HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2017, 9

Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord

Vastu võetud 09.10.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 151, § 152, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Huvitegevuse toetusfondi kasutamise korraga (edaspidi Fond) kehtestatakse Tõlliste valla eelarvest eraldatava huvitegevuse ringide edasiarendamise ja uute huvitegevuse ringide käivitamiseks toetuse taotlemise ja aruandluse esitamise kord.

 (2) Fondist on võimalik taotleda Tõlliste vallas tegutsevatel mittetulundusühingutel, Tõlliste valla asutustel ja teistel asutustel, mis tegelevad 7-19aastaste noorte huvitegevusega.

 (3) Taotlusi saavad esitada mittetulundusühingud, kellel on täidetud alljärgnevad tingimused:
 1) mittetulundusühing tegutseb Tõlliste vallas;
 2) mittetulundusühingul on esitatud majandusaasta aruanne ja ei ole äriregistri andmetel kustutamishoiatust;
 3) mittetulundusühingul ei ole riiklike maksude võlga ega tähtajaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga;
 4) mittetulundusühingul ei ole Tõlliste valla ees võlgnevusi.

 (4) Taotlusi saavad esitada haridusasutused ja teised asutused, kellel on täidetud alljärgnevad tingimused:
 1) põhimääruse järgi tegelevad nad noortega või noortevaldkonnas;
 2) ei ole saanud taotletava tegevuse jaoks rahastust Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla huvihariduse ja huvitegevuse kavast perioodiks 01.09.2017-31.12.2018 muude tegevuste alt.

 (5) Taotlused vaatab läbi ja teeb toetuse eraldamise ettepaneku Tõlliste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Toetusi eraldatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 2.  Toetuse taotlus

 (1) Toetust saavad taotleda käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud mittetulundusühingud ja asutused.

 (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse, mida saab esitada vallavalitsuse poolt kehtestatud tähtaegadel, millest antakse teada valla kodulehel.

 (3) Toetuse taotluse ja aruandluse vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 3.  Toetuse liigid

 (1) Fondist saab taotleda kaht liiki toetusi: olemasoleva huvitegevuse ringi edasiarendamiseks või uue huvitegevuse ringi käivitamiseks.

 (2) Olemasoleva huvitegevuse ringi edasiarendamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
 1) osalustasu vähendamiseks s.h vajaduspõhine toetus osalustasude kulude katmiseks;
 2) vajalike õppevahendite soetamiseks;
 3) huvialaringi laiendamiseks s.h teenuse mahu kasvatamiseks;
 4) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
 5) huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks;
 6) juhendajate tasude katmiseks.

 (3) Uue huvitegevuse ringi käivitamiseks saab taotleda toetust järgmistele tegevustele:
 1) juhendajate tasude katmiseks;
 2) juhendaja ja/või osalejate transpordikulude katmiseks;
 3) huvitegevuse jaoks vajalike ruumide rendiks;
 4) vajalike õppevahendite soetamiseks.

 (4) Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevustele:
 1) ehitustegevuseks;
 2) ruumide ostuks ja kontoriruumide rendiks;
 3) sõiduvahendite ostuks;
 4) hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

§ 4.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus vaatab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi tähtajaliselt esitatud taotluse, kontrollib dokumentide vastavust ja õigsust ning hindab taotluse vastavust toetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele. Puuduste esinemisel taotluses informeerib komisjon sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 3 (kolm) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, tagastatakse taotlejale esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

 (2) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (3) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 5.  Taotluse eraldamine

 (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul taotluse esitamisest.

 (2) Vallavalitsus teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, toetuse eraldamata jätmisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.  Lepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu.

 (2) Vallavalitsus esitab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul, alates toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest lepingu taotlejale allkirjastamiseks.

 (3) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse kasutamise tingimused ja tähtajad;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) vajadusel muud andmed.

 (4) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut alates lepingu kättesaamisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul, siis on Vallavalitsusel õigus lõpetada toetuse eraldamise menetlus.

§ 7.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja peab esitama lepingus märgitud aegadeks vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta.

 (2) Aruandluses peab kajastuma toetuse kasutamine ning elektrooniliselt või paberkandjal ringipäevik.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde täiendavaid materjale.

§ 8.  Järelevalve

 (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida eraldatud toetuste kasutamist ning esitatud andmete õigsust.

 (2) Vallavalitsusel on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda makstud toetus tagasi või vähendada toetuse suurust juhul, kui:
 1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid ja/või käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud dokumente või esitab valeandmeid;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Randver
Volikogu esimees