ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Narva- Jõesuu Linna Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2013, 7

Narva- Jõesuu Linna Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 29.09.2010 nr 22
jõustumine 04.10.2010

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21 alusel ja kooskõlas KOKS § 6 lõikega 1.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Narva- Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Narva- Jõesuu linnas.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud juriidilistele ja füüsilistele isikutele Narva- Jõesuu linnas.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kanalisatsiooni vaatluskaev – maapinnale ulatuva luugiga kaev (toru) kanalisatsiooni torustikul;
  2) mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
  3) paisutustase – tõenäoline tase, milleni võib tõusta reo- ning sademevee tasapind ühiskanalisatsioonis;
  4) peakraan – ühisveevärgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevärki;
  5) peatoru – ühisveevärgi või –kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reo- ning sademevee ärajuhtimine;
  6) reostus – vee omadusi halvendav reoainete, organismide, soojuse või radioaktiivsuse sisaldus vees;
  7) sademevee kanalisatsioon – ehitised ja seadmed sademevee ärajuhtimiseks;
  8) tegevuspiirkond – piiritletud maa-ala kus vee-ettevõtja osutab veega varustamise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid;
  9) volitatud isik – isik, kes linnavolikogu otsusega on volitatud kontrollima kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele;
  10) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reo- või sademevett ärajuhtiv toru peatorust liitumispunktini, viimane kaasaarvatud;

  (2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

§ 3.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni peab välja arendama selliselt, et Narva- Jõesuu linnavolikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavaga (edaspidi arendamise kava) määratud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi kinnistute veega varustamine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale.

  (2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine vastavalt arendamise kavale tagatakse liitumistasuga.

  (3) Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni arendab linnavolikogu poolt määratud vee-ettevõtja temale kinnitatud tegevuspiirkonnas.

§ 4.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku või valdaja taotlusel tema (edaspidi liituja) ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku vahetumisel või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel ei tule tasuda liitumistasu, kui ei muutu liitumistingimused.

  (5) Kui ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid (siinhulgas reoainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena ning see toimub eeskirja kohaselt. Otsuse missuguse teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb vee-ettevõtja.

  (6) Kui vee-ettevõtja või kinnistu omanik või valdaja taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul. Viimasel juhul käsitletakse seda eeskirja kohaselt toimuva liitumisena. Liitumistasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendus, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste ja seadmete vastavus nõuetele, keskkonnakaitse tingimuste täitmine ning põhjendatud tulukus.

§ 5.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ulatus

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on vee-ettevõtja poolt määratud liitumispunkt.

  (2) Liitumispunkt asukoht määratakse kooskõlas Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 3 sättega.

  (3) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitistele kehtib kaitsevöönd vastavalt keskkonnaministri määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”.

2. peatükk Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumine 

§ 6.   Liitumise taotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse mis peab sisaldama:
  1) isikuandmeid;
  2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;
  3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  4) andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;
  5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse, reoainete ja reostusnäitajate kohta (viimaseid elamukinnistute puhul ei tooda);
  6) ettepanekut liitumispunktide asukoha kohta;
  7) ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) kinnistu plaani;
  9) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste väljastamiseks.

§ 7.   Liitumistingimuste väljastamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab liitumise taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast alates ning väljastab taotlejale liitumistingimused.

  (2) Liitumistingimustes tuuakse ära:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise kogused, ja reo- ning sademeveega ärajuhtida lubatavad reoained ja ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  3) veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, keskendajad jne);
  5) nõuded liitumisprojekti koosseisu kohta;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumise taotlust ei rahuldata kui liituda soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, milles ohtlike reoainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reo- või sademevee kogust või selles sisalduvat reostust või selle kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid klientide veega varustamises või reo –ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult koos põhjuste äratoomisega.

§ 8.   Liitumisprojekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt peab olema koostatud vastavuses õigusaktide ja normdokumentidega. Projekt peab vastama vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustele ning Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt väljastatud projekteerimitingimustele.

