Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuse toetamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2019, 1

Mittetulundustegevuse toetamise kord

Vastu võetud 29.08.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Saaremaa valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala


Määrus reguleerib Saaremaa valla (edaspidi vald) eelarvest mittetulundustegevuseks ettenähtud toetuste taotlemise, toetuste andmise ja aruandluse esitamise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korda (edaspidi kord). Kord ei laiene toetustele, mille andmine on reguleeritud Eesti Vabariigi ja Saaremaa valla teiste õigusaktidega ning kehtivate pikaajaliste lepingutega.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk


Toetuse andmise eesmärgiks on valla elanike ja juriidiliste isikute omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas valla valdkondlike prioriteetidega.

§ 3.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) toetus - valla eelarvest eraldatav rahasumma;
  2) mittetulundustegevus - kasumit mittetaotlev valla elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevus või tegevuste kogum;
  3) taotleja - eraisik või juriidiline isik või seltsing, kes esitab taotluse toetuse saamiseks;
  4) projekt - ühekordse iseloomuga, mittetulundustegevusena kavandatav, ajaliselt piiratud tegevuste kogum või tegevuste kogum konkreetse eesmärgi saavutamiseks määratud tähtajal.

§ 4.   Toetamise üldpõhimõtted

  (1) Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele väljapool valla haldusterritooriumi.

  (2) Toetuse abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest Saaremaa Vallavalitsusele kui ametiasutusele.

  (3) Kui taotlejal on vallaga sõlmitud valla omandis olevate ruumide, hoonete või kinnistute kasutamiseks leping, siis nimetatud lepingust tulenevate kohustuste katmiseks toetust ei saa taotleda käesoleva korra alusel mittetulundustegevuse toetusena.

  (4) Toetusi ei eraldata valla ametiasutuse hallatavatele asutustele ning valla või valla osalusega eraõiguslikele juriidilistele isikutele.

  (5) Kui toetusega läbiviidav tegevus vajab luba või kooskõlastust Eesti Vabariigi või valla õigusaktide alusel, vastutab toetuse taotleja vastavate lubade ja kooskõlastuste taotlemise eest.

  (6) Toetatav tegevus ja/või projekt peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) toetatava tegevuse ja/või projekti lõpptähtpäev on hiljemalt projekti või tegevuse toimumise eelarveaasta 31. detsember, v.a. tegevuskulude katmise korral mitmel kalendriaastal. Erandiks on laste ja/või õpilaste tegevuse korraldamisega seotud projektide lõpptähtpäev, mis on hiljemalt käimasoleva õppeaasta lõpp (31. august) ning talviste kultuuriürituste korraldamisega seotud projektide lõpptähtpäev, mis on hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 1. aprill;
  2) projekti ja toetatava tegevuse kulud on abikõlblikud, kui kulud on toetuse taotluses märgitud tegevuste elluviimiseks põhjendatud, mõistlikud ja vajalikud ning kooskõlas korraga. Käibemaks on abikõlblik kulu, kui toetuse saaja ei saa seda Maksu- ja Tolliametilt sisendkäibemaksuna tagasi küsida.

§ 5.   Toetuste liigid

  (1) Toetust eraldatakse
  1) mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks;
  2) kogukonna ja valla arengule suunatud tegevuste või ürituste toetamiseks;
  3) erinevatest siseriiklikest vahenditest või välisvahenditest rahastatavatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide oma- ja kaasfinantseerimiseks.

  (2) Toetust saab taotleda:
  1) ürituse korraldamisel maksimaalselt 90% ürituse eelarvelisest kogumaksumusest;
  2) projekti oma- või kaasfinantseerimisel maksimaalselt 90% projekti peamise rahastaja poolt nõutavast minimaalsest oma- või kaasfinantseeringust.

  (3) Toetuse saamiseks peab toetatav tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, piirkonnas, vallas) prioriteetne, innovaatiline või traditsiooniline.

