HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu Kunstikooli põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 20

Pärnu Kunstikooli põhimäärus

Vastu võetud 06.09.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Huvikooli täielik nimi on Pärnu Kunstikool (edaspidi kunstikool).

  (2) Kunstikool tegutseb järgmistel aadressidel:
  1) Kunstikooli Pärnu Maja, Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, P. Kerese tn 3;
  2) Kunstikooli Tõstamaa Maja, Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik, Varbla mnt 24.

  (3) Kunstikooli postiaadress on P. Kerese tn 3, 80014 Pärnu linn, Pärnu linn.

§ 2.   Õiguslik seisund ja alus

  (1) Kunstikool on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav munitsipaalhuvikool, mille põhitegevuseks on huvihariduse omandamise võimaldamine kunsti valdkonnas.

  (2) Kunstikool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

  (3) Kunstikooli tegevust koordineerib linnavalitsuse haridusosakond (edaspidi haridusosakond).

§ 3.   Sümboolika ja pitsat

  (1) Kunstikooli sümboolikas kasutatakse Pärnu linna sümboleid.

  (2) Kunstikooli sümboolikas võib kasutada oma kujundusega logo.

  (3) Kunstikoolil on oma pitsat.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Kunstikooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Pärnu linnavolikogu (edaspidi volikogu) linnavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kunstikooli tegevuse põhieesmärgiks on luua võimalusi laste ja noorte mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

  (2) Kunstikooli tegevuse eesmärgiks on võimaldada huviharidust, mis:
  1) pakub huvialaga tegelemise rõõmu, eduelamusi ja tunnustust;
  2) toetab arengut, iseseisvust, omaalgatust, initsiatiivi ja aktiivsust;
  3) on avatud, positiivne ja julgustav ning arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi;
  4) on toeks elukutse valikul ja annab vajaliku ettevalmistuse edasiõppeks kunsti ja käsitöö valdkonnas;
  5) on toeks eesti rahvuskultuuri ning Pärnumaa kultuuritraditsioonide säilitamisel ja arendamisel.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Kunstikooli põhiülesandeks on laste ja noorte kunsti ja käsitöö valdkonna loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine iga õppuri individuaalsust, töövõimet ja tulevikusoove arvestades.

  (2) Kunstikooli ülesanneteks on:
  1) huviharidusstandardist lähtuva huvihariduse andmine lastele ja noortele;
  2) vabaharidusliku koolituse võimaldamine täiskasvanud õppijaile;
  3) noore arengu toetamine lähtuvalt noorsootöö põhimõtetest;
  4) õppelaagrite, näituste, konkursside, õppereiside ning muude põhitegevusega seotud ürituste korraldamine;
  5) töö- ja õpikeskkonna arendamine ja kaasajastamine;
  6) koolitöötajatele erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamise võimaldamine;
  7) eesti rahvuskultuuri ning Pärnumaa kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine;
  8) Pärnu linna haridusasutuste koostöös osalemine.

  (3) Kunstikooli õppekavavälisteks tegevusteks on:
  1) nõustamine ja koostöö koordineerimine kunsti ja käsitöö valdkonnas linnas ja maakonnas;
  2) teenuste (s.h tasuliste teenuste) osutamine kunsti ja käsitöö valdkonnas.

§ 7.   Arengukava

  (1) Kunstikooli järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt viieks aastaks.

  (2) Arengukavas määratakse:
  1) kunstikooli visioon, missioon ning arengu põhisuunad;
  2) kunstikooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
  3) tegevuskava kaheks aastaks;
  4) arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitatakse volikogu poolt kehtestatud korras.

  (4) Arengukava avalikustatakse kunstikooli veebilehel.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 8.   Struktuur

  (1) Kunstihariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Kunstikoolis on järgmised õppeastmed:
  1) I aste: ettevalmistuskursus;
  2) II aste: põhiõpe 1-5 kursus;
  3) III aste: täiendõpe;
  4) ringid.

§ 9.   Struktuuriüksuste ülesanded

  Struktuuriüksuste ülesandeks on õppe läbiviimine vastavalt õppekavale.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 10.   Õppekavad

  (1) Igal kunstikoolis õpetataval huvialal on huvihariduse standardile vastav õppekava.

  (2) Õppekava kiidab heaks õppenõukogu ja kinnitab direktor.

  (3) Huviala õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õigusaktides sätestatud korras.

§ 11.   Õppekeel

  (1) Kunstikooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Kunstikooli õppekeeleks võib olla ka muu õppekeel.

§ 12.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, poolaasta, õppeaasta.

