ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2018, 44

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 11.09.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 17 „Pädevuse delegeerimine“ § 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Põhja-Pärnumaa valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil seoses reovee kohtkäitluse ja äraveoga.

  (2) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

  (3) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul või valdajal on veeseaduse kohaselt olemas heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise paigaldamine ja rajamine toimub planeerimisseaduse, ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide alusel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi, eeskirjas hõlmab reovesi ka fekaale ja reovee puhastamise käigustekkivat setet;
  2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, immutamine pinnasesse või pinnasele või kompostimine üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla kogumismahuti;
  4) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
  5) omapuhasti – rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
  6) inimekvivalent – ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane tingliku veereostuskoormuse ühik (ie);
  7) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  8) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee ja/või fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
  9) purgimine – reovee purgimiskohta väljalaskmine;
  10) heitvesi – suublasse juhitav kasutuses olnud vesi.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (2) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Reovee kogumismahuti on lubatud paigaldada alale, mida käesoleva määruse jõustumise hetkel Põhja-Pärnumaa vallas kehtivate või tulevikus kehtestatavate üldplaneeringute ja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK kava) kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

  (4) Erandkorras on lubatud kasutada reovee kogumiseks reovee kogumismahutit ÜVK kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.

  (5) Omapuhasti rajamine on keelatud reoveekogumisaladel.

  (6) Heitvee immutamisel pinnasesse peavad tingimused vastama Vabariigi Valitsuse 16.03.2013 määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimine“ sätestatud nõuetele.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

  (2) Erandina on lubatud:
  1) paigalda ehitisteatise alusel ajutise lahendusena lekkekindel reovee kogumismahuti alale, kuhu on planeeritud rajada ühiskanalisatsioon;
  2) katta olemasolev reovee kogumismahuti seestpoolt spetsiaalse vettpidava kihiga, pädeva isiku poolt ja vastavalt toote paigaldamise juhendile.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellest kulgev lokaalne torustik peab olema lekkekindel ja tühjendatav.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
  3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  4) tuleb vältida sademe- ja lumesulamise vee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatuse;
  7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja lokaalne torustik peavad olema külmumiskindlad;
  8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peavad olema ventileeritavad.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone projekteerimisel tuleb vajadusel lahendada reovee kogumismahuti asukoht ehitusprojekti osana.

  (2) Olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamine või asendamine toimub ehitusseadustikus sätestatud ehitisteatise või ehitusloa kohaselt.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti kavandamisel tuleb aluseks võtta Vabariigi Valitsuse 16.06.2013 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimine“ sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti rajamisel lähtutakse ehitusseadustikukus toodud sätetest. Kuni 5 m3 jõudlusega puhasti paigaldamiseks esitatakse ehitisteatis ning ehitusprojekt.

  (3) Omapuhasti kasutusele võtmise tingimuseks on vallavalitsuse poolt väljastatud kasutusluba.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutusjuhendile.

  (4) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused tuleb kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajadusel teostada hooldustöid.

  (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjaks vedada ja tühjendusjärgselt puhastada määruse § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimiseks tuleb see üldjuhul lammutada ja pinnasest eemaldada;
  3) eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita pinnasega;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

  (2) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimine toimub ehitusseadustiku kohase ehitisteatise alusel.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

  (2) Ettevõtja peab teenuse osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes reovee puhastusseadme purgimissõlme. Väljaspool purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud.

  (5) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või masse kaevamine on valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule komposteerida vaid hajaasustuses;
  3) komposteeritud kuivkäimla sisu tohib väetiseks kasutada vaid vegetatsiooniperioodil, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) komposteeritud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle korraldab vallavalitsus.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutavad reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja/või eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõestamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma koheselt tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json