  (4) Küla- või alevikuraha on valla külade või alevike toetuseks jagatavad rahalised vahendid. Küla- või alevikuraha eraldatakse:
  1) küla või aleviku heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks;
  2) küla- või alevikuürituste läbiviimiseks;
  3) küla- või alevikuliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiviseerimiseks.

  (5) Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi valitsus) kinnitab vajadusel toetuse andmise täpsemad tingimused, sh vastavad hindamiskriteeriumid, oma korraldusega.

2. peatükk Toetuse eelarve, taotlemine ja eraldamine 

§ 6.   Toetuste eelarve

  (1) Lähtuvalt valla arengukavast ja eelarvestrateegiast kinnitab Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) valla eelarve vastuvõtmisega igal aastal mittetulundustegevuse toetamiseks eraldatavad summad, lähtudes rahaliste vahendite olemasolust.

  (2) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib valitsus eelarve vastuvõtmiseni määrata toetust vastavalt esitatud taotlusele, kuid mitte rohkem kui 1/12 (ühe kaheteistkümnendiku) ulatuses eelmise aasta valla eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.

  (3) Valitsus kinnitab taotlusvoorudes ja taotlusvoorude väliselt juhtumipõhiselt eraldatavate toetuste eelarvemahud lähtuvalt valla eelarvest.

  (4) Külarahade jaotamisel lähtutakse valla eelarves küladele eraldatud põhissummadest, piirkonna elanike arvust ja valitsuse kinnitatud koefitsiendist elaniku kohta. Täpse toetuse jaotuse külade lõikes kinnitab valitsus oma korraldusega.

§ 7.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Abikõlblikud on korra §-s 2 toodud eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud tegevused ja kulud.

  (2) Toetuse saamisel peab toetuse saaja tagama toetust saanud objekti avaliku kasutuse vastavalt sihtfinantseerimislepingus määratud tingimustele.

  (3) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

  (4) Toetust ei eraldata:
  1) alkoholisisaldusega jookide ostmiseks;
  2) kinnisvara soetamiseks;
  3) muudeks toetuse eesmärgi saavutamise seisukohast põhjendamatuteks ja ebaolulisteks kuludeks.

§ 8.   Tingimused toetuse taotlejale

  (1) Toetust saavad taotleda:
  1) mittetulundusühing või seltsing, kes on registreeritud või tegutseb valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste või lepinguliste eesmärkide hulka kuulub käesoleva korra §-s 2 nimetatud eesmärkide saavutamine;
  2) külaraha korral volikogu kehtestatud korra alusel valitud füüsilisest isikust külavanem või külavanema ülesannetes mittetulundusühing või seltsing;
  3) alevikuraha korral volikogu kehtestatud korra alusel valitud füüsilisest isikust alevikuvanem või alevikuvanema ülesannetes mittetulundusühing või seltsing.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ning tal ei ole valla ees muid võlgnevusi või ajatatud võlgnevuste korral on need tasutud või tasumisel maksegraafiku kohaselt;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
  3) taotleja on kasutanud vallalt varem saadud toetust sihtotstarbeliselt ning esitanud toetuse kasutamise kohta nõuetekohased ja tähtaegselt aruanded;
  4) taotleja on kinnitanud, et samaks otstarbeks ja perioodiks ei ole ta valla eelarvest toetust taotlenud ega saanud;
  5) taotleja majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad dokumendid on esitatud ja avalikustatud õigusaktides sätestatud korras ja tähtajaks.

§ 9.   Toetuste taotlemine

  (1) Valitsus kuulutab välja toetuste taotlusvoorud, sh taotluse esitamise tähtaja, valla lehes ning valla veebilehel hiljemalt kaks nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.

  (2) Toetuste taotlus- ja aruandevormid kinnitab valitsus oma korraldusega.

§ 10.   Taotluse menetlemine ja hindamine

  (1) Valla ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav struktuuriüksus kontrollib tähtaegselt esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 5 (viie) tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (2) Taotluses puuduse esinemisel korraldab valla ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav struktuuriüksus sellest taotleja teavitamise, määrates tähtaja puuduse kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla lühem kui 5 (viis) tööpäeva.

