HaridusKool

Teksti suurus:

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 25

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 12.01.2016 nr 1
RT IV, 13.01.2016, 11
jõustumine 20.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2018RT IV, 13.09.2018, 2416.09.2018

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Kehtna valla munitsipaalüldhariduskoolidesse (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord küsimustes, mida pole reguleeritud haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätetega.

  (2) Kehtna Vallavalitsuse volitusel võib kooli direktor kehtestada kooli spetsiifikast ning muudest asjaoludest lähtuvalt eritingimused kooli vastuvõtul.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Vastuvõtt kooli 1. klassi toimub õpilase seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel, millele lisatakse haridus- ja teadusministri vastavas määruses sätestatud dokumendid. Taotluse vormi kinnitab kooli direktor.

  (2) Vastuvõtul arvestatakse:
  1) õpilase elukoha lähedust koolile;
  2) õpilase kooliskäivate õdede ja vendadega ühte kooli astumise võimalust;
  3) kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli.

  (3) Taotlus esitatakse vastava kooli direktorile hiljemalt 15. maiks. Direktor vaatab taotluse läbi, lahendab tekkinud küsimused ning teeb vastava otsuse.
[RT IV, 13.09.2018, 24 - jõust. 16.09.2018]

  (4) Kooli vastuvõetud õpilaste nimekiri avalikustatakse koolis hiljemalt 1. juunil.
[RT IV, 13.09.2018, 24 - jõust. 16.09.2018]

  (5) Õpilase kohta, kelle registrijärgne elukoht ei ole Kehtna vald, tehtud otsusest teatakse seadusjärgsele esindajale.

  (6) Mõjuvatel põhjustel peale 15. maid esitatud taotlused vaatab kooli direktor läbi ning teeb otsuse hiljemalt 25. augustiks.
[RT IV, 13.09.2018, 24 - jõust. 16.09.2018]

  (7) Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks, alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks ning haridusliku erivajadusega õpilasele sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks soovituse saamiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal pöörduda nõustamiskomisjoni poole.

  (8) Õpilase vastuvõtt kooli 2. kuni 9. klassi toimub käesoleva paragrahvi sätete alusel kui küsimust ei reguleeri muu õigusakt.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. jaanuaril 2016. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json