HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaste vastuvõtu kord Kuusalu Keskkooli

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 9

Õpilaste vastuvõtu kord Kuusalu Keskkooli

Vastu võetud 01.02.2007 nr 3

Määrus kehtestatakse Haridus- ja teadusministri 6.12.2005.a määruse nr 52 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord” alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord õpilaste vastuvõtuks 1. – 3. kooliastmesse ning gümnaasiumiastmesse.

§ 2.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 19 lõike 2 alusel Kuusalu Vallavolikogu poolt kinnitatud kooli teeninduspiirkonnas elavate ja rahvastikuregistrisse Kuusalu valla aadressiga kantud 1. - 9. klassi astuvatele õpilastele on kindlustatud õppekoht Kuusalu Keskkoolis.

  (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavad (rahvastikuregistri andmetel teistesse omavalitsustesse registreeritud) õpilased saavad astuda kooli põhikooliklassidesse, kui seal on vabu kohti.

  (3) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kooli sekretärile kirjaliku vormikohase vastuvõtmistaotluse (lisatud), millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) sisseastuja tervisekaardi;
  4) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse või sellele
vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi
ametlikult kinnitatud ärakirja ja 9. klassi klassitunnistuse;
  5) 1 foto (1. – 9. klass), 2 fotot (10 - 12. klass).

  (4) Õpilase ühest koolist teise üleminekul esitab sisseastuja (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  2) kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja või õpinguraamatu ametlikult kinnitatud ärakirja, kui õpilane on koolist välja arvatud pärast õppeperioodi lõppu;
  3) kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja või õpinguraamatu ning hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakirja või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeperioodi kestel.

  (5) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt kooli vastuvõtu korrale, vormistades käskkirja vastuvõtu kohta.

  (6) Õpilase vastuvõtust keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat või tema esindajat isiklikult 3 tööpäeva jooksul.

  (7) Käesoleva korraga reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral vallavalitsus.

§ 3.   1. klassi vastuvõtmise kord

  (1) Esimesse klassi astuvad lapsed registreeritakse jooksva aasta 31. maini.

  (2) Kool avalikustab kooli infostendil ja koduleheküljel 1. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja 10. juuliks. Vabadele kohtadele võtab kool õpilasi vastu kuni 31.augustini.

  (3) Juhul, kui 1. klassi vabadele kohtadele soovib väljastpoolt teeninduspiirkonda astuda rohkem lapsi, kui on vabu kohti, siis juhindub kool nende vastuvõtmisel avalduste laekumise järjekorrast.

  (4) Õpilase vastuvõtust keeldumisest käesoleva korra paragrahvi 3 lõike 3 alusel teavitab kooli sekretär sisseastuja esindajat isiklikult hiljemalt 25. augustiks.

  (5) I klassi tulevallapsel on soovitav läbida koolivalmiduse uuringud.

  (6) Kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme väljaselgitamiseks korraldab kool 1. klassi astuvatele lastele suulisi vestlusi, praktilisi tegevusi ja kõnearengu uuringuid.
Vastav spetsialist (logopeed, psühholoog) korraldab lastele ja nende vanematele konsultatsioone lapse koolivalmiduse teemadel ja nõustab vanemat lähtudes lapse tasemest ning vajadusel soovitab lisauuringuid teiste spetsialistide juures.

  (7) Vestluse ja praktiliste tööde koostamise aluseks võetakse alushariduse raamõppekavas sätestatud nõuded ning kool arvestab oma kooli õppekava spetsiifikat ja õppesuundi.
Lapse tulemustele antakse sõnaline hinnang.

  (8) Vestluse ja praktiliste tööde eesmärgiks on koolivalmiduse hindamine.
Psühholoogi vestlusel käsitletavateks teemadeks on:
· last ümbritsev keskkond ja orienteerumine selles
· orienteerumine ajas ja ruumis.
Praktiliste ülesannete hulka kuuluvad:
· test (taju, tähelepanu, mõtlemine, mälu)
· matemaatiliste algteadmiste katse, loogikaülesanne
· joonistamiskatse
Vestlusel ja praktilistele ülesannetele kuluv aeg koos konsultatsiooniga on orienteeruvalt 45-60 min.
Logopeedi poolt läbiviidava vestluse ja uuringu sisuks on:
· vestluse üldorienteeritus
· eakohase kõne mõistmine
· õige hääldus
· jutustamisoskus
· lapse sõnavara
· sõnade ja lausete järgikordamine ning meeldejätmine
· lugemiseelduste uuring
Uuringu läbiviimiseks kuluv aeg on orienteeruvalt 45-60 min.

