Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu ja Lääneranna Vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.09.2022, 1

Lääneranna Vallavolikogu ja Lääneranna Vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 08.09.2022 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ja kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 44 lõikega 5.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna Vallavolikogu (edaspidi volikogu) esimehe, volikogu liikme, Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikme ja vallavanema teenistuslähetusse saatmise, lähetuse vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.   Teenistuslähetus

  (1) Teenistuslähetus on volikogu esimehe, volikogu liikme, vallavalitsuse liikme või vallavanema saatmine kindlaksmääratud ajavahemikus täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.

  (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.   Lähetusse saatmine ja vormistamine

  (1) Lähetuse vormistamise aluseks on taotlus, mis esitatakse vallakantselei kaudu. Taotlus peab sisaldama lähetatava nime, lähetuse aega, sihtkohta ja üritust või sündmust, millega seoses taotlus esitatakse, avansi maksmise vajadust.

  (2) Volikogu esimees saadetakse lähetusse volikogu aseesimehe käskkirjaga.

  (3) Volikogu liige ja vallavanem saadetakse lähetusse volikogu esimehe käskkirjaga.

  (4) Vallavalitsuse liige saadetakse lähetusse vallavanema käskkirjaga.

  (5) Lähetusse saatmise käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab valla kantselei.

  (6) Käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja lähetuse eesmärk ning asjakohasel juhul isikliku sõiduauto lähetusse minekuks kasutamise kohta märge. Välislähetuse käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.

§ 4.   Avansi taotlemine

  Lähetatul on õigus nõuda lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude eeldatavas suuruses mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi mittesaamise korral võib lähetatav lähetusest keelduda.

§ 5.   Isikliku sõiduauto kasutamine lähetusel

  (1) Lähetusse saatja nõusolekul võib volikogu ja vallavalitsuse liige, volikogu esimees ja vallavanem minna lähetusse isikliku sõiduautoga. Vastava loa annab lähetusse saatja lähetuse käskkirjas, kus sätestatakse sellisel juhul isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise alus.

  (2) Isikliku sõiduauto hüvitise määramisel lisatakse lähetuse käskkirjale sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia või omaniku koostatud volikiri.

§ 6.   Lähetuse aruandlus

  (1) Lähetusest saabumisel koostab lähetatu aruande ja esitab selle hiljemalt viiendal tööpäeval pärast lähetusest naasmist kinnitamiseks lähetusse saatjale.

  (2) Lähetusaruanne sisaldab:
  1) lähetuses viibitud aega, sihtkohta, eesmärki ja kulude kokkuvõtet. Kui lähetust rahastatakse projekti summadest ja see on seotud projekti eesmärkide täitmisega, tuleb aruandes märkida projekti nimetus;
  2) kulusid tõendavad dokumente.

  (3) Lähetusse saatja kinnitab lähetuse aruande, kui lähetus vastas aruande põhjal eesmärgile ning aruandes kajastuvad lähetusega seotud dokumenteeritud kulud. Lähetatu esitab kinnitatud aruande raamatupidamisele lähetuskulude väljamaksmiseks.

§ 7.   Lähetuskulude hüvitamine

  (1) Lähetatule hüvitatakse lähetuse aruandluses esitatud lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha lähetuskulude aruande alusel. Riigisisese lähetuse korral ei maksta käesoleva määruse alusel päevaraha.

  (2) Lähetuskulude hüvitise summa kantakse vastavalt lähetatu soovile tema arvelduskontole pärast aruande esitamist raamatupidamisele.

  (3) Lähetuskulude hüvitatavat summat vähendatakse saadud avansi võrra.

  (4) Kui lähetatu tegelikud lähetuskulud on avansina saadud summast väiksemad, kannab lähetatu kasutamata avansisumma üle vallavalitsuse arveldusarvele või maksab kassasse. Lähetuskulude hüvitamise või avansi tasaarvelduse tähtajaks on kümme tööpäeva, arvates lähetuse aruande raamatupidamisele esitamise päevale järgnevast tööpäevast.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json