SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldusvajaduse hindamise läbiviimise kord Kuusalu vallas

Hooldusvajaduse hindamise läbiviimise kord Kuusalu vallas - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2005
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 14

  Hooldusvajaduse hindamise läbiviimise kord Kuusalu vallas

  Vastu võetud 04.03.2005 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 9 lõike 1 ja paragrahvi 26 lõike 2 alusel.

  § 1.   Määrus sätestab puudega inimese hooldusvajaduse hindamise läbiviimise ja toimetulekuks vajaliku abi korraldamise otsustuse vastuvõtmise korra.

  § 2.   Hindamise aluseks on puudega inimese (edaspidi: klient) või tema esindaja poolt vallavalitsusele esitatud kirjalik avaldus, milles palutakse puudega isiku hooldusvajaduse hindamise teostamist temale edaspidise abi korraldamise eesmärgil.

  § 3.   Esitatud avaldused registreeritakse sotsiaal- ja tervishoiuametis ning hindamine viiakse läbi avalduste laekumise järjekorras.

  § 4.   Hinnatakse isikuid, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses.

  § 5.   Hindamise viib läbi vastava koolituse saanud sotsiaaltöötaja Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (EGGA) poolt väljatöötatud soovitusliku hindamismetoodika alusel.

  § 6.   Hindamine toimub kliendiga eelnevalt kokkulepitud ajal kliendi tegelikus elukohas hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse esitamisest.

  § 7.   Sotsiaaltöötaja poolt täidetud hindamisküsimustikule lisatakse täiendavalt tehtud testid, hooldaja ja/või tervishoiutöötajate poolt antud kirjalikud hinnangud ja muud asjassepuutuvad dokumendid.

  § 8.   Sotsiaaltöötaja konsulteerib vajadusel kliendi perearsti ja pereõega ning kaasab hindamistulemuste kokkuvõtete tegemisele ka teisi spetsialiste.

  § 9.   Keeruliste juhtumite puhul võib sotsiaaltöötaja suunata puudega isiku rehabilitatsiooniplaani koostamisele või eaka puudega isiku geriaatrilise hindamise komisjoni.

  § 10.   Hindamistulemuste põhjal koostab sotsiaaltöötaja igale kliendile individuaalse hooldusplaani, mis kooskõlastatakse kliendiga ja/või tema esindajaga.

  § 11.   Individuaalse hooldusplaani alusel teeb vallavalitsus oma korraldusega otsustuse kliendile toimetulekuks vajaliku abi osutamiseks kas rahalise toetuse või sotsiaalteenuste osutamise kaudu. Klienti teavitatakse kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

  § 12.   Otsusega mittenõustumisel võib klient või tema esindaja esitada vaide maavanemale, kes teostab järelevalvet osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle.

  § 13.   Vastutus ja kontroll käesoleva määruse täitmise üle pannakse sotsiaal- ja tervishoiuameti juhatajale.

  § 14.   Määrus jõustub 07. märtsil 2005.

  Herko Sunts
  vallavanem

  Maire Link
  vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json