Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Elva valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2018, 10

Elva valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 05.11.2018 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Elva valla raamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri sätestab raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused järgmistes raamatukogudes ja harukogudes:
  1) Elva Linnaraamatukogu;
  2) Rõngu Raamatukogu ja Valguta, Teedla, Hellenurme harukogud;
  3) Puhja Raamatukogu ja Ulila, Uula harukogud;
  4) Rannu Raamatukogu ja Sangla harukogu;
  5) Konguta Raamatukogu;
  6) Aakre Raamatukogu.

2. peatükk TEENUSED 

§ 2.   Teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus, kohapeal kasutamine, teatmeteenindus ja interneti kasutamine. Teavik on mistahes infot kandev objekt raamatukogus, näiteks trükis, heliplaat, CD-ROM, CD, helikassett, videofilm jne.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab Elva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Raamatukogus on soovijaile avatud kojulaenutus, lugemissaalid ning avalik internetipunkt (edaspidi AIP).

  (5) Informatsiooni raamatukogu ja teavikute kasutamise võimaluste kohta saab raamatukogu töötajatelt ja raamatukogu veebilehelt.

  (6) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi RVL) kaudu.

  (7) Raamatukogu lahtioleku ajad määrab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

  (8) Raamatukogu ajutisest lahtioleku aegade muutmisest informeeritakse lugejaid ja külastajaid eelnevalt avaliku teavitamisega.

3. peatükk LUGEJAKS REGISTREERIMINE 

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument.

  (2) Alla 16-aastased registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.

  (3) Lugeja kinnitab allkirjaga, et nõustub täitma eeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Alla 16-aastase lugeja nõusolekut ja teadlikkust kinnitab allkirjaga lapsevanem või eestkostja.

  (4) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu lugejate andmebaasi järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress,
  6) alla 16-aastase lugeja registreerimisel lapsevanema või eestkostja kontaktandmed.

  (5) Lugejale väljastatakse lugejapilet. Lugejapilet on nimeline ja seda ei ole lubatud anda teistele isikutele. Lugejapiletit võib asendada isikut tõendav dokument.

  (6) Raamatukogu lugemissaale ning AIP-i saab kasutada ilma lugejapiletit vormistamata.

  (7) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine. Võlglaste laenutusõigust pikendatakse pärast võlgade likvideerimist.

§ 4.   Lugejate andmete kasutamine

  (1) Raamatukogu kogub isikuandmeid lugejatele raamatukogu teenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks aruandluseks ja teenuste analüüsiks ning käesoleva eeskirja § 6 lõigetes 2 ja 5 nimetatud tasude nõudmiseks.

  (2) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Andmetele juurdepääs on teenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel, kes on kohustatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. Kolmandatele isikutele võimaldatakse andmetele juurdepääs ainult õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (3) Lugeja taotluse alusel kustutatakse raamatukogu lugejate andmebaasist lugeja andmed. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.

4. peatükk LUGEJATEENINDUS 

§ 5.   Kojulaenutus

  (1) Teavikute kojulaenutus ja kasutamine kohapeal on raamatukogus tasuta.

  (2) Teavikute laenutamine ja tagastamine registreeritakse. Teavikuid laenutada ja tagastada saab vaid lugejapileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel.

  (3) Laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu.

  (4) Raamatukogu ei laenuta välja entsüklopeediaid, teatmeteoseid, eriti väärtuslikke teavikuid ja haruldasi ainueksemplare.

  (5) Raamatukogu määrab teavikute tagastustähtaja, mis ei ole üldjuhul pikem kui 30 kalendripäeva.

  (6) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud tähtajaks või taotlema selle pikendamist. Tagastamistähtaega võib pikendada ka telefoni ja e-posti teel, kui teavikule pole nõudmisi teistelt lugejatelt. Lugemisjärjekorras olevate teavikute laenutustähtaega ei pikendata.

  (7) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

  (8) Lugeja võib volitada enda jaoks raamatuid laenutama teisi isikuid.

  (9) Lugeja soovil pannakse teda huvitava raamatu saamiseks järjekorda kui raamat on hetkel välja laenutatud. Teaviku saabumisest teavitab raamatukogu lugejat. Kui lugeja kokkulepitud ajal teavikule järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

  (10) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldatakse nende soovil tasuta koduteenindus.

