HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 13

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 03.09.2018 nr 16
,rakendatakse alates 1.09.2018.

Määrus kehtestatakse „Huvikooli seaduse” § 13 lõike 1 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 31 punki 2 alapunkti 2.1 „Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Pärnu linna munitsipaalhuvikooli (edaspidi huvikool) vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord.

  (2) Huvikooli õppuriteks käesoleva määruse tähenduses on eelkõige lapsed ja noored vanuses 4-19 eluaastat.

  (3) Huvikoolis võivad õppida ka täiskasvanud. Täiskasvanud tasuvad huvikoolis õppimise kulud vastavalt Pärnu Linnavalitsuse poolt kinnitatud tasuliste teenuste hinnakirjale.

§ 2.   Huvikooli vastuvõtmine

  (1) Informatsiooni huvikooli vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta avaldab huvikool oma koduleheküljel.

  (2) Huvikooli vastuvõtmise aluseks on üldjuhul õppuri seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) poolt Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (edaspidi ARNO) tehtud taotlus (edaspidi taotlus).

  (3) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, on õppuri huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema taotlus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse lapsed).

  (4) Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasub lapsevanem, siis sõlmib huvikool lapsevanemaga huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise lepingu.

  (5) Taotluse ja vajadusel garantiikirja alusel sõlmitakse ARNOS huvikooli ja lapsevanemaga huvikoolis õppimise ja õppetasu maksmise leping.

  (6) Huvikool kinnitab õppurid õpperühmadesse ARNO-s vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekavadele igal õppeaastal hiljemalt 14. septembriks.

  (7) Vabade õppekohtade olemasolul võib õppurite huvikooli vastuvõtmine toimuda kogu õppeperioodi vältel.

  (8) Õppurite huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel. Vastuvõtukatsete läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (9) Õppuri huvikooli vastuvõtmisel on lapsevanemal õigus tutvuda huvikooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude huvikooli töökorraldust reguleerivate dokumentidega.

§ 3.   Huvikoolist väljaarvamine

  (1) Õppurite huvikoolist väljaarvamine toimub:
  1) lapsevanema taotluse alusel;
  2) huvikooli algatusel;
  3) õppuri huvikooli lõpetamisel.

  (2) Õppuri huvikoolist väljaarvamisel lapsevanema taotluse alusel esitab lapsevanem ARNO-s sellekohase taotluse vähemalt kaks nädalat enne õppuri huvikoolist lahkumist.

  (3) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel toimub juhul, kui:
  1) õppuri õppetundidest põhjusteta puudumine ületab 50% õppepoolaasta vältel;
  2) õppuri õpitulemused on mitterahuldavad õppepoolaasta vältel;
  3) õppur ei täida huvikooli kodukorda ja/või eirab üldtunnustatud käitumisnorme;
  4) õppetasu maksmise võlgnevus ületab ühe kuu alates maksmise tähtajast.

  (4) Õppuri huvikoolist väljaarvamine huvikooli algatusel kooskõlastatakse huvikooli õppenõukoguga.

§ 4.   Huvikooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava läbimist.

  (2) Huvikooli lõpetamise tingimuseks võib huvikool seada lõpueksamite sooritamise. Lõpueksamite läbiviimise korra töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (3) Huvikooli lõpetamise kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (4) Huvikooli lõpetamist tõendab lõputunnistus või tõend. Lõputunnistuse või tõendi vormi töötab välja huvikool ja kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga.

  (5) Kui huvikool võimaldab lisa-aasta õpet, siis peale huvikooli lõpetamist võib õppur soovi korral jätkata huvikoolis õppimist lisa-aasta õppes.

§ 5.   Lõppsätted

  Õppurite huvikooli vastuvõtmise ja õppurite huvikoolist väljaarvamisega seotud andmete õigsuse eest ARNOS ja EHIS-ses vastutab huvikooli direktor.

§ 6.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavalitsuse 18. jaanuari 2010 määrus nr 3 „Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord“;
  2) Pärnu Linnavalitsuse 28.11.2011 määrus nr 15 „Huvikoolide tegevusega seotud tasuliste teenuste tasu arvestamise ja maksmise kord“.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest. Määrust rakendatakse 1. septembrist 2018.

Romek Kosenkranius
Linnapea

Tiina Roht
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json