Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise korra kehtestamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 10

Kohanime määramise korra kehtestamine

Vastu võetud 27.06.2007 nr 9

Määrus kehtestatakse “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 alusel ning Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekul.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohanime määramise kord (edaspidi kord) sätestab kohanimede määramise, muutmise, tühistamise ja menetlemise Kuusalu vallas kohanimeseaduse alusel.

  (2) Kohanimi määratakse kohanimeseaduses sätestatud nimekohustuslikele kohtadele.

  (3) Kohanime võib määrata kohanimekohustust mitteomavale kohale, kui seda on vaja kohanime alusel eristada.

  (4) Kohanime valikul tuleb lähtuda kohanimeseaduses esitatavatest nõuetest ja piirangutest.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Kuusalu Vallavolikogu määrab oma otsusega kohanime:
  1) vallaplaneerimise territoriaalüksusele, mille nimi määratakse planeerimisprojektide koosseisus (vallaosa, piirkond).

  (2) Kuusalu Vallavalitsus määrab oma korraldusega kohanime:
  1) maaregistrisse kantavale katastriüksusele, kui sellel on väljaspool tänavavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte;
  2) tänavale ja selle analoogile (tee, maantee, puiestee, allee, põik, väljak, plats jne) ja muule aadressis kasutatavale väikekohale (edaspidi aadressikoht);
  3) ühissõidukipeatusele, mis ei ole kasutusel aadressikohana.

  (3) Kuusalu Vallavalitsus määrab ja kinnitab aadressikoha nime koos majanumbriga ehitisele või muule asukoha osutust vajavale objektile.

  (4) Ametliku kohanime muutmine ja tühistamine toimub samas korras kui selle määramine.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kuusalu valla elanikel ja teistel asjast huvitatud kodanikel ning ametiisikutel ja juriidilistel isikutel on õigusteha ettepanekuid ametliku kohanime määramiseks. Selleks esitatakse vallavalitsusele vastav avaldus. Avalduse põhjendatuse korral suunab vallavalitsus selle kohanime ettevalmistamiseks vallavalitsuse maakorraldusteenistusele. Avalduse rahuldamata jätmise korral informeeritakse avaldajat põhjustest kirjalikult.

  (2) Eraomandis olevale maaregistri katastriüksusele ja sellel paiknevale kohale nime määramisel küsitakse omaniku arvamust.

  (3) Planeeringust tulenevale uuele, aadressis kasutatavale väikekohale määratakse kohanimi pärast planeeringu kehtestamist.

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse ajalehes „Sõnumitooja” ja valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

  (2) Kohanime määramise akti avalikustamine toimub seaduses ja Kuusalu valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 5.   Kohanime kasutamine

  Kuusalu Vallavolikogu ja Vallavalitsuse ning Vallavalitsuse hallatavate asutuste dokumentides, maakaartidel, teabelevis, avalikel siltidel, viitadel ja kuulutustes, samuti juriidiliste isikute aadressidel tuleb kasutada ametlikku kohanime.

§ 6.   Määrus avalikustada Kuusalu valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 7.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Tõnu Tamm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json