  (2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise projekti (edaspidi liitumisprojekt) koosseis peab vastama liitumistingimustele. Liitumisprojekti koosseisus peab olema vähemalt:
  1) seletuskiri kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse kohta koos kõigi vee tarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise koguseliste ja reostuslike näitajatega;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
  3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ning sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

  (3) Liituja ning vee-ettevõtja kokkuleppel võib liituja samaaegselt liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul väljastatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

§ 9.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale.

  (2) Liitumislepingus tuuakse ära:
  1) liitumistingimused (vajadusel liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) liitumistasu suurus;
  3) liitumistasu tasumise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) vajadusel muud vajalikud nõuded liitumisele.

  (3) Vajadusel võib vee-ettevõtja liitumisprojekti läbivaatamisel nõuda tehniliste asjaolude selgitamiseks liitujalt kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekti esitamist kogu mahus.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja §8 lõigete 1 ja 2 nõuetele. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt kooskõlastamatult põhjuste äranäitamisega.

§ 10.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu järgselt, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett, tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osaks.

  (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses õigusaktide, normdokumentide ja projektlahendusega. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida linnavolikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks antakse liitujale ning liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (4) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon ning liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

  (5) Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisest.

  (6) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada:
  1) juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole õigusjärglast;
  2) juriidilise isiku pankroti korral;
  3) kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole pärijat;
  4) muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (7) Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 3 toodud juhul.

3. peatükk Liitumistasu arvutamine ja tasumine 

§ 11.   Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused

  (1) Liitumistasu muutub sissenõutavaks liitumislepingu sõlmimisel kui liitumislepingus ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja.

  (3) Liitumistasu suuruse arvutamisel võetakse arvesse kõiki ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste projekteerimise ja ehitamise ning ümberehitamisega seotud otseseid ja kaudseid kulusid, sh tänavate sulgemise, projektijuhtimise, järelevalve, finantsteeninduse jm kulusid ning need kuuluvad liitumistasu hulka.

  (4) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigiga (veega varustamine, reo- ning sademevee ärajuhtimine) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse.

  (5) Liitumistasu hulka ei arvata tagastamatu abi eest tehtud kulutusi.

  (6) Ühistes huvides kasutatavate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude tasumine toimub vee-ettevõtja ja liituja vahelise lepingute alusel. Kui kulud tehti kinnistute liitumiste tagamiseks, kuuluvad need kinnistute liitumistasu hulka.

§ 12.   Liitumiskulude jagamine

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel võib aluseks olla kinnistute suurus, kinnistute maksimaalse ehitusliku kasutatavuse võimalus, korterite arv, tänavafrondi pikkus või mõni muu tehtud kuludele suunatud näitaja või nende kombinatsioon mis antud ehituspiirkonda paremini sobib.

  (2) Kui aluseks võetakse kinnistute maksimaalne ehituslik kasutatavus, on selleks planeeringu kohane ehitiste kõrgus või korruste arv korrutatud täis ehitada lubatud kinnistu pindalaga.

  (3) Sademevee kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel, sealhulgas teed ja tänavad, võib olla aluseks kinnistute suurus või sellest kõvakattega kaetud osa, sealhulgas katused.

  (4) Tootmis- ja ärimaadel või mujal kus kinnistutele tagatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste mahud on oluliselt erinevad tavapärasest võib kulude jagamise aluseks olla kinnistutele tagatavad teenuste mahud.

  (5) Põhjendatud juhtudel, lähtudes kinnistutele tagatud teenuste mahtude, iseloomu või kinnistute paigutuste olulistest erinevustest võib ühes ehituspiirkonnas kasutada erinevaid kulude jagamise aluseid.

§ 13.   Liitumistasu tasumine

  (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:
  1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;
  2) 50% liitumistasust liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päevaks, tööde kestvusel üle 30 kalendripäeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni liitumislepingus sätestatud kohustuste täitmiseni liituja ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.

§ 15.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json