EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2016, 3

Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine

Vastu võetud 05.10.2016 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Konkursi „Narva Ettevõtja” läbiviimise kord (edaspidi vastavalt Konkurss ja Kord) sätestab Konkursi korraldamise põhimõtted ja läbiviimise korra. Konkurss korraldatakse vastavalt Narva linna Arengukavale 2008 – 2020. Konkursi kuulutab välja Narva Linnavalitsus ning korraldab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi Amet).

  (2) Konkursi eesmärgid on toetada ettevõtluse aktiivsust Narva linnas, tõsta linlaste huvi ettevõtluse vastu, kujundada positiivset ühiskondlikku suhtumist ettevõtlusesse ja selle väärtustamist ning tunnistada Narva kohaliku omavalitsuse poolt Narva edukamaid ettevõtjaid.

§ 2.   Konkursil osalejad

  (1) Konkursil võivad osaleda kõik ettevõtted/ettevõtjad, kellelt laekuvad maksud Narva linna eelarvesse, kellel ei ole võlgnevusi maksude või trahvide osas ning kes ei ole ümberkorraldatavad, likvideeritavad ettevõtted ning kelle suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust.

  (2) Pärast konkursi väljakuulutamist Amet esitab Konkursikomisjonile võimalike Konkursil osalejate loetelu. Kandidaatide loetelu koostatakse avalikult avaldatud andmete järgi.

  (3) Konkursikomisjon vaatab esitatud Kandidaatide loetelu läbi. Konkursikomisjon võib kõrvaldada esitatud loetelust kandidaati või täiendada loetelu uue kandidaadiga oma äranägemisel vastavalt § 4 lõigetele 3 ja 4.

§ 3.   Konkursi korraldamine

  (1) Konkurss korraldatakse üks kord aastas.

  (2) Konkursi kategooriad, Konkursi teostamise tähtajad, hindamiskriteeriumid, hindamise tulemused ja muud Konkursi korraldamiseks vajalikud andmed määrab Konkursikomisjon.

  (3) Konkursi tulemuste ja võitjate kindlakstegemine toimub Konkursikomisjoni poolt määratud tähtajal.

  (4) Konkursi tulemused kinnitatakse Narva Linnavalitsuse istungil.

  (5) Konkursi tulemused avaldatakse Narva linna veebilehel: www.narva.ee.

§ 4.   Osalejate hindamine

  (1) Osalejate hindamise teostab Narva Linnavalitsuse poolt moodustatud Konkursikomisjon. Konkursikomisjoni esimees korraldab Konkursikomisjoni tegevust ja töökorda. Konkursikomisjoni koosseisu kuuluvad Linnavalitsuse, Linnavolikogu, äriühingute ja mittetulundusühenduste, ettevõtlust toetavate organisatsioonide esindajad.

  (2) Osalejate hindamise põhikriteeriumiks on maksude laekumine Narva linna eelarvesse ja osaleja panus Narva linna ettevõtluse arendamisesse ning tööhõive suurendamisse viimase 2 aasta jooksul.

  (3) Osalejate hindamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
  1) ettevõtjate majandustegevuse näitajad – tegevuse stabiilsus, tootmise (tööde, teenuste) kasv, käive, kasum jms;
  2) uute töökohtade loomine;
  3) ekspordi maht, võivad müüa oma tooteid välisturgudel;
  4) investeeringute maht;
  5) koostöö ja aktiivne kaasabi linnaelule, vahendite investeerimine tehnoloogiasse ja kohalikku infrastruktuuri;
  6) muud kriteeriumid vastavalt Konkursikomisjoni otsusele.

  (4) Osalejate hindamiseks analüüsib Amet ettevõtjate majandustegevuse andmeid ja edastab need Konkursikomisjonile.

§ 5.   Konkursi võitjate kindlakstegemine

  (1) Konkursi võitjate kindlakstegemise otsuse teeb Konkursikomisjon hääletamise teel komisjoni istungil osalenud komisjoni liikmete häälteenamusega ning vormistatakse komisjoni esimehe ja liikmete poolt allkirjastatud protokolliga. Hääletamisel on igal komisjoniliikmel üks hääl; poolt- ja vastuhäälte võrdsuse korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl. Konkursikomisjoni esimehe puudumise korral täidab tema kohustusi Konkursikomisjoni esimehe asetäitja.

  (2) Konkursikomisjonil on õigus loobuda kategooriate võitjate kindlakstegemisest ning samuti tunnistada konkurss kehtetuks.

§ 6.   Konkursi võitjate autasustamine

  (1) Konkursi võitjad saavad auhindu ja tänukirju ning õiguse kasutada oma dokumentides ja reklaamimaterjalides Konkursil saadud tiitlit.

  (2) Mistahes organisatsioonidel, asutustel ja ettevõtjatel ning eraisikutel on õigus asutada Konkursi osalejatele omanimelised auhinnad ja rahalised preemiad.

  (3) Konkursi võitjate autasustamine toimub Konkursikomisjoni poolt määratud kuupäeval.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 20.10.2010.a. määrus nr 1343 „Konkursi “Narva Ettevõtja” läbiviimise korra kinnitamine.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json