HaridusKool

Teksti suurus:

Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.12.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2013, 11

Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.03.2010 nr 407
jõustumine 27.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.12.201117.12.2011

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 13 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja § 30 lõike 1 punkti 2 ning Narva Linnavolikogu 17.01.2008.a määruse nr 5 "Huvikooli seaduse § 6 lõigetes 1 ja 3, § 7 lõikes 2, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 15 lõikes 1, § 17 lõigetes 1 ja 2, § 22 lõikes 22 ja pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra § 4 lõike 1 punktis 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele" alusel

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva dokumendiga kehtestatakse õpilaste vastuvõtmise Narva Kunstikooli (edaspidi kool), teiste kunstikoolide õpilaste siirdumise Narva Kunstikooli, koolist ja õpilaste nimekirjast väljaarvamise ning kooli lõpetamise tingimused ja kord.

§ 2.   Õpilaste vastuvõtt kooli

  (1) Kuulutused kooli vastuvõtu kohta avalikustatakse massiteabevahendites (ajalehtedes, raadio kaudu) ning kooli infotahvlitel ja veebilehel. Vajadusel kuulutatakse täiendav vastuvõtt.

  (2) Õpilane võetakse kooli sisseastumiskatsete alusel ning lapsevanema, hooldaja või sisseastuja seadusliku esindaja vormikohase avalduse alusel, samuti kooli vastuvõttu võib taotleda täiskasvanud sisseastuja ise.

  (3) Kooli õpilaseks võetakse soovi avaldanud noort (vanuses 7-26 aastat) Huvikooli seaduse alusel. Täiskasvanute elanikkonna õpe toimub vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele.

  (4) Õpilased on lubatud sisseastumiskatsetele peale lapsevanema, hooldaja, sisseastuja seadusliku esindaja või täiskasvanud sisseastuja poolt avalduse esitamist.

  (5) Sisseastumiskatsed toimuvad igal õppeaastal, üldjuhul üks kord aastas kevadel maikuus.

  (6) Sisseastumiskatsete läbiviimiseks kinnitab kooli direktor käskkirjaga sisseastumiskatsete komisjoni.

  (7) Sisseastumiskatsed eelkooli õpilastele toimuvad kompositsioonis.

  (8) Sisseastumiskatsed põhikooli õpilastele toimuvad kompositsioonis ja joonistamises.

  (9) Lisa-aastale võetakse vastu kooli vilistalased ja kujutavas kunstis võimekad noored, kes läbivad sisseastumiskatsed joonistamises.

  (10) Sisseastumiskatsetel hinnatakse õpilast kohapeal tehtud katsetöö alusel.

  (11) Teise kunstikooli õpilase siirdumine Narva Kunstikooli on õpilase teise kunstikooli õpilaste nimekirjast väljaarvamine ja tema vastuvõtmine Narva Kunstikooli.

  (12) Kunstikooli põhikooli võetakse õpilane, kes on mõnes muus kunstikoolis õppekava alusel läbinud eelnevad klassid ning vastab Narva Kunstikooli õppekava nõuetele. Selleks korraldatakse katsed ning lapsevanem, hooldaja, õpilase seaduslik esindaja või täiskasvanud sisseastuja ise peab lisaks avaldusele esitama ka teise kunstikooli tunnistuse ja õpilase tehtud tööd joonistamises, maalimises ja kompositsioonis (1 töö igast õppeainest). Õpilasele katsetel esitatavad nõuded sätestatakse kooli õppekavas. Klassi, kuhu õpilane võetakse, määrab kooli direktor.
[Narva Linnavalitsus 14.12.2011 määrus nr 1183 - jõust. 17.12.2011]

  (13) Sisseastumiskatsete tulemustest võivad sisseastujad ja lapsevanemad koolis teada saada.

  (14) Õppeaasta jooksul vabade kohtade olemasolul võtab pedagoog (gruppi juhendaja) lisaks õpilasi iseseisvalt. Antud juhul peab õpilane esitama pedagoogile mitte vähem kui 3 tööd kompositsioonis, maalimises ja joonistamises.

