Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 24

Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 28.11.2012 nr 15
RT IV, 09.02.2013, 16
jõustumine 03.12.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2013RT IV, 29.08.2013, 2101.09.2013
29.10.2014RT IV, 13.11.2014, 601.07.2015
19.09.2018RT IV, 28.09.2018, 601.10.2018

Määrus kehtestatakse Spordiseaduse § 3 lõike 2 ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korras (edaspidi: kord) sätestatatakse Rakvere linna eelarvest eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele toetuse andmise tingimused, toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

  (2) Eraõiguslikele spordiorganisatsioonidele toetuse andmise eesmärgiks on soodustada ja luua tingimused spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks Rakvere linna elanikele ning võimaldada sportlikku eneseteostust noortele vanuses 7–26 aastat.

  (3) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist Erakooliseaduse alusel tegutsevatele spordikoolidele.

  (4) Rakvere linna eelarvest Rakvere linna haldusterritooriumil toimuvate või Rakvere linnaga muul viisil seotud spordiürituste ning -projektide rahastamiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord sätestatakse eraldi õigusaktiga.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eraõiguslik spordiorganisatsioon korra tähenduses on Rakvere linnas tegutsev mittetulundusühing, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ning kus treeningtegevus toimub vähemalt 9 kuul aastas vähemalt 2 korda nädalas (edaspidi: spordiklubi).

  (2) Treener korra tähenduses on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on Kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon. Treeneril, kes juhendab noori vanuses 7–26 aastat, peab olema vähemalt treeneri kutsekvalifikatsiooni 4. aste.
[RT IV, 13.11.2014, 6 - jõust. 01.07.2015]

  (3) harrastaja - spordiorganisatsiooni treeningrühmas regulaarselt osalev isik;
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

  (4) treeningrühm - spordiorganisatsioonis tegutsev isikute ühendus, millel on ühine tegevusala, tegutsemisaeg ja –koht.
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

2. peatükk Toetused 

§ 3.   Spordiorganisatsioonide tegevustoetuse liigid ja jaotus

  (1) Rakvere linna eelarvest eraldatav spordiorganisatsioonide tegevustoetus jaguneb:
  1) spordiklubi tegevustoetus;
  2) esindusvōistkonna toetus.

  (2) Rakvere linna eelarves spordiorganisatsioonidele tegevustoetuseks (välja arvatud esindusvõistkonna toetus) määratud tegevuskuludest vähemalt 60% eraldatakse spordiklubide tegevustoetuseks ning kuni 40% spordiürituste ning -projektide rahastamiseks.
[RT IV, 29.08.2013, 21 - jõust. 01.09.2013]

  (3) Spordikomisjoni ettepanekul võib linna eelarves spordiklubide tegevustoetuseks eraldatud summast moodustada tegevustoetuste reservi, mis võib olla kuni 10% tegevustoetuste mahust. Reservi kasutatakse toetuse maksmiseks spordiklubile selle liikme osalemiseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ja preemia maksmiseks rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud auhinnalise tulemuse eest. Rahvusvahelised tiitlivõistlused korra tähenduses on on olümpiamängud, maailmameistrivõistlused, Euroopa meistrivõistlused, universiaad ja muud sarnase tähtsusega rahvusvahelised võistlused.

  (4) Vastavalt käesolevas korras sätestatule Rakvere linna esindusvõistkonna nimetamise korral määratakse Rakvere linnavolikogu (edaspidi: volikogu) poolt vastav toetus eraldi eelarvereal toetuse saaja tegevuskuluna kalendriaastaks.

§ 4.   Spordiklubi tegevustoetus

  (1) Spordiklubi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks Rakvere linna eelarvest antav toetus spordiklubile regulaarse sporditegevusega seotud tegevuskulu katmiseks. Spordiklubi tegevustoetust ei anta esindusvõistkonna toetuse saajale.

