KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kiili valla lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 31

Kiili valla lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 13.08.2009 nr 18

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel.

§ 1.   Kiili valla lemmikloomade registri asutamine

  Määrusega asutatakse Kiili valla lemmiklooma register ning kinnitatakse registri pidamise põhimäärus.

§ 2.   Registri nimi

  Registri ametlik nimi on Kiili valla lemmikloomade register (edaspidi register).

§ 3.   Registri omanik, asutaja ja vastutav töötleja

  (1) Registri omanik on Kiili vald.

  (2) Registri asutab, tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Kiili Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (3) Registri vastutav töötleja on Kiili vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Vastutav töötleja korraldab ja juhib registri pidamist, teostab järelvalvet registri pidamise üle ning vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest.

§ 4.   Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid

  (1) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) Kiili valla haldusterritooriumil (edaspidi vallas) registreeritud koerte, kasside ja teiste lemmikloomade (edaspidi lemmikloomad) üle arvestuse pidamine;
  2) vallas registreeritud lemmikloomade kohta informatsiooni kogumine;
  3) vallas registreeritud koerte ja kasside kohta informatsiooni väljastamine;
  4) vallas registreeritud järelevalveta lemmiklooma omaniku kiire leidmine ja looma tagastamine omanikule.

  (2) Register on kohaliku omavalitsuse register, milles sisalduvaid andmeid kasutavad valla asutused, juriidilised ja füüsilised isikud paragrahvis 7 punktis 5 nimetatud eesmärkidel.

§ 5.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) määratakse vallavalitsuse poolt.

  (4) Vastutaval töötlejal on registri pidamisel järgmised ülesanded:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Kiili valla õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) korraldab lepingute sõlmimist registri volitatud töötlejatega registri andmete töötlemiseks;
  6) annab ametnikele volitusi ning määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ja kohustuste täitmiseks;
  7) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  8) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  10) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Registri volitatud töötlejad on vallavalitsuse lepingulise partnerina volitatud veterinaararstid (edaspidi volitatud töötleja).

  (6) Volitatud töötlejal on registri pidamisel järgmised ülesanded:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  4) teavitab vastutavat töötlejat kohe registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest;
  5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (7) Register jaguneb kahte ossa:
  1) ajakohased andmed – kehtivad andmed vallas registreeritud lemmikloomade ja nende omanike kohta;
  2) aegunud andmed – vallas registreeritud koerte, kasside ja teiste lemmikloomade ja nende omanike kohta avastatud ebaõiged andmed ja kehtetuks muutunud andmed.

  (8) Ajakohaste ja aegunud andmete andmekoosseis on samasugune, välja arvatud juhul, kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 6.   Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registrisse kantakse vallas asuvad lemmikloomad vastavalt Kiili valla koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele.

  (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid vallas asuvate lemmikloomade omanikud.

  (3) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

  (4) Volitatud töötleja registreerib lemmiklooma ja lemmiklooma omaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates lemmiklooma märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalsel või paberkandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul vallavalitsusele.

  (5) Volitatud töötleja kannab registrisse vallas registreeritud lemmikloomade ja nende omanike andmed, samuti lemmiklooma vaktsineerinud veterinaararsti nime ning viimase vaktsineerimise kuupäeva.

  (6) Registrisse kantavad lemmiklooma andmed on:
  1) lemmiklooma registrikood – tarkvara poolt omistatav lemmiklooma registrikande identifikaator;
  2) lemmiklooma registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip, number kaelarihmal või tätoveering);
  3) lemmiklooma nimi;
  4) lemmiklooma vanus/sünniaeg;
  5) lemmiklooma sugu;
  6) lemmiklooma tõug või tõuta lemmiklooma puhul lemmiklooma välimuse lühikirjeldus;
  7) lemmiklooma muu eritunnus;
  8) lemmiklooma asukoht;
  9) lemmiklooma registreerinud veterinaararsti nimi;
  10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  11) viimase kande teinud veterinaararsti nimi.

  (7) Registrisse kantavad lemmiklooma omaniku andmed on:
  1) lemmiklooma omaniku isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) lemmiklooma omaniku nimi;
  3) lemmiklooma omaniku elukoht;
  4) lemmiklooma omaniku telefoninumber.

  (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (9) Registri volitatud töötleja võtab lemmiklooma registreerimisel omanikult nõusoleku andmete avaldamise kohta § 7 punktis 5 sätestatud juhtudel § 7 punktis 6 märgitud ulatuses.

  (10) Registrisse andmete esitamise kohta peab arvestust registri volitatud töötleja.

  (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste ajaloos andmete eelneva seisu. Kehtetuks muutunud andmed kantakse ajakohaste andmete registriosast aegunud andmete registriossa.

§ 7.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registrist andmete väljastamine on tasuta.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid volitatud töötlejale esitatud avalduse alusel, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (3) Avalduse võib esitada:
  1) kirjalikult;
  2) elektrooniliselt;
  3) suuliselt.

  (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
  1) suulise päringu korral kohe;
  2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui
  1) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma leidnud isik soovib lemmiklooma tagastada omanikule;
  2) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma kinni püüdnud vallavalitsuse poolt määratud juriidiline isik soovib lemmiklooma tagastada tema omanikule;
  3) avalikus kohas ilma järelevalveta viibinud lemmikloom on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes § 6 lõike 6 punktides 3 ja 6 ning § 6 lõike 7 punktides 2 ja 4 nimetatud andmed lemmiklooma ja lemmiklooma omaniku kohta.

  (7) Registrist ametliku väljavõtte saamiseks on õigus registri volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (8) Ametlike väljavõtete saamiseks Kiili valla lemmikloomade registrist (kasutajanime ja parooliga) on õigus registri volitatud töötlejal.

  (9) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 8.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu saamise ja sulgemise kord sätestatakse samas punktis nimetatud lepinguga.

  (3) Kiili vallavalitsuse poolt volitatud isikule juurdepääsuõiguse andmiseks esitab viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe tööpäeva jooksul, pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

§ 9.   Registri järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja. Registri üle järelevalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 10.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Kiili valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub § 6 lõigetes 6 ja 7 märgitud andmete sisestamise eest tarkvara teenuse pakkujale vastavalt lepingus sätestatud korrale.

  (3) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

  (4) Registri likvideerimise otsustab Kiili Vallavolikogu.

  (5) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (6) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Kiili vallavalitsuse arhiivi või nende hävitamiseks. Vallavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (7) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras

Ellen Rööp
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json