  (4) Õppevaheajad on üldjuhul üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal. Õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 13.   Õppe vormid

  Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

§ 14.   Õpperühmad

  Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab linnavalitsus.

§ 15.   Kunstikooli vastuvõtmine, kunstikoolist väljaarvamine ja kunstikooli lõpetamine

  Õppurite vastuvõtt kunstikooli põhiõppesse toimub vastavalt huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimustele ja korrale, mille kehtestab linnavalitsus.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 16.   Direktor

  (1) Kunstikooli tegevust juhib direktor.

  (2) Direktori ülesanne on tagada kunstikooli tulemuslik töö, vastutada kunstikooli üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktori nimetab linnapea ettepanekul ametisse linnavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu linnapea.

  (5) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab linnavalitsus.

  (6) Direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab linnavalitsus.

  (7) Direktor:
  1) teeb kunstikooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab õppenõukogu;
  3) tagab hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) kinnitab koolitöötajate koosseisu lähtudes kooli pidaja korraldusega kinnitatud personalikulude koosseisunormatiividest;
  5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  6) kinnitab asjaajamiskorra, kodukorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  7) kinnitab õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  8) koostab eelarveprojekti;
  9) esitab üks kord aastas kunstikooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise aruande hoolekogule;
  10) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) lahendab muid tema pädevusse antud küsimusi.

  (8) Kunstikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor käskkirju.

§ 17.   Õppenõukogu ülesanded, koosseis ja juhtimine

  (1) Kunstikooli õppenõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustööga seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 18.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töötab õppeaastaks koostatud tööplaani alusel.

  (2) Õppenõukogu kutsutakse kokku vähemalt üks kord poolaastas.

  (3) Erakorraline õppenõukogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 õppenõukogu liikmetest.

  (4) Õppenõukogu kutsub kokku direktor.

  (5) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (6) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

  (7) Erakorralisest õppenõukogu koosolekust informeeritakse õppenõukogu liikmeid kolm päeva ette.

  (8) Õppenõukogu koosolekut juhatab direktor või tema poolt volitatud õppenõukogu liige.

  (9) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (10) Otsustamine õppenõukogus toimub hääletamise teel, otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks direktori hääl.

  (11) Õppenõukogu:
  1) arutab ja otsustab õppe- ja kasvatustöö arendamisega seotud küsimusi, õppe- ja kasvatustöö eesmärke ning nendest tulenevaid ülesandeid;
  2) analüüsib õppe- ja kasvatustööd, annab hinnangu õppe- ja kasvatustöö tulemustele;
  3) vaatab läbi sisseastumise, hindamise, arvestuste ja eksamite korraldusküsimused ja tulemused;
  4) otsustab õppurite õppetasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastamise;
  5) nimetab pedagoogide esindajad hoolekogusse;
  6) arutab ja otsustab õppekorralduse, kodukorra, töösisekorra, asjaajamise ja muid töökorralduse küsimusi;
  7) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks.

  (12) Õppenõukogu otsused protokollitakse.

§ 19.   Hoolekogu ülesanded ja koosseis

  (1) Kunstikooli hoolekogu suunab kunstikooli tegevust ja käsitleb kunstikooli arengu, juhtimise, vara ja eelarvega seotud küsimusi.

  (2) Hoolekogu, mille koosseisus on 7-9 liiget, moodustab linnavalitsus.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja esindaja, vähemalt 2 õppenõukogu poolt nimetatud koolitöötajate esindajat, kellest üks esindab Pärnu Maja ja teine Tõstamaa Maja, vähemalt 2 lastevanemate esindajat, kellest üks esindab Pärnu Maja ja teine Tõstamaa Maja, õppurite esindaja(d) ja kunstikooli tegevust toetava(te) organisatsiooni(de) esindaja(d).

  (4) Lastevanemate esindaja hoolekogusse valitakse lapsevanemate üldkoosolekul.

§ 20.   Hoolekogu juhtimine ja töökord

  (1) Hoolekogu tööd juhib hoolekogu esimees.

  (2) Hoolekogu esimees valitakse hoolekogu koosolekul salajasel hääletamisel poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu kutsutakse kokku vastavalt hoolekogu tööplaanile vähemalt üks kord poolaastas.

  (4) Erakorraline hoolekogu kutsutakse kokku, kui selleks teeb ettepaneku kunstikooli direktor või seda nõuab vähemalt 1/3 hoolekogu liikmetest.

  (5) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (7) Hoolekogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse üks nädal ette.

