HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2020, 3

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 06.10.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 määruse nr 13 „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“ § 6 lõike 3 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1 ja isikuandmete kaitse seadusega.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse huvitegevuse toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) pidamise kord, andmete koosseis, andmete infosüsteemi kandmise, toetuse arvutamise, andmete kasutamise, infosüsteemi haldamise ja infosüsteemi andmetele juurdepääsu kord.

§ 2.   Infosüsteemi pidamise eesmärk ja ülesanne

  (1) Infosüsteemi pidamise eesmärk on tagada noorte huvitegevuse toetuse kohane andmine ja toetuse sihipärase kasutamise kontroll.

  (2) Infosüsteemi ülesandeks on välja arvutada esitatud andmete alusel toetuse saaja huvitegevuse toetus (edaspidi toetus) ja varustada toetuse andjat infoga toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel.

§ 3.   Infosüsteemi nimi

  (1) Infosüsteemi ametlik nimi on „SPOKU – toetuste taotlemise ja menetlemise süsteem“.

  (2) Infosüsteemi tunnusnimi on SPOKU.

2. peatükk INFOSÜSTEEMI PIDAMINE, INFOSÜSTEEMI KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Infosüsteemi pidamine 

§ 4.   Infosüsteemi pidamine

  (1) Infosüsteemi peetakse vastavalt avaliku teabe seadusele, isikuandmete kaitse seadusele, käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.

  (2) Infosüsteem kasutab teistesse andmekogudesse kogutud põhiandmeid. Andmevahetust koordineerib infosüsteemi vastutav töötleja.

  (3) Infosüsteemi pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Infosüsteemi andmetele tagatakse juurdepääs ööpäev läbi.

  (5) Infosüsteemi kasutamine on tasuta.

§ 5.   Infosüsteemi pidamise viis

  (1) Infosüsteemi peetakse veebipõhise liidesega infotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmeid töödeldakse digitaalselt infosüsteemi pidamiseks välja töötatud tarkvaraga automatiseeritud andmetöötlusena.

  (2) Andmed on infosüsteemis digitaalkujul. Andmeid säilitatakse digitaalselt ja arhiveeritakse arhiiviseaduse kohaselt.

§ 6.   Infosüsteemi pidamise kulud

  Infosüsteemi arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Lääne-Harju valla eelarvelistest vahenditest.

§ 7.   Infosüsteemi kantud andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi turvaklass on K1T1S2. Infosüsteemi turbeaste on keskmine (M).

  (2) Infosüsteemi vastutav töötleja tagab organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega infosüsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

  (3) Infosüsteemi andmete säilimise tagamiseks korraldab infosüsteemi vastutav töötleja infosüsteemi andmete turva-, täis- ja arhiivikoopiate tegemise.

  (4) Registri andmete sisestamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse maksimaalselt 12 kuud.

§ 8.   Vastutav töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Lääne-Harju Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab infosüsteemi tööd ja arendamist;
  2) sisestab infosüsteemi andmed ning vastutab nende õigsuse eest;
  3) tagab toetuse taotlejatele endaga seotud andmete sisestamise võimaluse ning harrastaja seaduslikule esindajale ja treenerile ja/või juhendajale võimaluse määrata isik, kellele toetus antakse;
  4) tagab toetuse saajatele juurdepääsu infosüsteemi toetuse taotlemisega seotud enda andmete jooksvaks muutmiseks toetusperioodil;
  5) teostab järelevalvet toetuse saaja andmete üle toetusperioodil;
  6) lahendab infosüsteemi pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise või sulgemise infosüsteemis;
  7) vastutab infosüsteemi pidamise seaduslikkuse eest;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Infosüsteemi vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostajateks administraatorid, kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid, sh õigus hallata infosüsteemi või selle osade juurdepääsuõigusi.

2. jagu Infosüsteemi kantavad andmed 

§ 9.   Infosüsteemi andmed

  Infosüsteemi kantakse:
  1) toetuse taotleja ja toetuse saaja, sh taotleja treeninggruppide, harrastajate ja treenerite ning treenerite kvalifikatsiooni andmed, juhendajate ning juhendajate kvalifikatsiooni andmed;
  2) harrastaja seadusliku esindaja ja treeneri ja/või juhendaja kinnitus toetuse andmise kohta taotlejale/toetuse saajale;
  3) toetuse arvestamise alusandmed;
  4) toetuse suurus;
  5) treening- või tunniplaani andmed;
  6) toetuse kasutamise aruande andmed.

§ 10.   Andmete kandmise aluseks olevad dokumendid

  Kande aluseks on:
  1) taotlus toetuse saamiseks;
  2) tegevuse toetamise leping;
  3) toetuse andja haldusaktid;
  4) teiste andmekogude andmed vastavalt käesoleva määruse paragrahvile 15;
  5) isiku avaldused;
  6) muud dokumendid ja andmed.

§ 11.   Infosüsteemi kantavate isikute andmed

  (1) Infosüsteemi kantakse andmed isikute kohta, kes on esitanud taotluse toetuse saamiseks ja kes on saanud toetust ning taotlejate ja toetuse saajate esindajate, harrastajate, treenerite ja/või juhendajate andmed.

  (2) Taotleja ja toetuse saaja andmed:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) aadress;
  3) toetuse saaja pangakonto number;
  4) sidevahendid.

  (3) Taotleja ja toetuse saaja esindaja ja kontaktisiku andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sidevahendid.

  (4) Treening- või huvigrupi andmed:
  1) nimetus;
  2) spordi- või huviala;
  3) treenerid ja/või juhendajad;
  4) harrastajad.

  (5) Harrastaja andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) registrijärgne elukoht kohaliku omavalitsuse täpsusega;
  4) harrastaja seadusliku esindaja kinnitus toetuse andmise kohta taotlejale/toetuse saajale.

