Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuriürituste toetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2020, 4

Kultuuriürituste toetamise kord

Vastu võetud 29.10.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Setomaa valla eelarvest kultuuriürituste toetuse taotlemise, taotluse
menetlemise, toetuse eraldamise, toetuslepingu sõlmimise ja aruandluse korda (edaspidi kord).

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate kultuurialaste ürituste ja kultuurialaste ühistegevuste korraldamist Setomaa vallas.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus (lisa 1) paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Setomaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil [email protected].

  (2) Toetusega ei rahastata ekskursioone, väljasõite (v.a kultuuriüritustel esinemine), teatrietenduste külastusi ja asutusesiseseid üritusi.

  (3) Taotlusi ei saa esitada tähtpäevade korraldamiseks, mille Setomaa vald on tellinud Setomaa
Kultuurikeskuselt.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust esitatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse taotlejat ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Laekunud taotlustest teeb vallavalitsus koondi 30 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates ja esitab Setomaa vallavolikogu kultuurikomisjonile (edaspidi komisjon) hindamiseks.

  (3) Komisjon esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuste eraldamiseks.

  (4) Kultuuriürituste toetamiseks määratud vahendite summa kinnitab vallavolikogu valla eelarve vastuvõtmisega.

  (5) Pärast komisjoni ettepanekut ja volikogu poolt valla eelarve vastuvõtmist 30 kalendripäeva jooksul otsustab vallavalitsus toetuse eraldamise korraldusega, milles märgitakse toetuse saaja, toetuse liik ja toetuse rahaline suurus.

  (6) Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib vallavalitsus taotlejat kümne tööpäeva jooksul toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest.

  (7) Erakorralisi taotlusi toetatakse vastavalt võimalusele.

§ 5.   Toetuslepingu sõlmimine

  (1) Positiivse rahastamisotsuse saanud hallatavad asutused saavad eraldatud toetuse esitatud kuludokumentide alusel vallavalitsusest hiljemalt kuu aja jooksul peale ürituse toimumist.

  (2) Positiivse rahastamisotsuse saanud ürituste korraldajad (v.a hallatavad asutused) saavad eraldatud toetuse sihtfinantseerimislepingu alusel.

  (3) Sihtfinantseerimise lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus, toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse väljamaksmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord;
  6) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
  7) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

  (4) Vallavalitsusel on õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetus tagasi või arvutada toetus ümber, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Aruandlus ja toetuse saaja kohustused

  (1) Kõigi Setomaa valla eelarvest toetust saanud ürituste kohta esitavad ürituse eest vastutajad vormikohase lõpparuande (lisa 2) kuu aja jooksul pärast ürituse toimumist.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud teavitama oma üritusest avalikkust läbi meediakanalite (näiteks koduleht, ajaleht Setomaa, Facebook jne).

  (3) Toetuse saaja on kohustatud kasutama ürituse reklaamimisel Setomaa valla vappi ja/või märkima ära meediakajastustes, et üritust toetab Setomaa Vallavalitsus.

  (4) Aruandlust kontrollib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, kellel on õigus nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks kuludokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas.

§ 7.   Valla kultuuri- ja spordikalendri kujunemine

  (1) Ühtse valla kultuuri- ja spordikalendri järgmiseks aastaks koostab Setomaa Kultuurikeskus 15. novembriks, kalender avalikustatakse valla kodulehel www.setomaa.ee ja valla ajalehes.

  (2) Muutustest kalendris teavitab ürituse korraldaja Setomaa Kultuurikeskuse juhatajat.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määrus nr 5 „Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1 Kultuuriürituse toetuse taotlus

Lisa 2 Kultuuriürituse toetuse kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json