  (9) Vanemal on õigus viibida lapsega läbiviidava suulise vestluse, praktilise tegevuse ja kõnearengu uuringute juures ning saada selgitusi oma lapse kooliküpsuse lähtetasemest.
Logopeedi ja psühholoogi konsultatsioon on kohustuslik vanemale koos lapsega juhul kui:
· lapsele on soovitatud lasteaia poolt koolipikendust
· laps ei käi Kuusalu lasteaias
· lapsevanem soovib erandkorras kooli panna 6-aastast last

§ 4.   Teistesse põhikooli klassidesse vastuvõtmise kord

  (1) Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud taotlusega koos esitatud dokumentide alusel.
Õpilane läbib tutvumisvestluse direktori, õppealajuhataja või psühholoogiga.

  (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust:
  1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul;
  2) isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;
  3) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
  4) isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule.

  (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsiooni. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005.a. määruse nr 52 lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas .

§ 5.   Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise kord

  (1) Kõikidel põhikooli lõpetanutel või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isikutel on võrdsed võimalused kandideerida gümnaasiumiastmesse käesoleva korra tingimustel.

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb käesoleva korra paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  (3) Kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku vastuvõtmisel gümnaasiumi õpilaseks arvestatakse «Kutseõppeasutuse seaduse» paragrahvi 14 lõike 3 alusel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud gümnaasiumis õpingute jätkamise tingimustega.

  (4) Õppeaasta keskel teistest gümnaasiumidest ületulevate õpilaste puhul õppekava erinevusest tingituna tuleb õpilasel sooritada puuduvate kursuste arvestused.

  (5) Gümnaasiumi ei võeta vastu reeglina õpilasi, kui on:
  1) puudulikud hinded tunnistusel (kaasa arvatud käitumishinne);
  2) klassikursuse kordajad (välja arvatud tervislikud põhjused).
Kool jätab endale õiguse otsustada iga juhtumi üle eraldi.

§ 6.   10. klassi vastuvõtmise nõuded

  (1) Info 10. klassi vastuvõtutingimuste kohta on kooli koduleheküljel hiljemalt jooksva aasta 1. veebruarist.

  (2) Sisseastuja ( (piiratud teovõimega sisseastuja puhul, see on alla 18.a., tema seaduslik esindaja) taotlusi (lisatud) 10. klassi vastuvõtuks võetakse vastu kuni sisseastumistestide päevani.

  (3) Sisseastujal tuleb sooritada test ning vestlus juhtkonnaga vastavalt vastuvõtukomisjoni poolt koostatud ajagraafikule.

  (4) Vestlus ja test vastavad põhikooli riiklikule õppekavale.

  (5) Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli ühtlustatud materjalidega eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.

  (6) V astuvõetuks loetakse õpilaskandidaat, kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid, käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga ning test on sooritatud positiivselt.

  (7) Otsus õpilaskandidaadi (trükitakse kood) vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse sisseastujale ja ta esindajale teatavaks kooli infostendil ja kooli koduleheküljel.

  (8) Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud testiga ning saada selgitusi testide tulemuste kohta.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kool teavitab käesoleva korra alusel koostatud vastuvõtu ajakavast igal aastal hiljemalt 1. veebruariks kooli koduleheküljel.

  (2) Vastuvõtuga seonduvad küsimused lahendab vastuvõtukomisjon, mille koosseisu kinnitab kooli direktor.

  (3) Vastuvõtukorda saab muuta kooli direktori või hoolekogu ettepanekute alusel, kusjuures gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel kohaldatavas vastuvõtu korras ei tohi muudatusi kehtestada 1. veebruarist järgmise õppeaasta alguseni.

  (4) Kool avalikustab käesoleva korra kooli koduleheküljel.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2007.a.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Kristo Palu
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Maire Link
vallasekretär

Lisa 

/otsingu_soovitused.json