Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.11.2020, 5

Sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 29.10.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Setomaa valla eelarvest sporditegevuseks toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse eraldamise, toetuslepingu sõlmimise ja aruandluse korda (edaspidi kord).

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on soodustada ja luua tingimused Setomaa valla elanikele spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks ning sportliku eneseteostuse võimaldamiseks.

§ 3.   Mõisted

  Mõisted käesoleva määruse tähenduses:
  1) treener – sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on kutseseadusele vastav treeneri kutsekvalifikatsioon;
  2) treeningrühm – isikute ühendus, mis tegutseb kindlal spordialal ning millel on ühine tegutsemisaeg ja –koht;
  3) spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on spordi arendamine.

§ 4.   Sporditegevuse toetuse liigid

  Setomaa valla sporditegevuse toetuse liigid on:
  1) spordiürituse korraldamise toetus;
  2) spordivõistlusel osalemise toetus;
  3) treeneri töötasu toetus.

§ 5.   Spordiürituse korraldamise toetus

  (1) Spordiürituse korraldamise toetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks vallaeelarvest antav toetus spordivõistluste ja rahvaspordiürituste korraldamiseks Setomaa vallas.

  (2) Spordiürituse korraldamise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) kohalikke prioriteete ja traditsioone;
  2) ürituse traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  3) osalejate arvu;
  4) võistluse suunatust erinevatele elanike rühmadele;
  5) võimalust spordivõistluse korraldamisega tõsta Setomaa valla mainet;
  6) ürituse eelarve põhjendatust.

§ 6.   Spordivõistlusel osalemise toetus

  (1) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse Setomaa valla või Setomaa vallas registreeritud spordiklubi sportlasele või võistkonnale või treeningrühmale rahvusvahelisel või riiklikul võistlusel osalemise kulude katteks.

  (2) Toetust võib kasutada osalemistasudeks, transpordi- ja majutuskuludeks.

  (3) Spordivõistlusel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) spordiala harrastajate hulka;
  2) spordimeisterlikkuse taset;
  3) spordiala traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  4) toetuse eelarve põhjendatust.

§ 7.   Treeneri töötasu toetus

  (1) Treeneri töötasu toetust on õigus taotleda spordiklubil, kellele riik eraldab treeneri tööjõukulu toetust.

  (2) Treeneri töötasu toetus eraldatakse kultuuriministri määruse „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“ alusel.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud teavitama Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat treeneri tööjõukulu toetuse määramisest.

  (4) Sihtfinantseerimise leping treeneri töötasu toetuse saajaga sõlmitakse pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kultuuriministri poolt kinnitatud määrust toetuse eraldamise kohta.

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus (lisa 1) paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna Setomaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil [email protected].

  (2) Toetusega ei rahastata ekskursioone, väljasõite (v.a võistlustel osalemine) ja asutusesiseseid üritusi.

  (3) Taotlusi ei saa esitada vallavalitsuse eelarvest rahastatavate spordialaste ürituste korraldamiseks.

§ 9.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust esitatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse taotlejat ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Laekunud spordiürituste taotlustest teeb vallavalitsus koondi 30 kalendripäeva jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates ja esitab Setomaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) haridus- ja spordikomisjonile (edaspidi komisjon) hindamiseks.

  (3) Komisjon esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuste eraldamiseks.

  (4) Sporditegevuse toetamiseks määratud vahendite summa kinnitab vallavolikogu valla eelarve vastuvõtmisega.

  (5) Pärast vallavolikogu poolt valla eelarve vastuvõtmist 30 kalendripäeva jooksul otsustab vallavalitsus toetuse eraldamise korraldusega, milles märgitakse toetuse saaja, toetuse liik ja toetuse rahaline suurus.

  (6) Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib vallavalitsus taotlejat kümne tööpäeva jooksul toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest.

  (7) Erakorralisi taotlusi toetatakse vastavalt võimalusele.

§ 10.   Toetuslepingu sõlmimine

  (1) Positiivse rahastamisotsuse saanud hallatavad asutused saavad eraldatud toetuse esitatud kuludokumentide alusel vallavalitsusest hiljemalt kuu aja jooksul peale ürituse toimumist.

  (2) Positiivse rahastamisotsuse saanud ürituste korraldajad (v.a hallatavad asutused) saavad eraldatud toetuse sihtfinantseerimislepingu alusel.

  (3) Sihtfinantseerimise lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus, toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse väljamaksmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord;
  6) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
  7) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

  (4) Vallavalitsusel on õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetus tagasi või arvutada toetus ümber, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.   Aruandlus ja toetuse saaja kohustused

  (1) Kõigi Setomaa valla eelarvest toetust saanud toetuse kasutamise kohta esitavad toetuse kasutamise eest vastutajad vormikohase lõpparuande (lisa 2) kuu aja jooksul pärast ürituse toimumist.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud teavitama oma üritusest avalikkust läbi meediakanalite (näiteks koduleht, ajaleht Setomaa, Facebook jne).

  (3) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise reklaamimisel kasutama Setomaa valla vappi ja/või märkima ära meediakajastustes, et üritust toetab Setomaa Vallavalitsus.

  (4) Aruandlust kontrollib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja, kellel on õigus nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks kuludokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas.

§ 12.   Valla kultuuri- ja spordikalendri kujunemine

  (1) Ühtse valla kultuuri- ja spordikalendri järgmiseks aastaks koostab Setomaa Kultuurikeskus 15. novembriks, kalender avalikustatakse valla kodulehel www.setomaa.ee ja valla ajalehes.

  (2) Muutustest kalendris teavitab toetuse saaja Setomaa Kultuurikeskuse juhatajat.

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määrus nr 5 „Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Värska Vallavolikogu 20.10.2011 määrus nr 21 „Spordisündmuste eelarvest Värska valla spordiklubide toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1 Sporditegevuse toetuse taotlus

Lisa 2 Sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json