  (6) Treeneri ja juhendaja andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) treeneri ja/või juhendaja kinnitus toetuse andmise kohta taotlejale/toetuse saajale;
  4) spordi- või huviala;
  5) kvalifikatsioon.

§ 12.   Toetuse arvestamise alusandmed ja toetuse suurus

  (1) Toetuse arvestamise alusandmed on:
  1) baassumma, arvestades kehtestatud koefitsiente;
  2) harrastajate arv.

  (2) Toetuse suurus on Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 määruse nr 13 „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“ (edaspidi huvitegevuse kord) tingimustel ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusandmete alusel arvutatud summa.

§ 13.   Treening- või tunniplaani andmed

  Treening- või tunniplaani andmed on:
  1) treening- või huvigrupi nimi;
  2) treening- või huvitegevuse koht – rajatise tüüp, nimi ja aadress;
  3) treening- või tunniaeg;
  4) treeninglaagri või huvitegevuse läbiviimise aeg ja koht;
  5) aeg, mil treeningut või huvitegevuse läbiviimist ei toimu.

§ 14.   Toetuse kasutamise aruande andmed

  (1) Tulude andmed:
  1) osalustasu suurus kuus;
  2) osalustasust osaliselt või täielikult vabastatute arv.

  (2) Kulude andmed:
  1) treenerite ja/või juhendajate töötasu;
  2) muu personali töötasu;
  3) sotsiaalmaks;
  4) töötuskindlustusmaks;
  5) kasutatavate rajatiste rendikulud;
  6) muud kulud.

3. jagu Andmevahetuse teel infosüsteemi esitatavad andmed 

§ 15.   Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub õigusaktides sätestatud korras ja läbi riigi infosüsteemide andmevahetuskihi.

  (2) Andmeid saadakse järgmistest andmekogudest:
  1) Eesti rahvastikuregister;
  2) Äriregister;
  3) Eesti spordiregister;
  4) Eesti Hariduse Infosüsteem;
  5) Kutseregister.

§ 16.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Õigusaktidega ette nähtud juhtudel on andmekogusse kantud andmetel õiguslik tähendus.

§ 17.   Infosüsteemi pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Infosüsteemi pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
  1) andmete kande kuupäev;
  2) andmekande tüüp;
  3) andmekande sisu;
  4) andmekande tegija.

4. jagu Andmete kandmine infosüsteemi, andmete kasutamine ja juurdepääs andmetele 

§ 18.   Andmete infosüsteemi kandmine

  Infosüsteemi kannavad andmeid:
  1) infosüsteemi vastutav töötleja;
  2) toetuse taotleja ja/või saaja;
  3) harrastaja seaduslik esindaja;
  4) treener ja/või juhendaja.

§ 19.   Andmete infosüsteemi esitamise ja kasutamise kord

  (1) Vastutav töötleja kannab infosüsteemi taotleja ja toetuse saaja käesoleva määruse paragrahvi 11 lõigetes 2–3 ja paragrahvis 12 nimetatud andmed jooksvalt nende esitamisest arvates ning jooksvalt muud andmed vastavalt taotleja või toetuse saaja, harrastaja seadusliku esindaja avaldusele.

  (2) Toetuse taotleja ja toetuse saaja kannavad infosüsteemi enda harrastajate, treeneri(te) ja/või juhendaja(te) ja treening- või tunniplaani andmed jooksvalt arvestades huvitegevuse toetamise korras sätestatud tähtaegu.

  (3) Harrastaja seaduslik esindaja ja treener või juhendaja määravad infosüsteemis huvitegevuse toetamise korra kohaselt taotleja või toetuse saaja, kellele toetust antakse.

  (4) Harrastaja seaduslik esindaja ja treener või juhendaja esitavad andmed kirjalikult paberil, elektroonselt digitaalallkirjastatult või muul viisil üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis. Üle turvakanali ligipääsetavas süsteemis identifitseeritakse andmete esitajad vastavalt rakendusele ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil.

  (5) Infosüsteemi andmeid kasutatakse toetuse määramiseks, toetuse summa arvutamiseks ja toetuse sihipärase kasutamise kontrollimiseks.

§ 20.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Vastutaval töötlejal on infosüsteemis juurdepääs kõigile toetuse taotlejate ja toetuse saajate andmetele.

  (2) Toetuse taotlejal ja toetuse saajal on infosüsteemis juurdepääs kõigile oma toetusega seotud andmetele ja talle väljastatakse vajadusel oma toetusega seotud andmed.

  (3) Harrastaja seaduslikul esindajal ja treeneril ja/või juhendajal on infosüsteemis juurdepääs enda andmetele ja talle väljastatakse vajadusel need andmed.

  (4) Andmed toetuse saaja, toetuse mitteandmise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse Lääne-Harju valla veebilehel (sh dokumendiregister) vastavalt avaliku teabe seadusele ja huvitegevuse toetamise korrale. Muid andmeid, sh käesoleva määruse paragrahvi 18 punktides 3 ja 4 nimetatud isikute kohta, väljastatakse ainult õigusaktides ettenähtud korras või isikute kirjalikul nõusolekul tema kohta infosüsteemi kantud andmete teisele isikule avaldamise lubamise kohta.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA INFOSÜSTEEMI LÕPETAMINE 

§ 21.   Järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teostavad vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 22.   Infosüsteemi tegevuse lõpetamine

  (1) Infosüsteemi pidamise lõpetamise otsustab Lääne-Harju Vallavolikogu.

  (2) Infosüsteem lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse rakendamine

  (1) Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.09.2019 määrus nr 10 „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise arvestamise infosüsteemi põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse alates 10. oktoobrist 2020.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Saat
vallavanem

Anti Pärtel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json