  (2) Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) sporditegevuse harrastajate arv, kes maksavad spordiklubi liikmemaksu või osalustasu on vähemalt 10 ning kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Rakvere linn. Harrastajate arvu hulka ei loeta Rakvere Spordikooli sama spordiala õpilasi.
[RT IV, 13.11.2014, 6 - jõust. 01.07.2015]
  2) spordiklubi on taotlemisele eelnevalt tegutsenud vähemalt 12 kuud;
  3) spordiklubi tegeleb aktiivselt Rakvere linnas harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb üleriigilistel tiitlivõistlustel;
  4) spordiklubi on vastava spordiala liidu või -föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige;
  5) spordiklubis on Rakvere linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) poolt taotluse vastavaks tunnistamise otsuse hetke seisuga käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatud nõuetele vastav treener. Käesolevas punktis sätestatud nõuet ei rakendata, kui spordialal ei anta Eestis treeneri kvalifikatsiooni;
  6) spordiklubi asukohana Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on märgitud Rakvere linn;
  7) spordiklubi on nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal Rakvere linna eelarvest saadud toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimused;
  8) spordiklubil puuduvad võlgnevused Rakvere linna ees;
  9) spordiklubil puuduvad ajatamata maksuvõlad linnavalitsuse poolt taotluse vastavaks tunnistamise otsuse ning volikogu poolt taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt;
  10) spordiklubi on tähtaegselt esitanud Eesti Spordiregistrile nõuetekohaselt täidetud küsitlusankeedi;
  11) spordiklubi suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.
[RT IV, 29.08.2013, 21 - jõust. 01.09.2013]

§ 5.   Spordiklubi tegevustoetuse määramise alused

  Spordiklubile eraldatava tegevustoetuse arvutamise aluseks on toetuse arvestuslik määr, mis saadakse Rakvere linna eelarves spordiklubide tegevustoetuseks arvestatud vahendite summast 50% jagamisel nõuetele vastavate taotlejate (spordiklubide) arvuga. Spordikomisjonil on õigusteha ülejäänud vahendite arvel spordiklubi arvestuslikule määrale täiendava toetusesumma lisamise ettepanek järgmiste näitajate alusel:
  1) spordiklubi 7–26-aastaste Rakvere linna elanikest harrastajate arv;
[RT IV, 13.11.2014, 6 - jõust. 01.07.2015]
  2) spordiala erisus.

§ 6.   Esindusvõistkonna toetus

  (1) Esindusvõistkonna toetus on kalendriaastal Rakvere linna eelarvest määratud toetus Rakvere linna esindusvõistkonnale. Esindusvõistkonna nimetab üheks kalendriaastaks käesolevas korras sätestatu alusel volikogu. Esindusvõistkondi võib olla rohkem kui üks.

  (11) Esindusvõistkonna toetuse taotleja esitab Rakvere Linnavalitsusele hiljemalt iga aasta 15. augustil vormikohase taotluse veebikeskkonnas, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) ) andmed taotleja kohta (nimi, registrikood, kontaktandmed);
  2) taotleja tegevusvaldkond;
  3) taotleja tegevuses osalevate isikute koguarv ja osalevate Rakvere linna elanike arv;
  4) andmed treeneri kohta;
  5) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta.
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

  (2) Esindusvõistkonnaks nimetatav spordiklubi võistkond peab vastama käesoleva korra paragrahvi 4 punktides 3–11 sätestatud nõuetele. Esindusvõistkonna nimetamisel on aluseks eelkõige tulemuste saavutamine üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel.
[RT IV, 29.08.2013, 21 - jõust. 01.09.2013]

  (3) Otsuse eelnõu esindusvõistkonnaks nimetamise ning toetuse võimaliku suuruse kohta tuleb esitada volikogule hiljemalt 25. augustil.

  (4) Esindusvõistkonnaks nimetamise järgmiseks kalendriaastaks otsustab volikogu hiljemalt jooksva aasta 1.oktoobriks.

  (5) Esindusvõistkonna toetuse suuruse otsustab volikogu Rakvere linna eelarve vastuvõtmisel.

3. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse taotlemine 

§ 7.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus koos nõutud dokumentidega. Taotlus esitatakse elektrooniliselt veebipõhise toeuste taotlemise keskkonna kaudu.
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi ja kontaktandmed, arveldusarve number);
  2) andmed harrastatava spordiala ja spordiala liitu või -föderatsiooni kuulumise kohta vastavalt Eesti Olümpiakomitee andmetele;
  3) harrastajate koguarv ja treeningrühmade arv koos spordiala äranäitamisega;
  4) Rakvere linna elanikest harrastajate arv treeningrühmade kaupa koos nime ja isikukoodi äranäitamisega;
  5) hoone, ruumi või rajatise aadress, kus toimub taotleja regulaarne sporditegevus ning tegevuskohana kasutatava hoone või ruumi kasutus- või omandiõigust tõendav dokument;
  6) treeningute toimumise (nädalapäevad ja kellaaeg) graafik;
  7) järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve (peab sisaldama andmeid ka omafinantseeringu, harrastajate omaosaluse/liikmemaksu ja muude toetuste kohta);
  8) lühiülevaade taotleja tegevusest taotluse esitamise aastal ja järgneval kalendriaastal;
  9) andmed treenerite kohta nime, isikukoodi ja treenitava spordiala äranäitamisega;
  10) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta.
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

