HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Sindi Gümnaasiumis

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2015, 15

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Sindi Gümnaasiumis

Vastu võetud 08.10.2015 nr 31

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, haridus- ja teadusministri poolt 19. augustil 2010 välja antud määruse nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lg 1 ja Sindi Gümnaasiumi põhimääruse alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtmine Sindi Gümnaasiumisse, sealhulgas teadmiste ja oskuste hindamine kord gümnaasiumisse astumisel haridus-ja teadusministri poolt 19. augustil 2010 määruses 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ reguleerimata küsimustes.

  (2) Õpilaste kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor käesolevast korrast lähtudes.

§ 2.   Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks

  Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse käesoleva korra lisas 1 kehtestatud vormis kooli kantseleisse, millele lisab:
  1) 1. klassi astuja sünnitunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) õpilaspileti väljastamiseks õpilase foto 27*35mm.

§ 3.   Taotlus põhikoolide klassidesse vastuvõtmiseks

  (1) Sindi Gümnaasiumi põhikooli klassidesse võetakse vastu kõik koolikohustuslikud õpilased, kelle eestkostja on selleks soovi avaldanud ning kellele Sindi Gümnaasium on elukohajärgne kool. Teised isikud võetakse kooli vastu vabade kohtade olemasolul. Vabade kohtade olemasolust jagab teavet kantselei juhataja.

  (2) Sindi Gümnaasiumi põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse käesoleva korra lisas 2 kehtestatud vormis kooli kantseleisse, millele lisab:
  1) sisseastuja sünnitunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) vanema isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  4) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  5) klassitunnistuse ja hinnetelehe, kui õpilane asub Sindi Gümnaasiumisse õppima õppeveerandi keskel;
  6) õpilaspileti väljastamiseks õpilase foto 27*35mm.

§ 4.   Taotlus gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmiseks

  (1) 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda riikliku õppekava järgi põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik olenemata tema rahvastikuregistrijärgsest elukohast.

  (2) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse käesoleva korra lisas 3 kehtestatud vormis kooli kantseleisse, millele lisab:
  1) isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  3) põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koos hinnetelehega.

  (3) 10. klassi õpilase vastuvõtul viiakse läbi sobivuse hindamiseks vestlus ja arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet. Vastuvõtul võidakse arvestada ka õpilase käitumishinnet.

  (4) Kui 10. klassi astuda soovijate arv on suurem kui õpilaskohtade arv koolis, võetakse õpilased vastu pingerea alusel, mis koostatakse põhikooli lõputunnistuse keskmiste hinnete põhjal.

§ 5.   Taotlus gümnaasiumisse vastuvõtmiseks

  (1) Vastuvõtt gümnaasiumi klassidesse toimub vabade kohtade olemasolul.

  (2) Vastuvõtmiseks gümnaasiumisse esitab sisseastuja taotluse käesoleva korra lisas 4 kehtestatud vormis kooli kantseleisse, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  4) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  5) klassitunnistuse ja hinnetelehe, kui õpilane asub Sindi Gümnaasiumisse õppima õppeveerandi keskel;
  6) õpilaspileti väljastamiseks õpilase foto 27*35mm.

§ 6.   Õpilase kooli vastuvõtmisest või või vastuvõtmisest keeldumise kord

  (1) Õpilane arvatakse Sindi Gümnaasiumi õpilaste nimekirja direktori käskkirjaga.

  (2) Sindi Gümnaasiumisse mitte vastuvõetud isikuid teavitatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist. Otsuse vaidlustamine toimub vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja seda rakendatakse alates 01.01.2016.

Toomas Asi
volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

Lisa Lisa 4

/otsingu_soovitused.json