Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Sõmeru valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2014
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 19

Sõmeru valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 22.02.2011 nr 23

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12.07.2004 määruse nr 9 Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend § 12 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva eeskirjaga määratakse kindlaks Sõmeru valla raamatukogude (edaspidi raamatukogud) teeninduse korraldus ning lugejate õigused ja kohustused.

 (2) Sõmeru valla raamatukogud on üldkasutatavad raamatukogud, mille teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud eeskirja § 4 lõikes 5 nimetatud juhul.

 (3) Raamatukogude põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenused on tasuta.

 (4) Raamatukogude eriteenused on kopeerimine, printeri väljatrüki tegemine, andmebaaside kasutamine jms. Eriteenused on tasulised. Eriteenuste täpse loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Sõmeru Vallavalitsus.

 (5) Raamatukogude lahtiolekuaja määrab raamatukogu direktor.

§ 2.  Raamatukogu lugejaks registreerimine

 (1) Raamatukogude lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel. Eelkooliealised lapsed ja algklasside õpilased registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.

 (2) Lugeja annab allkirja eeskirja tundmise kohta ning talle väljastatakse lugejapilet. Eesti Vabariigi isikutunnistuse (ID-kaart) olemasolul lugejapiletit ei väljastata ja raamatukogu kasutamine toimub ID-kaardi alusel.

 (3) Kaotatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud lugejapilet asendatakse dublikaadiga, mille väljastamine on tasuline.

 (4) Lugejapilet on nimeline. Lugejapileti kasutamise eest vastutab selle omanik. Raamatukogusid külastades peab kaasas olema lugejapilet või ID-kaart.

 (5) Lugeja teatab raamatukogule esimesel võimalusel oma isikuandmete või elukoha muutumisest ning lugejapileti või ID- kaardi kaotamisest.

§ 3.  Teavikute kasutamine

 (1) Lugeja võib üldjuhul laenata koju kuni 10 teavikut, sealhulgas kuni 3 video- või helikassetti või 3 CD- või DVD-plaati.

 (2) Raamatuid laenutatakse koju kuni 30. kalendripäevaks. Nõudluse puudumisel võib laenutustähtaega pikendada (ka elektronposti, portaali lugeja.ee kaudu või telefoni teel).

 (3) Teavikutele, millele on tekkinud järjekord, võib raamatukogu direktori ja lugeja vahelisel suulisel kokkuleppel kehtestada lühema laenutustähtaja.

 (4) CD-ROM-e, video- ja helikassette, DVD-sid ning CD-sid laenutatakse koju 5 kalendripäevaks.

 (5) Ajakirju laenutatakse koju nädal peale ilmumist ja ajalehti laenutatakse koju päev peale ilmumist 7 kalendripäevaks.

 (6) Lühem laenutustähtaeg vormistatakse elektroonilises laenutusprogrammis. Lühema laenutustähtajaga teavikute tagastamistähtaega ei pikendata.

 (7) Teatmeteoste ainueksemplare ning haruldasi teavikuid saab kasutada kohapeal.

 (8) Raamatukogu direktoril on õigus määrata suure nõudlusega teavik ajutiselt kohalkasutatavaks.

 (9) Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenamiseks järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Teavitamise tasu määrad kehtestab Sõmeru Vallavalitsus. Teavikutele peab järele tulema 3 päeva jooksul.

 (10) Raamatukogudes puuduvaid teavikuid saab tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest raamatukogudest. Teavikute tellimise kulu tasub lugeja.

§ 4.  Lugeja vastutus

 (1) Lugeja vastutab laenatud teavikute eest kuni nende tagastamiseni raamatukogule.

 (2) Raamatukogudest laenatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt või pikendada laenutähtaega. Laenutähtaja ületamisest teatavad raamatukogud lugejale meeldetuletusega elektronposti või telefoni teel. Tasu suuruse meeldetuletuse eest kehtestab Sõmeru Vallavalitsus.

 (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni 10-kordses suuruses. Kaotatud teaviku eest tasumisele kuuluva hinna määrab raamatukogu. Raamatukogu direktor määrab lugejale tähtaja eelpool nimetatud kohustuse täitmiseks. Juhul, kui lugeja ei ole kohustust määratud tähtajaks täitnud, on raamatukogu direktoril õigus ära võtta raamatukogu kasutamise õigus kuni üheks aastaks.

 (4) Kui lugeja on saanud oma kasutusse eelnevalt rikutud teaviku, tuleb sellest koheselt teavitada raamatukogu direktorit.

 (5) Raamatukogude külastaja ei tohi häirida oma käitumisega teisi lugejaid.

§ 5.  Muud teenused

 (1) Sõmeru valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogusid külastama, korraldavad raamatukogud nende soovil tasuta koduteeninduse. Sõmeru valla elanikuks käesoleva eeskirja mõistes on isik, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on märgitud Sõmeru vald.

 (2) Raamatukogude ruumide ja inventari kasutusse andmine toimub vastavalt Sõmeru vallavara valitsemist reguleerivatele õigusaktidele. Kasutusse andmist korraldab raamatukogu direktor.

§ 6.  Avaliku internetipunkti kasutamine

 (1) Avalik internetipunkt (edaspidi internetipunkt) on kasutamiseks avatud raamatukogude lahtioleku aegadel.

 (2) Internetipunkti kasutamiseks tuleb eelnevalt registreerida, mis toimub kohapeal või telefoni teel. Internetipunkti arvutit võib samaaegselt kasutada ainult üks registreeritud kasutaja.

 (3) Internetipunkti kasutaja peab koheselt informeerima raamatukogu direktorit kõigist arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest. Internetipunkti kasutaja vastutab internetipunkti vara kahjustamise eest.

 (4) Internetipunkti kasutamise täpsemad tingimused kehtestavad raamatukogude direktorid ja avalikustavad need internetipunktis.

 (5) Internetipunkti kasutamise tingimuste rikkumisel on raamatukogu direktoril õigus peatada kasutaja poolt internetipunkti kasutamine.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 12.10.1999 määrus nr 18 Sõmeru rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri ja Uhtna rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri ning Sõmeru Vallavolikogu 18.12.2001 määrus nr 24 Sõmeru valla avalike internetipunktide kasutamise eeskiri kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01. märtsil 2011. a.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees