Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Häädemeeste valla tunnustuse avaldamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2018, 3

Häädemeeste valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva korraga sätestatakse Häädemeeste valla poolt jagatavate tunnustuste (autasude) liigid, nende kirjeldused ning valla ees teeneid omavate isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.

§ 2.   Tunnustuste liigitus ja arvestus

  (1) Tunnustuse liigid on:
  1) Häädemeeste valla aukodanik;
  2) Häädemeeste valla vapimärk;
  3) valla hariduspreemia;
  4) valla kultuuripreemia;
  5) valla spordipreemia;
  6) tiitel “Parem keskkond”;
  7) valla tänukiri;
  8) õpilaste tunnustamine kooli lõpetamisel;
  9) vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused.

  (2) Arvestust väljaantud tänukirjade ja tunnustuste üle peab vallavalitsuse kantselei.

§ 3.   Häädemeeste valla kõrgeima tunnustuse “Aukodaniku nimetuse” andmise alused

  (1) Häädemeeste valla aukodaniku nimetus on vallakodaniku elutöö tunnustus.

  (2) Valla aukodaniku nimetus võidakse omistada isikule vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (3) Aukodaniku aunimetus antakse üldjuhul Häädemeeste valla kodanikule. Erandina võib esitada kandidaadiks isikuid väljastpoolt Häädemeeste valda, kui esitatavatel on Häädemeeste valla ees silmapaistvaid teeneid.

  (4) Valla aukodaniku nimetus antakse korraga ühele isikule. Aukodaniku nimetuse võib omistada ka postuumselt.

  (5) Valla aukodaniku nimetuse andmise ettepaneku esitamise õigus on igaühel.

  (6) Kirjalik ettepanek esitatakse Vallavalitusele ja see peab sisaldama:
  1) kandidaadi täisnime;
  2) põhjendust, milliste teenete eest isikule aukodaniku nimetust taotletakse;
  3) kandidaadi esitaja nime ja kontaktandmeid.

  (7) Ettepanekute esitamise tähtaeg on jooksva aasta 01. november.

  (8) Aukodaniku nimetamise omistamise otsustab volikogu poolt moodustatud tunnustuse avaldamise komisjoni esildise alusel vallavolikogu.

  (9) Valla aukodaniku nimetuse omistamisega kaasneb raamitud tunnuskiri, aukodaniku aumärk ja rahaline preemia.

  (10) Aukodanik kuulutatakse välja valla aastapäeva tähistamisel.

  (11) Aukodaniku aunimetuse omistamise otsuse alusel tehakse aukodaniku kohta kanne valla auraamatusse.

§ 4.   Häädemeeste valla vapimärgi väljaandmise alused

  (1) Vapimärk antakse vallale osutatud teenete väärtustamiseks isikule, kes on oma töö ja tegemistega hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majandus- või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud valla arengule ja mainele.

  (2) Vapimärgi andmise ettepaneku esitamise õigus on igaühel.

  (3) Kirjalik ettepanek esitatakse Vallavalitsusele ja see peab sisaldama:
  1) kandidaadi täisnime;
  2) põhjendust, milliste teenete eest isikule vapimärki taotletakse;
  3) kandidaadi esitaja nime ja kontaktandmeid.

  (4) Ettepanekute esitamise tähtaeg on jooksva aasta 01. november.

  (5) Vapimärgi andmise otsustab volikogu poolt moodustatud tunnustuse avaldamise komisjoni esildise alusel vallavolikogu.

  (6) Vapimärk antakse isikule üks kord.

  (7) Vapimärk antakse üle valla aastapäeva tähistamisel.

  (8) Vapimärgi omamise õiguse kohta väljastatakse tunnistus, millele kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem. Tu nnistus antakse üle koos vapimärgi ja rahalise preemiaga.

  (9) Vapimärgi väljaandmise kohta tehakse sissekanne valla auraamatusse.

  (10) Vapimärk ei kuulu asendamisele.
§ 5 Häädemeeste valla hariduspreemiaga tunnustamine

  (11) Häädemeeste valla hariduspreemiaga tunnustatakse algatusi ja tegusid hariduse valdkonnas. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus haridusmaastikul on olnud silmapaistev, kelle tulemuslik tegevus, koostöö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevusel on märkimisväärne mõju õpilaste arengule, kogukonnale ja ühiskonnale.

  (12) Tunnustus koosneb tänukirjast, meenest ja rahalisest preemiast.

  (13) Isikut või ühendust, kellele nimetus on omistatud, ei saa kandidaadiks uuesti esitada enne 5 aasta möödumist.

  (14) Motiveeritud kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele jooksva aasta 01. novembriks. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet kandidaadi haridusalastest saavutustest Häädemeeste vallas.

