koosseisu kavandamisel lähtub direktor Kehtna Vallavolikogu kinnitatud eelarvest ja tagab, et õppekava oleks täidetud ja õigusaktides nõutud teenused osutatud.

  (3) Direktor esitab töötajate koosseisu kinnitamise või muutmise käskkirja eelnõu koos seletuskirjaga kooskõlastamiseks Kehtna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) üks kuu enne eeldatava muudatuse sisseviimist lähtudes kooli eelarvelistest vahenditest.

  (4) Vallavalitsus peab seisukoha eelnõu kooskõlastamise või mittekooskõlastamise kohta andma kahe nädala jooksul eelnõu registreerimisest arvates. Kooli töötajate koosseisu kooskõlastamata jätmisel peab vallavalitsus oma seisukohta kirjalikult põhjendama.

  (5) Töötajate koosseisu kinnitab direktor tähtajatult. Koosseisu muutmiseks vormistatakse uus käskkiri, tunnistades eelmine töötajate koosseisu käskkiri kehtetuks. Käskkiri vormistatakse kooli asjaajamiskorras kehtestatud korras.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 24.05.2017 määrus nr 63 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json