HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Martna Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2019, 13

Martna Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 06.09.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 9 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja vanemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse, hoolekogu liikmete valimise korra ja volituste kestuse, personali õigused ja kohustused ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Lasteasutuse liik ja nimetus

  (1) Lasteasutuse nimetus on Martna Lasteaed (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaed on Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav koolieelne lasteasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

§ 3.   Asukoht ja struktuur

  (1) Lasteaed asub Lääne-Nigula vallas Martna külas.

  (2) Lasteaia direktor moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial võib olla oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

§ 5.   Asjaajamise- ja õppekeel

  Lasteaias toimub asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 6.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

  (3) Lasteaial on hoolekogu kinnitatud kodukord ning direktori kinnitatud tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse õppekavaga.

§ 7.   Lasteaia lahtioleku ajad

  (1) Lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Vajadusel ühendatakse rühmi lasteaia direktori otsuse alusel. Laste vähesuse tõttu või remondiks suletakse lasteaed tervikuna lasteaia direktori ettepanekul vallavalitsuse korraldusega. Ajaks, kui lasteaed on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises teeninduspiirkonna lasteaias.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 8.   Lapsed

  Lapsel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 9.   Vanemad

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua ja viia last lasteaeda ja sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia kodukorda ja päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral pöörduda direktori, hoolekogu või vallavalitsuse poole;
  6) olla valitud hoolekogu liikmeks.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning terviseedendamise nõuetest;
  3) tasuma arve esitamisel õigeaegselt toidukulude ja osalustasu eest Lääne-Nigula valla õigusaktidega kehtestatud määras ja korras;
  4) kinni pidama lasteaiaga sõlmitud kokkulepetest ja määratud tähtaegadest;
  5) informeerima rühma personali või lasteaia direktorit lapse puudumisest ja võimalusel selle põhjustest.

4. peatükk DIREKTOR JA HOOLEKOGU 

§ 10.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor. Direktor tagab koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia häireteta töö ning lasteaia arengukava, õppekava, kodukorra jt lasteaia tööd reguleerivate dokumentide täitmise.

  (2) Lasteaia direktor:
  1) täidab talle seadustes ja nende alusel antud õigusaktides pandud kohustusi ja ülesandeid;
  2) täidab talle töölepingu ja käesoleva põhimäärusega pandud ülesandeid;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks lasteaia eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt selleks kehtestatud korrale;
  5) sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles personaliga töölepingud;
  6) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  7) tagab koostöös vallavalitsusega lasteaia personalile ohutud töötingimused, tutvustab töötajatele töökorralduse reegleid, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
  8) koostab ja esitab koostöös hoolekoguga lasteaia eelarve projekti ning jälgib eelarve täitmist ja kinnitatud eelarvest kinnipidamist ning teeb vajadusel ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  9) korraldab lasteaiale saabunud kirjade, avalduste, teabenõuete vastamise ja lahendamise.

  (3) Lasteaia direktori asendaja määrab direktori ettepanekul vallavanem käskkirjaga.

§ 11.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogu täidab oma ülesandeid koolieelse lasteasutuse seaduses ja teistes õigusaktides sätestatu alusel.

  (3) Iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul endi hulgast hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Pedagoogiline nõukogu valib hoolekogu koosseisu endi hulgast õpetajate esindaja. Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu valla esindaja.

  (4) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (5) Hoolekogu liikme volitused kestavad kuni järgmise hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks õppeaastaks.

  (6) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

5. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Lasteaia personal

  (1) Lasteaia personaliks on pedagoogid ja muud lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Personali koosseisu ja töötasumäärad kehtestab lasteaia direktor, arvestades volikogu poolt kehtestatud korda, kinnitatud palgafondi, riiklikult sätestatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja lasteaia vajadusi.

§ 13.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Tuginedes vastastikusele koostööle ja teineteisemõistmisele laste ja nende vanematega loob personal lasteaias tervisliku, turvalise ja laste arengut toetava õppe- ja kasvukeskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteaias viibimise ajal.

  (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Pedagoogidel on õigus:
  1) osaleda lasteaia arendustegevuses;
  2) teha õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekuid;
  3) pöörduda nõustamiseks oma otsese juhi või juhtkonna poole;
  4) nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist.

  (5) Pedagoogid on kohustatud:
  1) võtma aktiivselt osa lasteaia tööst vastavalt töölepingule;
  2) tegema järjepidevalt koostööd lastevanematega;
  3) jälgima lapse arengut ja toimetulekut lasteaias ning vajaduse korral kohandama õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi;
  4) hoolitsema laste heaolu ja turvalisuse eest ning olema kursis laste arenguga;
  5) tegelema erialase enesetäiendamisega;
  6) osalema lasteaia pedagoogilise nõukogu töös;
  7) järgima õppetöö läbiviimisel kehtestatud õppekava;
  8) andma aru oma tööst, kui lasteaia hoolekogu või direktor seda soovivad.

  (6) Teistel lasteaia töötajatel on õigus:
  1) teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
  2) pöörduda nõustamiseks oma otsese juhi või juhtkonna poole;
  3) nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist.

  (7) Teised lasteaia töötajad on kohustatud:
  1) võtma aktiivselt osa lasteaia tööst vastavalt töölepingule;
  2) tegelema erialase enesetäiendamisega;
  3) hoolitsema laste heaolu ja turvalisuse eest;
  4) andma aru oma tööst, kui lasteaia hoolekogu või direktor seda soovivad.

  (8) Lasteaia personali täpsemad tööülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus määratakse kindlaks lasteaia teabehalduse korra, töökorralduse reeglite, töölepingu, lasteaia kodukorra ja teiste õigus- ja haldusaktidega, mis on kooskõlas tööseadusandluse ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 14.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 15.   Lasteaia vara ja eelarve

  (1) Lasteaia vara moodustavad lasteaiale vallavalitsuse või kolmandate isikute poolt valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud varast.

  (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub lasteaia eelarve piires, vastavalt Lääne-Nigula valla vallavara valitsemise korrale.

  (3) Lasteaia valduses oleva vara üle peetakse arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (4) Lasteaial on oma eelarve, mis on vallaeelarve osa. Lasteaia eelarve koostamine, vastuvõtmine, täitmine ja aruandlus toimub vastavalt Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale.

§ 16.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaed kasutab valla poolt kehtestatud korras valla teiste haridusasutustega ühiseid info- ja dokumendihaldussüsteeme, andmekaitsesüsteemi ning keskselt korraldatavaid hankeid, tugi- ja kinnisvarahalduse teenuseid.

  (2) Asjaajamine lasteaias toimub lasteaia direktori poolt kinnitatud teabehalduse korra alusel.

  (3) Lasteaia raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuses.

  (4) Lasteaed esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Põhimääruse muutmine

  (1) Lasteaia põhimäärust muudetakse direktori, hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu kohta annavad enne kehtestamist arvamuse pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json