HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Häädemeeste valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2018, 1

Häädemeeste valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 30.08.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

1. osa Osa pealkiri 

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord Eesti rahvastikuregistri andmetel Häädemeeste vallas elavate üldhariduskoolides õppivate kuue- kuni üheksateistkümneaastaste laste ja noorte (edaspidi õpilane) huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (edaspidi toetus) on vallapoolne toetus Pärnu linnas või Pärnu maakonnas tegutsevale munitsipaalhuvikoolile või erahuvikoolile.

  (2) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on munitsipaal- või eraharidusasutus, mis loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu võimalused huvihariduse erinevates valdkondades ja on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning mille tegevus toimub üldharidusasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (3) Häädemeeste vald toetab õpilase kuni kahe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust munitsipaal- või/ja erahuvikoolis, sealhulgas Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavas huvikoolis (edaspidi huvikool) vallavalitsuse poolt väljastatud garantiikirja alusel.

  (4) Toetust eraldatakse Häädemeeste valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (5) Makstava toetuse maksimaalne suurus on:
  1) munitsipaalhuvikooli puhul kooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) erahuvikooli puhul 180 eurot ühe õppekava ulatuses, s.o. 9 kuud aastas kuni 20 eurot kuus v.a. huvikoolid, kus treeningud toimuvad 12 kuu vältel, sellisel juhul on toetatav summa ühes kuni 15 eurot kuus.

  (6) Toetuse suurus eurodes fikseeritakse era huvikoolile või huvitegevuse pakkujale esitatud garantiikirjas.

  (7) Toetust ei ole õigus saada õpilasel, kes osaleb huvitegevust pakkuva organisatsiooni tegevuses, mille tegevust Häädemeeste vald toetab, võimaldades huvitegevust pakkuval organisatsioonil kasutada tasuta oma tegevuseks vallale kuuluvaid ruume, k.a. staadionit.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja määramine

  (1) Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama vallavalitsusse käesoleva määruse lisas oleva avalduse garantiikirja väljastamiseks.

  (2) Häädemeeste Vallavalitsuse humanitaarvaldkonna abivallavanem kontrollib esitatud taotluse vastavust käesoleva korra nõuetele ning peab huvikoolis õppijate arvestust.

  (3) Toetus kantakse huvikooli või huvitegevuse pakkuja pangakontole nende poolt esitatud arvete alusel.

  (4) Huvikool on koheselt kohustatud esitama vallavalitsusele andmed huvikoolist või huvitegevuse pakkuja juurest lahkunud õpilase kohta.,

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras ja seda rakendatakse alates 01. septembrist 2018.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 31.08.2016 määrus nr 12 „Tahkuranna valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 10.11.2016 määrus nr 11 „Huvihariduse toetamise kord teise kohaliku omavalitsuse huvialakoolides“.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json