  (3) Valitsus lõpetab oma korraldusega taotluse menetlemise, kui taotlus ei vasta käesoleva korra §-s 8 sätestatud tingimustele või taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks taotluses esinenud puudust.

  (4) Taotluste hindamiseks moodustatakse valitsuse poolt komisjonid, kes teevad valitsusele ettepaneku taotluste täielikult või osaliselt rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.

§ 11.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise või sellest keeldumise otsustab valitsus hindamiskomisjoni ettepanekute alusel ja vormistab korraldusega, milles näidatakse toetuse saaja, summa, toetuse sihtotstarve või keeldumise korral keeldumise põhjendus.

  (2) Taotluse toetamise, osalise toetamise või mittetoetamise otsustab valitsus hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

  (3) Valitsusel on õigus rahastada taotlusi osaliselt, näidates korralduses osalise rahastuse põhjenduse.

  (4) Valla ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav struktuuriüksus korraldab taotleja teavitamise toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates valitsuse otsuse langetamisest.

3. peatükk Toetuse kasutamine ja aruandlus 

§ 12.   Sihtfinantseerimislepingu sõlmimine

  (1) Toetuse saajaga korraldab sihtfinantseerimislepingu (edaspidi leping) sõlmimise valla ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav struktuuriüksus 1 (ühe) kuu jooksul arvates valitsuse otsuse tegemisest.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse eraldamise sihtotstarve ja kasutamise aeg;
  2) toetuse summa;
  3) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  4) poolte õigused ja kohustused (sh õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel);
  5) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  7) muud olulised toetuse kasutamise tingimused.

§ 13.   Lepingu muutmine, pikendamine ja lõpetamine

  (1) Kui toetuse saaja soovib muuta toetuse sihtotstarvet võrreldes toetuse lepingus sätestatud eraldamise sihtotstarbega, esitatakse vastav põhjendatud taotlus valitsusele.

  (2) Kui toetuse saaja ei ole mõjuvatel põhjustel toetust täies mahus kasutanud toetuslepingus ettenähtud aja jooksul, on tal kohustus esitada lepingu pikendamise põhjendatud taotlus valitsusele enne toetuslepingu tähtaja lõppemist.

  (3) Valitsus võib taotleja põhjendatud taotluse alusel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni 1 (üks) aasta, muutes oma korraldusega lepingus toodud toetuse kasutamise perioodi lõppkuupäeva.

  (4) Leping toetuse saajaga lõpetatakse ja toetuse saaja on kohustatud toetuse tagasi maksma, kui:
  1) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt või tal ei ole võimalik toetust kasutada sihtotstarbeliselt või aruanne on esitamata;
  2) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (5) Lepingu tingimuste muu rikkumise korral on valitsusel õigus leping üles öelda ja nõuda eraldatud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

§ 14.   Aruandlus ja järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande lepingus sätestatud korras ja tähtajaks.

  (2) Lepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja valitsusele toetuse kasutamise aruande valitsuse korraldusega kinnitatud vormil.

  (3) Valitsus kinnitab aruande. Valitsus võib aruande kinnitamise delegeerida valla ametiasutuse vastavale struktuuriüksusele või teenistujale.

  (4) Puuduste korral aruandes kohustub toetuse saaja need likvideerima 10 (kümne) tööpäeva jooksul valla ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutava struktuuriüksuse vastavasisulise teavituse saamisest.

  (5) Valla ametiasutusel on õigus nõuda toetuse saajalt kulu- ja maksedokumentide originaalide esitamist ning selgitusi, mis tõendavad toetuse sihipärast kasutamist.

  (6) Toetuse saajaga lepingu sõlmimise, toetuse maksmise ning toetuse sihipärase kasutamise üle võib kontrolli teostada valla ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav struktuuriüksus, sisekontrolör ja volikogu revisjonikomisjon.

  (7) Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab valitsus. Kui toetuse saaja ei nõustu valitsuse otsusega, võib ta esitada valitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine


Määrusega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018. määrus nr 32 „Mittetulundustegevuse toetamise kord“.

§ 16.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. oktoobril 2019.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json