HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kolga Kooli põhimäärus

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2021, 2

Kolga Kooli põhimäärus

Vastu võetud 07.10.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ja Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord” § 2 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Kolga Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Paragrahvi pealkiri

  Kooli aadress on Kooli, Kolga alevik, Kuusalu vald, 74602 Harjumaa.

§ 3.   Tegutsemise vorm ja haldusala

  (1) Kool on Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Koolis toimub õppetöö põhikooli I, II ja III astmes.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kuusalu valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Pitsat

  Koolil on pitsat, millel on Kuusalu valla vapi kujutis ning üleval tekst „Kuusalu vald” ja all „Kolga Kool”.

§ 5.   Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

  Kooli põhimäärus kehtestatakse ning selles tehakse muudatusi ja täiendusi Kuusalu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt vastuvõetud korra kohaselt.

2. peatükk STRUKTUUR. ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 6.   Struktuur

  (1) Koolis on I - IX klassid.

  (2) Koolis tegutsevad vastavalt vajadustele ja võimalustele pikapäeva-, eelõppe-, hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad; eriklassid, sh lihtsustatud õppe klassid; aine- ja huviringid ning klubid ja ühendused.

  (3) Koolil on oma raamatukogu, söökla ja staadion.

§ 7.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 8.   Hariduse liik ja tase

  (1) Koolis omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Koolis omandatava hariduse tase on põhiharidus.

§ 9.   Õppevormid

  Koolis toimub statsionaarne õpe vastavalt kooli õppekavale.

§ 10.   Õppekava

  (1) Koolil on oma õppekava, mis lähtub riiklikust õppekavast. Kooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.

  (2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor (edaspidi direktor) käskkirjaga. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

§ 11.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb kolmest trimestrist ja/või kahest poolaastast ja koolivaheaegadest.

§ 12.   Õppekoormus, päevakava ja kodukord

  (1) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

  (2) Õppeperioodi jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeperioodi algul.

  (3) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse kooli päevakavas, mille kehtestab direktor.

  (4) Kooli õppe ja kasvatuse korralduse alused on kirjas kooli kodukorras, mille kehtestab direktor.

§ 13.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväliselt võib kool korraldada tasuta ja tasuliste ringide, kursuste, stuudiote, pikapäeva-, eelõppe- ja hariduslike erivajadustega õpilaste rühmade tegevusi.

  (2) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

  (3) Õpilasel on õigus kokkuleppel kooli juhtkonna esindajaga tasuta kasutada õppekavavälises tegevuses oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

3. peatükk ÕPILASED JA VANEMAD 

§ 14.   Õpilaste ja vanemate õigused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
  2) õppida arengut toetavas õppekeskkonnas;
  3) tugispetsialistide teenusele;
  4) õppida individuaalse õppekava järgi;
  5) osaleda määratud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  6) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Kuusalu Vallavolikogu kehtestatud ulatuses ja korras;
  7) saada õppeperioodi algul informatsiooni perioodi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest.

  (2) Õpilastel ja vanematel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse, õpilaste hinnete, puudumiste, käitumise ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta.

  (3) Õpilastel ja vanematel on õigus oma õiguste kaitsele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

§ 15.   Õpilaste ja vanemate kohustused

  (1) Õpilased on kohustatud:
  1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ja täitma õpiülesandeid;
  2) täitma kooli kodukorda.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma kodus koolikohustuslikule õpilasele õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  5) kasutama meetmeid, mida neile pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

  (3) Õpilane ja vanem on kohustatud vähemalt üks kord aastas osalema arenguvestlusel, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

§ 16.   Õpilaskond ja õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

  (3) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus.

  (4) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses

  (5) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks õpilasesinduse üldkoosolekul lihthäälte enamusega.

  (6) Esimese õpilasesinduse valimine toimub õppeaasta alguses ja selle korraldab direktor vastavalt kooli kodukorras kehtestatule.

  (7) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

4. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 17.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

§ 18.   Personali koosseis

  (1) Kooli personali koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.

  (2) Koolitöötajatega sõlmib töölepingu direktor.

§ 19.   Personali ülesanded

  (1) Pedagoogide ülesanne on juhtida õppe- ja kasvatustööd, kujundada turvalist õpikeskkonda ning kasutada õpilastele sobivaid õppe- ja hindamismeetodeid.

  (2) Haldus- ja teenindava personali ülesanne on kindlustada õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks vajalikud tugiteenused.

  (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse töökorralduse reeglitega kodukorras, töölepingute ning ametijuhenditega.

§ 20.   Konkursi korraldamine

  Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

5. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 21.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavolikogu kehtestatud korra alusel Kuusalu vallavanem (edaspidi vallavanem). Direktoriga sõlmib töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (2) Direktor korraldab kooli valduses oleva vallavara valdamist, vastutab kooli õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ja koolile eraldatud rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Direktori ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse töölepingu ja ametijuhendiga.

  (4) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (5) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (6) Kooli direktorit asendab vallavanema poolt direktori ettepanekul määratud isik.

§ 22.   Hoolekogu

  (1) Koolil on hoolekogu, kes täidab talle riigi ja vallavolikogu õigusaktidega pandud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Hoolekogu moodustamise kord ja töökord kehtestatakse vallavalitsuse määrusega.

  (3) Hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 23.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

6. peatükk MAJANDAMISE JA TEABEHALDUSE ALUSED 

§ 24.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Kooli valduses olevat vallavara kasutab kool sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Kool võib enda valduses oleva vallavaraga tehinguid teha üksnes vallavolikogu õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Kooli valduses oleva vallavara üle peetakse arvestust vallavolikogu õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Koolil on õigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab vallavalitsus direktori ettepanekul.

  (3) Vallavolikogu kinnitab kooli eelarve vallaeelarve osana. Kooli kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

  (4) Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Kuusalu valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest.

§ 25.   Teabehaldus ja aruandlus

  (1) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt. Kohustuslikes dokumentides esitatavate andmete täitmisel ja pidamisel järgitakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korda.

  (2) Kooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt riigi ja vallavolikogu õigusaktidele. Kool esitab aruandeid riigi ja vallavolikogu õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 26.   Järelevalve

  (1) Kooli juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (2) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 27.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab vallavolikogu õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Vallavalitsus tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kuusalu Vallavalitsuse 20.02.2014 määrus nr 1 „Kolga Kooli põhimääruse kehtestamine” (RT IV, 04.03.2014, 11) tunnistatakse kehtetuks.

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Terje Kraanvelt
vallavanem

Tiia-Liis Jürgenson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json