  (3) Taotleja nõuetele vastavust on õigus kontrollida kogu taotluse menetlemise vältel äriregistrist, Eesti rahvastikuregistrist, Eesti spordiregistrist. Kui saab teatavaks asjaolu, et taotleja ei vasta käesoleva korra nõuetele, on õigus jätta taotlus rahuldamata või toetus välja maksmata.
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

  (4) Taotleja nõuetele vastavust on õigus kontrollida kogu taotluse menetlemise vältel. Kui saab teatavaks asjaolu, et taotleja ei vasta käesoleva korra nõuetele, on õigus jätta taotlus rahuldamata või toetus välja maksmata.

§ 8.   Taotluse esitamine ja kontrollimine

  (1) Vormikohane taotlus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobril.

  (2) Linnavalitsus kontrollib 30 päeva jooksul taotleja, esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste korral määrab linnavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel teeb linnavalitsus otsuse jätta taotlus läbi vaatamata ning volikogule edastamata.

  (3) Taotluse, mis on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtajast hiljem, esitamistähtaja võib taotleja algatusel ennistada, kui see on mööda lastud mõjuval põhjusel. Ennistamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus linnavalitsusele 14 kalendripäeva jooksul pärast takistava asjaolu äralangemist. Taotluse esitamise tähtpäeva ei ennistata, kui volikogu on vastu võtnud eelarve, millest toetust eraldatakse.

  (4) Taotluse esitamise tähtaja ennistamise otsustab linnavalitsus.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja maksmine 

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Linnavalitsus edastab nõuetele vastavad taotlused linnavolikogule. Linnavolikogu spordikomisjon teeb hiljemalt 2 kuu jooksul pärast Rakvere linna eelarve kinnitamist volikogule ettepaneku esitatud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendeid.

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata eelkõige juhul, kui:
  1) taotleja ei vasta toetuse saamise nõuetele;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja on jätnud esitamata varasema saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale hiljemalt 7 tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest. Otsused avalikustatakse Rakvere linna veebilehel .
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

§ 10.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Linnavalitsus maksab toetuse välja vastavalt Rakvere linnavolikogu otsusele hiljemalt 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.

  (2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saaja on esitanud varasemalt Rakvere linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Linnavalitsusel on õigus toetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

§ 11.   Toetuse kasutamise tingimused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama igale harrastajale võimaluse osaleda treeningtegevuses vähemalt kahel korral nädalas ja üheksal kuul aastas;
  2) tagama, et treeninguid viivad läbi taotluses nimetatud kvalifikatsiooniga treenerid;
  3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  4) nimetama Rakvere linna enda toetajana;
  5) andma esimesel võimalusel linnavalitsusele teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  6) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  7) esitama linnavalitsusele nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  8) osalema linna poolt kavandatud sündmustel, kui selle toimumisaeg on ette teatatud vähemalt kaks kuud;
  9) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

§ 12.   Eraldatud toetuse kasutamisest loobumine ja lepingu ennetähtaegne lõpetamine

  (1) Toetuse saajal on õigus toetuse kasutamisest loobuda, kui ilmnevad toetuse kasutamist takistavad vältimatud asjaolud.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse saaja linnavalitsusele avalduse, milles märgitakse ära toetusest taganemise põhjus ning kuupäev ja tagastatakse kasutamata toetus.
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

5. peatükk Aruandlus ja järelvalve 

§ 13.   Aruanne ja selle esitamine

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta linnavalitsusele aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt järgmise aasta 01.veebruariks.

  (2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta linnavalitsusele aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist. Kui tegutsemise aeg kalendriaastas on vähem, kui 9 kuud, on toetuse saaja kohustatud toetuse kasutamata osa tagastama (proportsionaalselt tegutsemata kuudega).
[RT IV, 28.09.2018, 6 - jõust. 01.10.2018]

§ 14.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus. Linnavalitsusel on õigus:
  1) nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 03.detsembril 2012 a.

/otsingu_soovitused.json