  (8) Erakorralisest hoolekogu koosolekust informeeritakse hoolekogu liikmeid kolm päeva ette.

  (9) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Hoolekogu esimees saadab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja.

  (10) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees või tema poolt volitatud hoolekogu liige.

  (11) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hoolekogu liikmetest.

  (12) Otsustamine hoolekogus toimub hääletamise teel. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (13) Hoolekogu:
  1) osaleb kunstikooli arengukava väljatöötamisel ja kooskõlastab selle;
  2) kooskõlastab kunstikooli kodukorra;
  3) kuulab ära direktori aruande kunstikooli tegevuse, arengukava ja eelarve täitmise kohta;
  4) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti;
  5) teeb ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uute lisamiseks või olemasolevate sulgemiseks;
  6) teeb ettepanekuid kunstikooli arengu, tegevuse, õppekorralduse, vara, eelarve, juhtimise ja põhimääruse muutmisega seotud küsimustes;
  7) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks kunstikooli tegevuse üle.

  (14) Hoolekogu koosoleku otsused protokollitakse.

6. peatükk ÕPPURID JA KOOLITÖÖTAJAD 

§ 21.   Õppurid, nende õigused ja kohustused

  (1) Kunstikooli õppuriteks on lapsed, noored ja täiskasvanud.

  (2) Lapsed ja noored, kelle elukohaks rahvastikuregistris ei ole Pärnu linn, saavad kunstikooli õppurid olla juhul, kui nende elukohajärgsed omavalitsused osalevad kunstikooli kulude katmisel.

  (3) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal kunstikooli põhimääruse, õppekava, kodukorra ja muude töökorralduslike dokumentidega;
  2) nõuda õppekavale vastavat õppetegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kunstikooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasesindus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seadusega ja õigusaktidega kehtestatud õigusi.

  (4) Õppuril on kohustus:
  1) võtta osa õppetööst õppekavas määratud mahus;
  2) järgida kodukorda;
  3) hoida kunstikooli kasutuses olevat vara;
  4) täita muid seaduses ja teistes õigusaktides sätetatud kohustusi.

§ 22.   Koolitöötajad, nende õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustööga seotud töötajad (õpetajad) ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate töökorralduslikud õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse kunstikooli töökorralduse reeglitega.

  (3) Koolitöötaja konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja ametijuhendi ja töölepinguga.

7. peatükk ASJAJAMINE, FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE, JÄRELEVALVE 

§ 23.   Asjaajamise alused

  Kunstikooli asjaajamine toimub direktori käskkirjaga kinnitatud asjaajamist reguleeriva korra kohaselt.

§ 24.   Finantseerimise alused

  (1) Kunstikoolil on oma eelarve, mille kinnitab kooli pidaja.

  (2) Eelarve tulud moodustuvad riigi- ja linnaeelarve eraldistest, kunstikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, kunstikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tulust, teistelt omavalitsustelt laekunud summadest ja muudest vahenditest.

  (3) Kunstikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (õppetasud) ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärad (hinnakirja) kehtestab linnavalitsus.

  (4) Kunstikooli raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

  (5) Kunstikooli rahaliste vahendite arveldamine toimub linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.

§ 25.   Majandamise alused

  (1) Kunstikooli majandamine toimub lähtuvalt kunstikooli eelarve majandamiskuludest.

  (2) Majandamiskulude määramisel on aluseks linnavalitsuse kinnitatud linnavalitsuse hallatavate asutuste finantseerimise alused.

  (3) Kunstikoolile vara valdamine ja kasutamine toimub volikogu poolt määratud korras.

§ 26.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet kunstikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kunstikooli ja kunstikooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 27.   Ümberkorraldamine

  Kunstikooli ümberkorraldamine käesoleva põhimääruse mõistes on huvikoolide ühinemine või jagunemine.

§ 28.   Tegevuse lõpetamine

  Kunstikooli tegevus lõpetatakse juhul:
  1) kui kunstikooli registreering tunnistatakse haridus- ja teadusministri käskkirjaga kehtetuks;
  2) kui kunstikooli ei ole võimalik finantseerida;
  3) kui kunstikooli tegevuseks puudub vajadus;
  4) muude õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

§ 29.   Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise kord

  (1) Kunstikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Kunstikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Kunstikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kunstikooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 30.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 20. märtsi 2008 määruse nr 9 „Munitsipaalhuvikoolide põhimääruste kinnitamine” lisa nr 2 „Pärnu Kunstikooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 31.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest. Määrust rakendatakse 1. septembrist 2018.

Hillar Talvik
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json