SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2012, 40

Hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 20.12.2011 nr 51

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus» § 22 lg 1 p 5 ja «Sotsiaalhoolekande seadus» § 23 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) reguleerib hooldajatoetuse (edaspidi toetuse) maksmist isikutele, kes on määratud hooldajaks ning kelle enda ja tema hooldusel oleva puudega lapse või täisealise isiku elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Laeva vald.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toetuse maksmise kord sätestab 3-15 aastaste keskmise, raske ja sügava puudega ning 16-aastaste ja vanemate raske ning sügava puudega isikute hooldajatele hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra.

  (2) Toetus on igakuine sotsiaaltoetus tuvastatud puudega 3-18 aastase lapse või täiskasvanu hooldamise eest.

§ 3.   Toetuse õigustatud subjekt

  (1) Toetust on õigus taotleda isikul, kes on määratud Laeva vallavolikogu poolt kehtestatud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra alusel täisealise isiku hooldajaks.

  (2) Toetust on õigus taotleda 3-15 aastase keskmise, raske või sügava puudega ja 16-18 aastase raske ja sügava puudega lapse vanemal või eestkostjal.

  (3) Toetust on erandkorras õigus saada isikul, kes on sügava puudega täisealise hooldatava suhtes seaduse või õigusakti alusel ülalpidamiskohustusega isik (abikaasa, lapsevanem, täisealine laps, lapselaps, vanavanem) juhul, kui hooldatav ei suuda teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoiminguid või neis osaleda.

§ 4.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud 10 päeva jooksul kirjalikult teavitama Laeva Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus):
  1) hooldusvajaduse lõppemisest;
  2) edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest;
  3) hooldatava hoolekandeasutusse asumisest;

  4) hooldatava alalisest elama asumisest teise omavalitsusüksuse territooriumile;
  5) hooldatava surmast;
  6) tööle asumisest;
  7) jõudmisest vanaduspensioni ikka (sh eelpensionile jäämine);
  8) elukoha aadressi muutmisest.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavolikogu.

  (2) Keskmise, raske või sügava puudega 3-15-aastase lapse hooldajale makstakse toetust 100% hooldajatoetuse määrast.

  (3) Raske puudega 16-18 aastase lapse ja täisealise isiku hooldajale makstakse toetust 60 protsenti hooldajatoetuse määrast.

  (4) Sügava puudega 16-18 aastase lapse ja täisealise isiku hooldajale makstakse toetust 100 protsenti hooldajatoetuse määrast.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse koos taotlemist põhjendavate dokumentidega, milledeks on:
  1) arstliku ekspertiisi otsus hooldatava kohta;
  2) hooldaja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid (lapse puhul sünnitunnistus);
  3) hooldatava rehabilitatsiooniplaan;
  4) taotleja omakäeline kinnitus töötamise või mittetöötamise kohta.

  (2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Täisealise puudega isiku hooldajale võidakse maksta toetust kuni kahe hooldatava hooldamise eest.

§ 7.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Vallavalitsus teeb otsuse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta hiljemalt 15 päeva jooksul.

  (2) Toetus määratakse:
  1) puude kestuse viimase päevani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui toetuse taotleja või puudega isik omab tähtajalist elamisluba.

  (3) Erandkorras võib määrata toetust kuni kolmeks kuuks sellele isikule, kes hooldab isikut, kes trauma- ja operatsioonijärgse seisundi või aktiivravi järgselt ei suuda osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.

  (4) Korralduse koopia toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta saadetakse hooldajale viie päeva jooksul otsuse tegemisest.

  (5) Toetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

  (6) Toetuse väljamaksmine toimub hooldaja arvelduskontole hiljemalt jooksva kuu viimaseks kuupäevaks.

§ 8.   Toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetuse maksmine lõpetatakse kui:
  1) on ära langenud hoolduse seadmise alus;
  2) hooldaja ei täida oma kohustusi hooldatava hooldamisel;
  3) määratud toetuse saamiseks puudus seaduslik alus taotleja teadvalt valeandmete esitamise või vajalike andmete mitteesitamise tõttu.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json