§ 6.   Laenatud teavikute hoidmine ja tagastamine

  (1) Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma.

  (2) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaväärsega või hüvitama teaviku väärtuse rahas.

  (3) Lugejalt, kes ei ole teavikut tagastanud raamatukogu poolt antud tähtajaks või hüvitanud selle maksumust, võib võtta raamatukogu kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks raamatukogu teatise alusel.

  (4) Alaealise poolt raamatukogule tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.

  (5) Tagastamistähtaja möödumisel saadetakse lugejale meeldetuletus postiga, teatatakse telefoni või e-posti teel. Kui lugeja ei tagasta laenutatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot päeva eest ühe teaviku kohta. Raamatukogu annab lugejale tähtaja § 4 lg 3 ja 5 märgitud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus või tema poolt määratud isik lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatamisega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (6) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Elva vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (7) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Lugemissaalid

  (1) Raamatukogu laenutab lugemissaalides asuvaid teatmeteoseid, teavikute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, perioodikat ja auviseid kasutamiseks ainult raamatukogu lugemissaalides.

  (2) Koju laenutatakse ajakirjade vanemaid numbreid raamatukogu poolt kehtestatud tagastamistähtajaga.

  (3) Lugemissaali külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.

§ 8.   Avaliku Internetipunkti kasutamine

  (1) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

  (2) Arvutite kasutamine on külastajale tasuta.

  (3) Arvuti kasutamiseks on vajalik eelregistreerimine raamatukogus kohapeal, e-posti või telefoni teel. Üle kümneminutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele kasutajale.

  (4) AIP võivad kasutada kõik soovijad, kes omavad arvutikasutamise oskust.

  (5) Arvutiga töötab korraga üldjuhul vaid üks kasutaja. Arvuti kasutusaeg külastajale on üldjuhul 55 minutit päevas.

  (6) Väljatrükkide tegemine on tasuline vastavalt hinnakirjale.

  (7) Arvuti kasutaja kohustub suhtuma varasse heaperemehelikult.

  (8) Keelatud on:
  1) söömine või joomine arvuti kasutamisel;
  2) isikliku mälupulga, DVD või CD kasutamine ilma loata;
  3) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine;
  4) igasugune tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine;
  5) arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine;
  6) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
  7) hasartmängude ja mürarikaste arvutimängude mängimine külastamine;
  8) tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine.

  (9) Tehniliste probleemide ilmnemisel arvuti töös või igasuguse nõuande ja abi saamiseks on arvuti kasutajal õigus pöörduda raamatukogu töötaja poole.

  (10) Raamatukogu töötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust ning vajadusel lõpetada arvuti kasutamise (näiteks tehnilised või tarkvara probleemid, eeskirjade mittetäitmine).

  (11) Arvuti kasutaja hüvitab kahjud, mis on tahtlikult tekitatud inventarile või ruumile.

  (12) Pärast arvuti kasutamise lõppu ei tohi kasutaja arvutit välja lülitada, küll aga peab sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid.

  (13) Autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel vastutab arvuti kasutaja.

5. peatükk SISEKORD 

§ 9.   Sisekord

  (1) Raamatukogu külastaja ei tohi häirida teisi lugejaid, ei tohi oma tegevusega kahjustada raamatukogu teavikuid ja muud vara ning teavikuid loata raamatukogust välja viia.

  (2) Raamatukogu külastaja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast või hea käitumise tavadest.

  (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

  (4) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

  (5) Mobiiltelefoni kasutamine ning lugejate omavaheline vestlemine ei tohi segada teisi raamatukogus viibijaid.

  (6) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (7) Raamatukogu külastajalt, kes ei täida raamatukogu eeskirjades ettenähtud kohustusi, võib raamatukogu kasutamise õiguse ajutiselt ära võtta. Raamatukogu edastab isikule sellekohase teate.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 17 „Rannu Raamatukogu kasutamise eeskiri“, Elva Linnavolikogu 30.04.2012 määrus nr 9 „Elva Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri“, Palupera Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 3 „Hellenurme Külaraamatukogu põhimäärus“, Rõngu Vallavolikogu 28.06.2012 määrus nr 8 „Rõngu Raamatukogu kasutamise eeskiri“, Konguta Vallavolikogu 12.10.2009 määrus nr 101 „Konguta raamatukogu kasutamise eeskiri“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2019.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json