  (15) Hariduspreemiaga tunnustatu valib esitatud kandidaatidest välja vallavalitsus.

  (16) Hariduspreemia antakse üle valla aastapäeva tähistamisel.

§ 5.   Häädemeeste valla kultuuripreemiaga tunnustamine

  (1) Valla kultuuripreemiaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Preemia omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

  (2) Tunnustus koosneb tänukirjast, meenest ja rahalisest preemiast.

  (3) Isikut või ühendust, kellele nimetus on omistatud, ei saa kandidaadiks uuesti esitada enne 5 aasta möödumist.

  (4) Motiveeritud kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele jooksva aasta 01. novembriks. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet kandidaadi kultuurilistest saavutustest Häädemeeste vallas.

  (5) Kultuuripreemiaga tunnustatu valib esitatud kandidaatidest välja vallavalitsus.

  (6) Kultuuripreemia antakse üle valla aastapäeva tähistamisel.

§ 6.   Häädemeeste valla spordipreemia

  (1) Häädemeeste valla spordipreemiaga märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele, sponsorile, võistkonnale või treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.

  (2) Häädemeeste valla spordipreemiaga kaasneb tänukiri, meene ja rahaline preemia.

  (3) Motiveeritud kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele jooksva aasta 01. novembriks. Ettepanek peab sisaldama ülevaadet kandidaadi sportlikest saavutustest.

  (4) Nimetuse saajad valib välja vallavalitsus.

  (5) Spordipreemiad antakse üle valla aastapäeva tähistamisel.

§ 7.   Tiitliga “Parem keskkond” tunnustamine

  (1) Tiitel “Parem keskkond” on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile pikemat aega korrast ära olnud hoone või rajatise korrastamise eest.

  (2) Tunnustuse saamisega kaasneb hoonele kinnitatav plaat kirjega “Parem keskkond”.

  (3) Kirjalik taotlus esitatakse vallavalitsusele jooksva aasta 01. novembriks.

  (4) Tunnustuse saaja valib välja vallavalitsus.

  (5) Tunnustus ”Parem keskkond” antakse üle valla aastapäeva tähistamisel.

§ 8.   Häädemeeste valla tänukirjaga tunnustamine

  (1) Häädemeeste valla tänukiri on tunnustus, mis antakse isikule või kollektiivile vallapoolse austusavaldusena oluliste teenete eest valla hüvanguks või seoses tähtpäevaga.

  (2) Tänukiri on Häädemeeste valla vapimärgiga A4 formaadis kvaliteetpaberil trükis, millel on valla sümboolika, autasustatu nimi, tänulause, kuupäev, volikogu esimehe ja vallavanema allkirjad.

  (3) Tänukirjaga koos võib kaasneda Häädemeeste valla vapiga meene, rahaline preemia.

  (4) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

  (5) Ettepanekuid tänukirjaga tunnustamiseks võivad esitada vallavolikogu esimees, volikogu komisjonid ja volikogu liikmed, vallavanem, vallavalitsuse liikmed, valla allasutuste juhid, hoolekogud ja nõukogud, seltsid ja seltsingud, füüsilised isikud eelnimetatute kaudu.

  (6) Ettepanekud tunnustamiseks tuleb esitada kirjalikult esildisena vallavalitsusele. Esildises tuleb näidata:
  1) esitatud isiku, ühenduse või asutuse nimi;
  2) tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev;
  5) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.

  (7) Ettepanekud tänukirjade väljaandmiseks vaatab läbi ja kinnitab vallavalitsus.

  (8) Tänukirjadega autasustatavate arvestust peetakse vallavalitsuses.

§ 9.   Häädemeeste valla õpilaste tunnustamine kooli lõpetamisel

  (1) Häädemeeste vald tunnustab Häädemeeste valla elanike registris olevaid õpilasi põhikooli, gümnaasiumi ja muusikakooli eduka lõpetamise puhul (lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 4,5; muusikakooli põhiõppe lõpetamine kiitusega) ning eriti eduka esinemise puhul aineolümpiaadidel, konkurssidel ja koolielu korraldamisel. Esildise vallavalitsusele tunnustamiseks teevad haridusasutuste juhid.

  (2) Esildised parimate õpilaste tunnustamiseks esitavad õppeasutused õppeaasta lõpul vallavalitsuse kantselei poolt tehtud päringute alusel.

  (3) Preemia koosneb valla meenest ja rahalisest preemiast ning see antakse üle vallavolikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtul.

§ 10.   Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt antavad tunnustused

  Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt toimuv tunnustamine on reguleeritud asutuste endi poolt vastavate õigusaktidega.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 22.03.2000 määrus nr 10 „Häädemeeste Vallavalitsuse tänukirja statuudi kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json