§ 3.   Kooli vastuvõtutaotluse esitamise kord

  (1) Õpilase kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem, hooldaja, sisseastuja seaduslik esindaja või täiskasvanud sisseastuja ise:
  1) kirjaliku vormikohase avalduse (vt lisa 1);
  2) sisseastuja isikuttõendava dokumendi või viimase puudumisel sünnitunnistuse koopia;
  3) maksja isikuttõendava dokumendi koopia.
[Narva Linnavalitsus 14.12.2011 määrus nr 1183 - jõust. 17.12.2011]

  (2) Esitades avalduse, võtab lapsevanem, hooldaja, sisseastuja seaduslik esindaja või täiskasvanud sisseastuja ise endale vastutuse õpilase õpiedukuse, õppimisele kaasaaitamise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

  (3) Oma allkirja ja andmete esitamisega annab lapsevanem, hooldaja, sisseastuja seaduslik esindaja või täiskasvanud sisseastuja ise nõusoleku nende andmete Maksu- ja Tolliametile esitamiseks.

  (4)
[Kehtetu-Narva Linnavalitsus 14.12.2011 määrus nr 1183 - jõust. 17.12.2011]

  (5) Õpilase kooli vastuvõtmist vormistab direktor käskkirjaga.

§ 4.   Õpilase teavitamise kord kooli vastuvõtmise kohta

  (1) Kooli sisseastunute eelnimekirjad pannakse tutvumiseks üles kooli infotahvlile ja veebilehele ning avalikustatakse õppenõukogu istungil vahetult enne õppeaasta algust.

  (2) Kooli sisseastunute lõppnimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 01. oktoobril.
[Narva Linnavalitsus 14.12.2011 määrus nr 1183 - jõust. 17.12.2011]

§ 5.   Kooli lõpetamine

  (1) Huvikool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist ja lõpueksamite sooritamist.

  (2) Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument (vt lisa 2), milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

  (3) Õppeetapi lõpetamist tõendab vastava astme tunnistus.

  (4) Muudatused õpilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.

§ 6.   Õpilase koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse koolist ja õpilaste nimekirjast välja:
  1) kooli või õppeetapi lõpetamisel;
  2) mitterahuldavate õpitulemuste korral;
  3) õppetasuvõlgnevuse tõttu (2 kuu jooksul);
[Narva Linnavalitsus 14.12.2011 määrus nr 1183 - jõust. 17.12.2011]
  4) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
  5) põhjuseta õppetööst kahe kuu jooksul puudumisel;
  6) lapsevanema, hooldaja, õpilase seadusliku esindaja või täiskasvanud õpilase avalduse alusel (vt lisa 3).

  (2) Õpilase koolist väljaarvamist vormistab kooli direktor käskkirjaga. Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 sätestatud juhtudel õpilaste kooli nimekirjast kustutamise aluseks on õppenõukogu otsus.
[Narva Linnavalitsus 14.12.2011 määrus nr 1183 - jõust. 17.12.2011]

  (3) Koolist väljaarvamisest informeeritakse õpilast ja lapsevanemat, hooldajat või õpilase seaduslikku esindajat.

§ 7.   Õpilase nimekirjast väljaarvamisel väljastatavad dokumendid

  Õpilase nimekirjast väljaarvamisel väljastatakse õpilasele, lapsevanemale, hooldajale või õpilase seaduslikule esindajale direktori poolt allkirjastatud ja kooli pitsatijäljendiga tõestatud jooksva õppeaasta õpitunnistus.

§ 8.   Õpilaste arvestus

  (1) Kooli õpilaste arvestus peetakse õpilasraamatus.

  (2) Kooli õpilaste igakuiste nimekirjade vormistamist ja õpilaste arvestuse pidamise kontrolli teostab kooli direktor.

§ 9.   Kehtestada Narva Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimuste ja korra lisa 1 ja lisa 3 uues redaktsioonis (lisatud).
[Narva Linnavalitsus 14.12.2011 määrus nr 1183 - jõust. 17.12.2011]

§ 10.   Määrus jõustub seadusandlusega sätestatud korras.

Lisa Lisa 1 ja lisa 3
[Narva Linnavalitsus 14.12.2011 määrus nr 1183 - jõust. 17.12.2011]

Lisa Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json