Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Seltsimaja põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 37

Väike-Maarja Seltsimaja põhimäärus

Vastu võetud 25.10.2012 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Seltsimaja nimi

  Seltsimaja nimi on Väike-Maarja Seltsimaja (edaspidi seltsimaja).

§ 2.   Asukoht

  Seltsimaja asub Väike-Maarja vallas, Väike-Maarja alevikus. Seltsimaja postiaadress on Pikk tn 2, 46202 Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.

§ 3.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Seltsimaja on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Seltsimaja on vallavalitsuse haridus-ja kultuuriosakonna haldusalas.

  (3) Seltsimaja juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

  (4) Vald avalik-õigusliku isikuna teostab seltsimaja kaudu oma pädevuses olevat kultuuripoliitikat ning täidab kultuurialastes õigusaktides vallale pandud ülesandeid.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Seltsimajal võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab seltsimaja juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärgid

  (1) Seltsimaja tegevuse eesmärgid on:
  1) kohaliku kultuuri- ja seltsielu edendamine;
  2) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  3) vallaelanikele võimaluste pakkumine vaba aja sisustamiseks ja huvitegevuseks;
  4) koostöö korraldamine haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega ning vabakonnaga;

  (2) Seltsimaja tegevus on suunatud eelkõige Väike-Maarja valla elanikele.

§ 6.   Seltsimaja ülesanded

  (1) Seltsimaja ülesanded on:
  1) kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  2) taidluse ning huvitegevuse korraldamine, ringide, kursuste jne töö koordineerimine;
  3) elanikkonnale õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine, vabahariduslike koolituste, kursuste ja õpiringide tegevuse korraldamine;
  4) valla infolehes oma tegevusest ülevaadete avaldamine;
  5) seltsimaja kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta statistika kogumine;
  6) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (2) Seltsimajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt seltsimaja kasutusse antud vallavara ja rahalisi vahendeid;
  2) osutada tasulisi teenuseid, mille hinnakirja kehtestab vallavalitsus;
  3) teostada seadusega ja valla õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  4) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku teavet ja andmeid;
  5) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

3. peatükk Seltsimaja tegevuse korraldamine 

§ 7.   Seltsimaja juhataja

  (1) Seltsimaja tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja:
  1) esindab seltsimaja ja tegutseb seltsimaja nimel;
  2) annab seltsimaja tegevuse korraldamiseks käskkirju, vormistab töö-ja käsunduslepinguid;
  3) kinnitab ametijuhendid, töökorralduse reeglid, asjaajamise korra ja muud seltsimaja sisesed eeskirjad;
  4) sõlmib seltsimaja nimel lepinguid ja teeb muid oma ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid;
  5) esitab vallavalitsusele seltsimaja eelarveprojekti;
  6) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid seltsimaja ja valla kultuurialase töö paremaks korraldamiseks;
  8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse täiendamise või muutmise kohta;
  9) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Seltsimaja nõukogu

  (1) Kultuurialase töö korraldamise kohta vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks, seltsimaja töö analüüsimiseks ja muude seltsimaja tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse kuni neljaks aastaks viie- kuni seitsmeliikmeline seltsimaja nõukogu.

  (2) Nõukogu moodustamise ja töökorra kinnitab vallavalitsus.

  (3) Volikogu nimetab oma esindaja nõukogu koosseisu.

§ 9.   Seltsimaja töötajate koosseis

  Seltsimaja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

4. peatükk Seltsimaja vara, finantseerimine ja järelevalve  

§ 10.   Seltsimaja vara

  Seltsimaja vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

§ 11.   Rahalised vahendid

  (1) Seltsimaja eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid Seltsimaja poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

  (2) Seltsimajal on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (3) Seltsimaja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Seltsimaja tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Seltsimaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Seltsimaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 14.   Seltsimaja põhimääruse kinnitamine või muutmine

  Seltsimaja põhimääruse kinnitamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25. augusti 2011.a määrus nr 15 ja 29. veebruari 2012.a määrus nr 9.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. detsembril 2012.a.

Olev Liblikmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json