EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 14

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 06.09.2018 nr 36
jõustumine 01.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjekt on Pärnu linna haldusterritooriumil paigaldatud, samuti ühissõidukile paigaldatud kuulutus ja reklaam.

  (2) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (3) Maksu maksab reklaami avalikustaja.

§ 2.   Maksumäärad

  (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest Pärnu linnas kui asustusüksuses ning Pärnu-Tori tugimaanteega nr 59 (Paide maantee) ja Pärnu-Lihula tugimaanteega nr 60 külgneval alal mõlemal pool maanteed alates teekatte servast 20 meetri ulatuses on 40 eurosenti päevas.

  (2) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest mujal osavaldade haldusterritooriumil on 20 eurosenti päevas.

  (3) Maksumäär ühistranspordivahendil eksponeeritud reklaami eest on:
  1) 3 eurot kogu ühistranspordivahendi kohta päevas;
  2) 1,5 eurot ühe reklaamkülje kohta päevas.

  (4) Haagisele paigaldatud reklaam maksustatakse kolmekordse maksumääraga.

  (5) Enne reklaamiloa väljastamist eksponeeritud reklaam maksustatakse kolmekordse maksumääraga.

§ 3.   Maksusumma määramine

  (1) Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile vormikohane maksudeklaratsioon (vorm lisas) viie tööpäeva jooksul reklaamiloa väljastamisest arvates.

  (2) Deklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilisel andmekandjal või elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides. Isik võib valida deklaratsiooni esitamise viisi.

  (3) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (4) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud ajavahemikku ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 1 kuu.

  (5) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

  (6) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 4.   Maksu haldamine

  (1) Maksuhalduriks on Pärnu Linnavalitsus. Maksuhalduri toiminguid teeb Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus (edaspidi finantsjuhtimisteenistus).

  (2) Finantsjuhtimisteenistuse juhataja on volitatud maksu kogumisel rakendama maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi.

  (3) Maksuhalduri maksuotsuse või muu haldusakti või toimingu peale on maksumaksjal õigus esitada vaie Pärnu Linnavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

§ 5.   Maksuperiood ja maksu tasumine

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud.

  (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

  (3) Maks tasutakse maksuhalduri esitatud maksuteate või maksuotsuse alusel Pärnu linna eelarvesse igakuuliselt sularahata arvelduse korras reklaami eksponeerimisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (4) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (5) Maksuteates või maksuotsuses määratud tähtajast hiljem tasutud maksusummalt arvestatakse intressi maksukorralduse seaduses sätestatud korras. Tähtpäevaks tasumata jäetud maksusumma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakendatakse sundtäitmist seaduses sätestatud korras.

§ 6.   Maksusoodustused

  Maksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam;
  3) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel või ühistranspordi vahendi sees eksponeeritav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi ega ühistranspordivahendit;
  4) reklaam bussiootekodadel, mis on paigutatud Pärnu linna omandis olevale rajatisele Pärnu linnaga sõlmitud lepingu alusel, selle lepingu kehtivuse ajal;
  5) kuulutus, mis paigaldatakse linnavalitsuse või osavallakeskuse poolt selleks ettenähtud kuulutusestendile või –tulbale lühiajaliseks perioodiks ja millega ei edastata kommertsiaalset teavet.

§ 7.   Vastutamine

  Käesoleva määruse rikkumine toob kaasa Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud vastutuse.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad Pärnu Linnavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 9.   Pärnu Linnavolikogu 26.04.2018 määruse nr 19 „Välireklaami paigaldamise eeskiri” muutmine

  Pärnu Linnavolikogu 26. aprilli 2018 määruse nr 19 „Välireklaami paigaldamise eeskiri” 5. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrus nr 43 “Reklaamimaksu kehtestamine”;
  2) Paikuse Vallavolikogu 20. veebruari 2012 määrus nr 4 “Reklaamimaksu kehtestamine”.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2018.

Hillar Talvik
volikogu aseesimees

Lisa Reklaamimaksu deklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json