Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2020, 6

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektide toetuste eraldamise kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 25
RT IV, 13.10.2018, 4
jõustumine 16.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2020RT IV, 13.10.2020, 116.10.2020

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Noorsootööseaduse § 6 lõike 1 punkt 2, Spordiseaduse § 10 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Häädemeeste valla eelarvest Häädemeeste vallas või Häädemeeste vallaga muul viisil seotud kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusprojektidele (edaspidi projektid) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ja kasutamise ning järelevalve tingimused ja kord.

  (2) Toetus on füüsilise või juriidilise isiku poolt esitatud projektile antav sihtotstarbeline toetus.

  (3) Toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja haridusvaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine Häädemeeste vallas.

  (4) Toetust antakse projektidele, mis toimuvad üldreeglina Häädemeeste valla haldusterritooriumil ning on suunatud vallaelanikele.

  (5) Toetust ei saa kasutada korraldaja või projektijuhi töötasudeks.

§ 2.   Toetuse eraldamise alused

  (1) Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
  2) kultuuriteavikute väljaandmine (trükised, heliplaadid, DVD-d, videofilmid);
  3) traditsioonide jätkamine;
  4) muu kultuurialane tegevus.

  (2) Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) spordisündmuste korraldamine;
  2) elanike tervislike eluviiside, spordi- ja liikumisharrastuse edendamine;
  3) rahvusvaheliste võistluste ja turniiride korraldamine;
  4) traditsioonide jätkamine;
  5) muu spordialane tegevus

  (3) Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) laste ja noorte vallalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
  2) ülevallaliste õpilasürituste korraldamine;
  3) muu noorsooalane tegevus.

  (4) Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) praktiliste oskuste andmine elus toimetulekuks, töökasvatus;
  2) täiskasvanute õpet ja elukestvat õpet propageerivad tegevused;
  3) muu haridusalane tegevus.

§ 3.   Taotluse esitajad ja toetuse andmise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse taotluse võivad esitada üksikisikud, füüsilisest isikust ettevõtjad, seltsingud, mittetulundusühingud, juriidilised isikud, valla allasutused ja muud kodanike ühendused. Erandid otsustab vallavalitsus taotluse sisust lähtudes.

  (2) Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Häädemeeste vallaga sõlmitud lepingutest;
  3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

  (3) Ärajäänud või väiksemas mahus korraldatud projektidest vabanenud summade kasutamiseks võib vallavalitsus välja kuulutada taotluste esitamise lisavooru.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (Lisa 1), mis esitatakse vallavalitsusele 01. detsembriks.
[RT IV, 13.10.2020, 1 - jõust. 16.10.2020]

  (2) Taotluse vorm ja kord avalikustatakse Häädemeeste valla veebilehel. Info taotluste esitamise ja tähtaegade kohta avalikustatakse vallalehes ja valla veebilehel.

§ 5.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Vallavalitsuse kultuurinõunik (edaspidi kultuurinõunik) kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Kultuurinõunikul on vajaduse korral õigus ja kohustus küsida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeerib kultuurinõunik sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 6.   Taotluste hindamine

  (1) Toetuse taotlusi vaatab läbi ja hindab Häädemeeste Vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Eelistatakse projekte millele on taotletud toetust ka mujalt, st. kaasfinantseeringuna.

§ 7.   Toetuste eraldamine

  (1) Toetuste eraldamise otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul. Vallavalitsusel on õigusteha põhjendatud muudatusi komisjoni otsustes.

  (2) Kultuurinõunik teavitab kirjalikult kõiki taotlejaid pärast § 7 lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmist.. Taotluse mitterahuldamise korral teavitab kultuurinõunik mitterahuldamise põhjustest.

§ 8.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Kultuurinõunik valmistab ette ja vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu toetuse sihipärase kasutamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord (aruanne vormil – Lisa 2);
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingu olulised tingimused.

  (3) Erandkorras võib toetuse lepingu alusel osaliselt või täies ulatuses anda toetuse saajale ettemaksuna.

  (4) Kui toetuse saaja teatab, et projekt, mille korraldamiseks talle toetust eraldati, jääb ära, lõpetatakse toetuse saajaga leping. Erandkorras tehtud toetuse ettemaksu kohustub toetuse saaja vallavalitsusele tagastama.

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vallavalitsusele vormikohase aruande vallavalitsuse poolse toetuse kasutamise kohta. Aruande vorm avalikustatakse Häädemeeste valla veebilehel.

  (2) Kultuurinõunikul on õigus nõuda täiendavalt aruandele kogu projekti kuludokumentide koopiaid.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kultuurinõunik.

  (2) Kultuurinõunikul on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on kultuurinõunikul kohustus teavitada vallavalitsust ja vallavalitsusel on õigus:
  1) leping lõpetada ja nõuda eraldatud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada toetuse väljamaksmine.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Toetuse taotlus

Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json