Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord Kastre vallas

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2018, 17

Kaasava eelarve menetlemise kord Kastre vallas

Vastu võetud 09.10.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kastre valla kaasava eelarve koostamisega antakse Kastre valla elanikkonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (2) Määrus reguleerib Kastre valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlusprotsessi läbiviimist.

  (3) Kastre valla kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse tehtud ettepanekuid ja hääletustulemusi.

§ 2.   Kaasava eelarve eesmärgid

  Kaasava eelarve eesmärgid on:
  1) elanike teadlikkuse tõstmine valla rahanduse ja eelarve koostamise alustest;
  2) avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine;
  3) elanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasava eelarve objektiks ei ole Kastre valla enamusosalusega äriühingute ja valla poolt asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud.

§ 4.   Pädevus kaasava eelarve menetluses

  (1) Kaasava eelarve summaks Kastre valla eelarves on 20 000 eurot.

  (2) Vallavalitsus tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlemise protsessi ja eesmärki Kastre valla veebilehel, kohalikus ajalehes ja muudes teabekanalites, kutsudes elanike üles esitama ettepanekuid kaasava eelarve kasutamiseks määruses sätestatud tähtajaks.

§ 5.   Ettepaneku esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 20.oktoober - 20. november.

  (3) Ettepanek esitatakse elektrooniliselt valla kodulehel www.kastre.ee või e-posti aadressil vald@kastre.ee.

  (4) Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

  (5) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Kastre valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Kastre valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust;
  6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

§ 6.   Ettepanekute hindamine

  (1) Ettepanekuid hindab 7-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad:
  1) vallavalitsuse liikmed;
  2) vallavolikogu esimees ja aseesimees.

  (2) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (3) Komisjon analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust käesoleva määruse § 5 sätestatule, arvestades sealhulgas ettepaneku realiseerimise võimalust.

  (4) Komisjon võib hindamata jätta ettepaneku, mis ei vasta käesoleva määruse § 5 sätestatud nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel. Komisjon võib hindamata jätta ettepaneku, mis on seotud Kastre valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja muude äriühingute objektidega.

  (5) Hindamise käigus võib komisjon sarnased ettepanekud liita ja vajadusel täiendada.

  (6) Hindamise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, millised pannakse rahvahääletusele.

§ 7.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse korraldab, kuulutab välja ja viib läbi vallavalitsus.

  (2) Rahvahääletuse aeg on 21 kalendripäeva.

  (3) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt keskkonnas VOLIS.

  (4) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Kastre vald.

  (5) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.

  (6) Hääletada saab ainult isiklikult, hääletamiseks identifitseeritakse ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.

  (7) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletuse tulemustena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva määruse § 8 märgitud elluviimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab korraldusega vallavalitsus.

§ 8.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitaja(te)ga.

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa kaasrahastust puudujäävas osas, realiseeritakse nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettepanekute maksumus on väiksem käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud summast, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mati Möller
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json